Fasering ontwikkeling Nieuwe Veemarkt

2021: Samen met de buurt

In 2021 is de gemeente begonnen met het betrekken van de stad bij deze ontwikkeling. De mensen die al jaren wonen en werken in de wijk, kennen het gebied als geen ander. Ze dachten mee over de toekomst van het gebied. Voor alle ideeën en wensen is een plek in het proces. Dat betekent niet dat alle wensen en ideeën ook haalbaar zijn. De gemeente maakt duidelijk wat ze met de bijdrage doet. Ze vertelt hoe ze afwegingen maakt en hoe ze de ideeën verwerkt.

Ook andere inwoners van Zwolle en omgeving konden hun mening geven en ideeën voorstellen. Net als ondernemers en bezoekers van het gebied. Dit deden ze via (online) bijeenkomsten, vragenlijsten en het burgerpanel. Bij de verdere ontwikkeling van de plannen gebeurt dit ook. Zo ontstaat er een plek waar bewoners én toekomstige bewoners en gebruikers zich thuis voelen.

2022: Gebiedsvisie

Voordat de eerste woningen gebouwd worden, is het nodig om een gebiedsvisie op te stellen. In de visie staat hoe je hier in de toekomst kunt wonen, werken en recreëren. Een team bij de gemeente stelde deze visie op. De bijdrage uit de buurt en van alle betrokken inwoners is hierin, waar dat kon, meegenomen. Een eerste opzet van de gebiedsvisie presenteerde de gemeente aan de buurt en betrokken inwoners. Waar dat kon zijn opmerkingen en verbeteringen meegenomen in de definitieve versie.

De gebiedsvisie is aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. Het college en de raad stelden de Gebiedsvisie Nieuwe Veemarktexterne-link-icoon in het voorjaar van 2022 vast.

2023: Ruimtelijk ontwikkelplan

De gebiedsvisie omschrijft de grote lijnen en geeft een toekomstbeeld. Het ruimtelijk ontwikkelplan is een zodanige uitwerking van de gebiedsvisie tot een uitvoerbaar en haalbaar plan. Een team bij de gemeente stelt deze op. Ook het ruimtelijk ontwikkelplan wordt gedeeld met de buurt en betrokken inwoners en ondernemers.

Ook in deze fase worden opmerkingen en verbeterpunten meegenomen waar dat kan. Eind 2023 moet het ruimtelijk ontwikkelplan klaar zijn. Het ruimtelijk ontwikkelplan maakt voor alle betrokken partijen duidelijk wat de bedoeling is. Op basis hiervan kan een ontwikkelaar een goed plan voor de woningen uitwerken. De landschapsarchitect weet waar het park moet komen en wat belangrijk is voor het ontwerp. Ook zijn de duurzaamheidseisen duidelijk voor iedereen. De gemeenteraad stelde op 7 november 2023 het Ruimtelijk Ontwikkelplan Nieuwe Veemarktexterne-link-icoon vast. 

2024: voorbereiding en start circulaire sloop, omgevingsplan en voorbereiding gronduitgifte

De voorbereidingen voor de circulaire sloop starten en de sloop van een (deel) van IJsselhallen begint. Hierna maakt een aannemer de grond klaar voor de bouw van de woningen. De gemeente stelt de bestemmingswijziging op. Onderdeel hiervan is de officiële inspraakprocedure. Na de inspraak en zienswijzetermijn stelt de gemeenteraad de nieuwe bestemming vast. Ook starten de voorbereidingen voor gronduitgifte. 

2025: Bouwrijp maken en opstarten van de gronduitgifte

Bij het bouwrijp maken van grond maken we de locatie leeg en schoon. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van de oude gebouwen en de parkeerplaatsen. Ook de oude leidingen en kabels in de grond halen we weg en eventuele verontreiniging in de grond. Daarnaast maakt de gemeente een keuze voor de eerste ontwikkelende en bouwende partijen. Deze partijen gaan de woningen bouwen. 

2026: Bouwen aan de nieuwe wijk

De bouw van de eerste woningen kan beginnen. Ook gaan de nutsbedrijven aan de slag met de voorbereidingen. Een nutsbedrijf is een bedrijf dat in een openbaar nut voorziet, zoals een energiebedrijf of drinkwatervoorziening. Zij zorgen voor de aansluiting op het drinkwater, het riool en elektriciteit bijvoorbeeld.

2031

De nieuw stadsbuurt Nieuwe Veemarkt is naar verwachting klaar en trotse bewoners hebben hier een fijne plek gevonden om te wonen.