Bijdrage kosten archeologie

Soms moet u als particulier archeologisch onderzoek laten uitvoeren, door een kleinschalig bouwplan. Bijvoorbeeld de uitbreiding van uw woning. U kunt dan een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het archeologisch onderzoek (opgravingskosten). De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de opgravingskosten minus 1% van de bruto projectkosten.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de bijdrage zijn:

  • Het gaat om een niet op winst gericht (kleinschalig) particulier initiatief;
  • De bijdrage moet u bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen ruim voordat met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • Voor een goede beoordeling is het nodig dat u een goede beschrijving geeft van de werkzaamheden waarvoor de bodemverstoring nodig is, bijvoorbeeld de uitbreiding van uw woning, inclusief de kosten. Deze bruto projectkosten zijn de directe projectactiviteiten (waaronder arbeidsuren, materiaal, onderaannemers, algemene bouwplaatskosten (maximaal 8%), algemene bedrijfskosten (maximaal 5%), winst en risico (maximaal 3%), onvoorzien (maximaal 5%) en stelposten) en indirecte projectactiviteiten (waaronder directiekosten zoals werktekeningen, toezicht, adviseurs (totaal maximaal 9%)) voor aftrek van ontvangen gelden van derden.
  • Verder moet u een gespecificeerde opgave van de geraamde opgravingskosten bijvoegen.
  • Vergeet niet om aan te geven wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden (start werkzaamheden).

Aanvraag

De gemeentelijke bijdrage bedraagt de schade (opgravingskosten) minus 1% van de bruto projectkosten.

Aanvraag indienen

U richt uw verzoek schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders t.a.v. het team monumentenzorg, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle of aan hl.kranenborg@zwolle.nl.

Hoe gaat het verder?

  • Binnen vijf maanden na voltooiing van de werkzaamheden meldt u dat de werkzaamheden gereed zijn.
  • U voegt bij de gereedmelding het betalingsbewijs van uw betaling van de kosten voor het archeologisch onderzoek en een gespecificeerd overzicht van de kosten waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de gespecificeerde raming van de projectkosten.
  • Voor een goede beoordeling is het nodig dat u een goede beschrijving geeft van de werkzaamheden waarvoor de bodemverstoring nodig is, bijvoorbeeld de uitbreiding van uw woning, inclusief de kosten. Verder moet u een gespecificeerde opgave van de geraamde opgravingskosten bijvoegen. Vergeet niet om aan te geven wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden (start werkzaamheden).

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Contact

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.