Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden, doet u of de begrafenisondernemer hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Zwolle staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij is ingeschreven.

Hoe werkt het?

Overlijdensakte en verlof

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Hij/zij geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag dat namelijk niet.

Als de begrafenis of crematie in het buitenland plaatsvindt, geeft de ambtenaar burgerlijke stand documenten af die daarvoor nodig zijn.

Moment van aangifte

U of de begrafenisondernemer moet binnen 6 (werk)dagen na het overlijden de aangifte doen.

Moment van begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie:

 • Mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden.
 • Moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Speciaal verlof

Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof. Dat wordt in de gemeente van overlijden afgegeven.

Checklist: wat moet u allemaal regelen als iemand overlijdt?

Naast aangifte van overlijden doen, moet u mogelijk ook de uitvaart organiseren en administratie afwikkelen. Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u een checklist. Vul de vragen in en bekijk wat u moet regelen met de overheid en bij welke instanties u moet zijn.

Meenemen

U neemt naar de afspraak de volgende documenten mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • Het burgerservicenummer van de overledene.
 • Het trouwboekje van de overledene.
 • Bij een natuurlijke oorzaak overlijden:
  • Verklaring van overlijden, afgegeven door de arts.
  • B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), afgegeven door de arts.
 • Bij niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld door een ongeval):
  • Geen: de schouwarts stuurt de papieren rechtstreeks naar de ambtenaar burgerlijke stand.
 • Als de begrafenis/crematie na de 6 werkdagen plaatsvindt ook:
  • Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  • Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd) ook:
  • Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden:
  • U moet als nabestaande de buitenlandse akte van overlijden laten registreren in de gemeente waar de overledene in de basisregistratie personen (BRP) is geregistreerd.
  • Wordt de overledene in Nederland begraven of gecremeerd, dan geeft de ambtenaar burgerlijke stand van de plaats waar de begrafenis of crematie plaatsvindt, het verlof daarvoor af. Hiervoor overlegt u het laissez-passer of de vervoersverklaring.

Aanvraag

Zelf aangifte doen? 

U kunt voor de aangifte van overlijden een afspraak maken met het Overlijdensloket, telefoonnummer (038) 498 42 87.

Lees onder de tab Meenemen wat u mee moeten nemen naar deze afspraak.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

Een uitvaartondernemer kan digitaal aangifte doen met eHerkenning. Om digitaal aangifte te kunnen doen, heeft de gemeente Zwolle uw gegevens nodig. Stuurt u voor informatie een e-mail naar Overlijdensloket@zwolle.nl.

U kunt met eHerkenning aangifte doen als

 • het overlijden in Zwolle heeft plaatsgevonden en
 • het bsn van de overledene bekend is

Ook de aangifte van lijkvinding kan digitaal. Let u daarbij op dat u uitdrukkelijk aangeeft dat het een lijkvinding betreft. In de overige situaties kan alleen persoonlijk aangifte worden gedaan.

Opsturen per post

Heeft u digitaal aangifte gedaan, dan stuurt u

 • de B-enveloppe
 • de originele wilsbeschikking (indien van toepassing)

binnen één maand na het overlijden per post naar:

Gemeente Zwolle
Burgerzaken
Postbus 10007
8000 GA  Zwolle

Verlof tot cremeren of begraven

Doet u digitaal overlijdensaangifte? Dan ontvangt u digitaal in een beveiligde omgeving het verlof tot cremeren of begraven. U moet zelf het verlof aanbieden bij het crematorium of de begraafplaats.

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemerexterne-link-icoon

Kosten

Voor het verlof om binnen 36 uur te mogen begraven of na de 6e werkdag worden kosten in rekening gebracht. Ook voor een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte betaalt u leges.

Overzichten van alle kosten vindt u op deze pagina's:

Kosteloos:

 • De ambtenaar van de Burgerlijke Stand berekent geen kosten voor het opmaken van een overlijdensakte.
 • Ook is het verlof tot begraven of cremeren kosteloos.

Begraven en cremeren

Zwolle heeft acht begraafplaatsen en een crematorium. Op de pagina Begraven in Zwolle vindt u meer informatie.