Deelvoertuigen

Zwolle staat voor grote opgaven en heeft flinke ambities. De stad groeit in aantallen inwoners, forensen en bezoekers. Daarmee neemt het aantal verplaatsingen ook toe. Gelijktijdig is de beschikbare ruimte in Zwolle schaars. Door voertuigen te delen zijn er minder nodig. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een bereikbare, leefbare en gezonde stad voor iedereen.
Deelauto’s worden al enkele jaren in onze stad gebruikt (Greenwheels, Mywheels en verschillende buurtinitiatieven via bijvoorbeeld OnzeAuto). Sinds de zomer van 2022 worden er ook elektrische deelfietsen en -scooters aangeboden. De eerste ervaringen met deelmobiliteit zijn meegenomen in de Strategie Deelmobiliteit. De Strategie Deelmobiliteit is begin 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De strategie richt zich op het stimuleren van deelmobiliteit, zoals het aanjagen van particuliere initiatieven van inwoners. Ook is er aandacht voor het reguleren van deelmobiliteit, zoals het voorkomen van overlast in de openbare ruimte.

Gebruikmaken van een deelvoertuig: Hoe werkt het

Elektrische deelscooter

Wilt u gebruikmaken van een elektrische deelscooter? Dan heeft u de app van de aanbieder nodig. Met deze app zoekt u naar een scooter bij u in de buurt, reserveert en activeert u deze en beëindigt en betaalt u de rit.

Ga voor meer informatie over tarieven en werkwijze naar de website van de aanbieder.

Deelfiets:

Wilt u gebruik maken van een elektrische deelscooter? Dan heeft u de app van de aanbieder nodig. Met deze app zoekt u naar een fiets bij u in de buurt, reserveert en activeert u deze en beëindigt en betaalt u de rit.

Ga voor meer informatie over tarieven en werkwijze naar de website van de aanbieder.

Deelauto:

Wilt u gebruik maken van een deelauto? Dan heeft u de app van de aanbieder nodig. De aanbieders van deelauto’s zijn:

Met de app van de aanbieder reserveer en opent u een deelauto. Na afloop van de rit zet u de auto terug op dezelfde parkeerplaats waar deze is opgehaald.

Inwoners van Zwolle kunnen hun eigen auto aanbieden om te delen. Dit gaat via het platform SnappCar. Op de website van SnappCar vindt u meer informatie en de auto's die gedeeld worden:

Spelregels gebruik deelvoertuig

Wanneer u gebruik maakt van een deelvoertuig, houdt u zich uiteraard aan de verkeersregels. Zo moet u zich bijvoorbeeld houden aan de maximale snelheid en parkeerregels.

Het parkeren van een deelvoertuig


Zorg ervoor dat u uw deelvoertuig op de juiste manier achterlaat. Denk hierbij aan de omgeving. Zo laten we deelscooters bijvoorbeeld niet midden op de stoep achter. Voor elk deelvoertuig gelden andere regels wat betreft parkeren:

Deelauto parkeren: wanneer u gebruik maakt van een deelauto, kunt u de auto alleen op de daarvoor aangewezen plekken parkeren. Zie de parkeerborden ‘autodate’.

Deelscooter en -fiets parkeren: wanneer u het deelvoertuig toch op de verkeerde manier of plek achterlaat, kunnen inwoners een klacht indienen. De aanbieder neemt vervolgens contact met u op. Wanneer u een deelvoertuig te vaak verkeerd parkeert, wordt uw account geblokkeerd. U kunt geen gebruik meer maken van het deelvoertuig. 

Verboden gebieden voor parkeren


De gemeente Zwolle heeft een kaart opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelscooter of deelfiets niet worden geparkeerd en mag de transactie niet worden afgemeld. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parken. Hieronder vindt u de kaart met verboden gebieden.

Melding overlast deelvoertuigen

Het mogelijk dat u een verkeerd geparkeerde deelvoertuig tegenkomt. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Helaas kunnen wij als gemeente de gebruiker van het deelvoertuig hier niet direct op aanspreken. Aanbieders kunnen dat wel. Zij vervullen een belangrijke rol in het tegengaan van overlast op straat. Ook zijn aanbieders als eigenaar verantwoordelijk voor het reageren op klachten en het aanspreken van de gebruiker. 

Meld een klacht bij de aanbieder

De gemeente en de aanbieders hebben afspraken gemaakt over wat te doen bij klachten. Ook hebben we regelmatig contact met de aanbieders hoe we eventuele overlast kunnen verminderen. Daarnaast monitoren wij ook of er overlast is op de straat.

Staat er toch een deelvoertuig verkeerd geparkeerd? Dan kunt u een klacht indienen direct bij de betreffende aanbieder. Fijn dat u hier de tijd voor neemt. Zo gaan we samen de overlast tegen. 

Verkeerd geparkeerde deelscooter of -fiets melden

Verkeerd geparkeerde deelscooters of -fietsen meldt u direct bij de aanbieder. Voor het doorgeven van een klacht is een foto of kenteken niet noodzakelijk.

Verkeerd geparkeerde deelauto melden

Deelauto’s hebben een vergunning voor aangewezen parkeerplekken. Deze plekken zijn aangegeven met een bord ‘Autodate’. Staat een deelauto verkeerd geparkeerd dan kunt u daar een melding van doen via ons meldingsformulier

Klachtenformulieren

We hebben met de aanbieders afgesproken dat u een terugkoppeling krijgt van wat er met de melding is gedaan. 

Informatie voor aanbieders

In 2024 heeft de gemeente Zwolle nieuwe beleids- en procedureregels vastgesteld voor deelvoertuigen. In 2021 is Go Sharing gestart met het aanbieden van deelscooters. Op 25 mei 2021 is de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze biedt de mogelijkheid om de komst van aanbieders van deelmobiliteit te reguleren. Aanbieders van deelvervoer hebben nu een officiële vergunning nodig.

Huidige vergunning


De gemeente Zwolle kan een vergunning verlenen aan maximaal: 

a.    1 vergunninghouder voor de uitgifte van minimaal 300 en maximaal 500 deelscooters;
b.    1 vergunninghouder voor de uitgifte van minimaal 300 en maximaal 300 (elektrische) deelfietsen; 
c.    2 vergunninghouders voor kleinschalige initiatieven voor maximaal 25 (elektrische) deelfietsen, voor maximaal 10 deeldriewielscooters en/of maximaal 5 (elektrische) deelbakfietsen. 
Per deelvoertuig categorie dient er een aparte aanvraag te worden ingediend. De vergunninghouder mag één vergunning per deelvoertuigcategorie aanvragen. 

De gemeente Zwolle heeft per 1 juni 2024 twee vergunningen verleend aan Felyx voor de deelscooters en deelfietsen. Voor kleinschalige initiatieven is geen vergunning verleend.  De voorwaarden van de vergunning zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle 2024externe-link-icoon’ en in de ‘Procedureregels externe-link-icoon
Deelvoertuigen 2024’externe-link-icoon.