Bijdrage kosten archeologie

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat archeologisch onderzoek plaatsvindt als het bodemarchief niet ter plaatse kan worden bewaard zonder te verstoren. Archeologisch onderzoek kan ons meer informatie geven over het ontstaan onze stad en omgeving en over de bewoners en hun gebruiken. Het onderzoek vormt daarmee een ontzettend belangrijke, soms zelfs de enige, bron voor onze geschiedschrijving. De kosten voor archeologisch onderzoek zijn over het algemeen voor rekening van degene die de bodem verstoord.

Indien u als particulier door een niet op winst gericht, kleinschalig (bouw)plan, bijvoorbeeld een uitbreiding van uw woning, archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren dan kunt u een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van het archeologisch onderzoek (opgravingskosten).

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de opgravingskosten minus 1% van de bruto projectkosten.

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de bijdrage zijn:

  • Het gaat om een niet op winst gericht (kleinschalig) particulier initiatief;
  • De bijdrage moet u bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen ruim voordat met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • Voor een goede beoordeling is het nodig dat u een goede beschrijving geeft van de werkzaamheden waarvoor de bodemverstoring nodig is, bijvoorbeeld de uitbreiding van uw woning, inclusief de kosten. Deze bruto projectkosten zijn de directe projectactiviteiten (waaronder arbeidsuren, materiaal, onderaannemers, algemene bouwplaatskosten (maximaal 8%), algemene bedrijfskosten (maximaal 5%), winst en risico (maximaal 3%), onvoorzien (maximaal 5%) en stelposten) en indirecte projectactiviteiten (waaronder directiekosten zoals werktekeningen, toezicht, adviseurs (totaal maximaal 9%)) voor aftrek van ontvangen gelden van derden.
  • Verder moet u een gespecificeerde opgave van de geraamde opgravingskosten bijvoegen.
  • Vergeet niet om aan te geven wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden (start werkzaamheden).

De gemeentelijke bijdrage bedraagt de schade (opgravingskosten) minus 1% van de bruto projectkosten.

Binnen vijf maanden na voltooiing van de werkzaamheden meldt u dat dat de werkzaamheden gereed zijn.

U voegt bij de gereedmelding het betalingsbewijs van uw betaling van de kosten voor het archeologisch onderzoek en een gespecificeerd overzicht van de kosten waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de gespecificeerde raming van de projectkosten.

U richt uw verzoek schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders t.a.v. het team monumentenzorg, Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle.

Voor een goede beoordeling is het nodig dat u een goede beschrijving geeft van de werkzaamheden waarvoor de bodemverstoring nodig is, bijvoorbeeld de uitbreiding van uw woning, inclusief de kosten. Verder moet u een gespecificeerde opgave van de geraamde opgravingskosten bijvoegen. Vergeet niet om aan te geven wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden (start werkzaamheden).  Zie ook Voorwaarden.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl