Evenementenlocatie Grote Kerkplein

Het Grote Kerkplein is een stedelijk verblijfsplein naast de Grote Kerk. Voorzieningen op en rond het plein zijn horeca, wonen, (winter)terrassen, evenementen en de vrijdagmarkt. Door de ligging en de intieme sfeer is deze locatie met name geschikt voor braderieën, foodtrucks, kerstmarkt en cultuurfestivals. Daarnaast wordt deze locatie gebruikt als ondersteunende locatie van grotere evenementen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, carnaval en Zomerkermis.

Plattegrond

Ondergrond

Het Grote Kerkplein is verhard met steen en keien. Het plein is omringd met bomen en afgesloten met verzinkbare palen.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoonexterne-link-icoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Vanwege de wekelijkse vrijdagmarkt is het Grote Kerkplein niet beschikbaar voor evenementen van 8.00-15.00 uur.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator via telefoon 14038 (5 cijfers). Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Op het Grote Kerkplein bevindt zich een mobiele fietsenstalling die op verzoek kan worden verwijderd.
  • Rondom het Grote Kerkplein zijn diverse horecabedrijven, waarmee u als organisator rekening moet houden en/of  afspraken moet maken.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden berekend aan de hand van een capaciteitenanalyse van de locatie. De inrichting van het terrein, zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening, bepaalt het aantal beschikbare m2 (netto oppervlakte).

De aard van het evenement, zoals soort muziek en/ of aanwezige activiteiten etc., bepaalt met welk aantal bezoekers per m2 er gerekend wordt. Mede op basis van deze gegevens wordt bij de vergunningaanvraag beoordeeld of de locatie geschikt is.

Om zelf alvast een inschatting te maken, kan gerekend worden met onderstaande gegevens:

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open luchtexterne-link-icoon.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Technische aansluitingen

Op de locaties zijn zijn diverse stroom-, water- en rioolaansluitingen. Een overzicht kunt u opvragen.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges verschuldigd.