Bezwaar en beroep belastingen

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag van de gemeente dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De gemeente bekijkt de zaak dan opnieuw.

Het gaat dan om een aanslag van de gemeente zoals

  • bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)
  • precariobelasting
  • leges
  • naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon)

Het bezwaarschrift

Op de belastingaanslag staat vermeld binnen welke termijn en bij wie u een bezwaarschrift kunt indienen.

Wettelijk is vastgesteld dat een bezwaarschrift aan een aantal eisen moet voldoen.

De wettelijke vereisten zijn:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet.
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening, en uw naam en adres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.

U wordt (als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om een gebrek in het bezwaar voor een bepaalde datum te herstellen.

Wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard, omdat de gemeente het bezwaarschrift te laat heeft ontvangen, dan vindt wel een inhoudelijke toets van uw bezwaarschrift plaats, maar kunt u tegen die inhoudelijke beslissing niet in beroep gaan bij de rechtbank.

De procedure

De gemeente doet haar best de behandeling van een bezwaarschrift af te ronden binnen de wettelijke termijn:

  • Voor bezwaarschriften tegen belastingaanslagen is dat het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is binnengekomen.
  • Voor bezwaarschriften die aan het eind van het jaar (vanaf half november) worden ingediend, is de termijn zes weken.

Horen

Horen in belastingzaken vindt alleen plaats op verzoek. Wettelijk is bepaald dat  ondanks een verzoek daartoe van een hoorzitting kan worden afgezien.

De beslissing

U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.

In beroep

Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Onder aan de beslissing die u ontvangt staat daarover meer informatie.

U kunt ook beroep instellen als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. Meer informatie over het indienen van beroep vindt u op Beroep instellen bij de rechtbankexterne-link-icoon op de website van de Rijksoverheid.

De kosten

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is kosteloos. Het instellen van beroep bij de rechtbank is dat niet, zie www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon

Bezwaarschrift indienen

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het KlantenContactCentrum van de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038 (5 cijfers), als u vragen heeft.