Jaarplan 2024

Inleiding

In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeente moet beschikken over een Rekenkamer. Een Rekenkamer houdt zich bezig met onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. Daarmee ondersteunt de Rekenkamer de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende taak.   

Tot eind september 2023 beschikte de gemeente Zwolle over een Rekenkamercommissie (Rkc) die de Rekenkamerfunctie uitoefende. Deze Rkc bestond uit twee externe leden en drie raadsleden. Op grond van de invoering van de Wet versterking decentrale rekenkamers besloot de gemeenteraad van Zwolle op 25 september 2023 tot het instellen van een Rekenkamer, bestaande uit vijf (externe) leden. Voorliggend Jaarplan is daarmee het eerste Jaarplan van de Rekenkamer Zwolle. 

Samenstelling Rekenkamer

De samenstelling van de Rekenkamer ziet er als volgt uit: 

 • Dhr. Dirk Jan Droogh (voorzitter) 
 • Dhr. Bert-Jan Buiskool 
 • Mw. Magdalena Ritmeijer 
 • Mw. Ilja Jacobs 
 • Mw. Karin Ligthart-Kaalverink 

Alle leden werden op 25 september 2023 door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Dhr. Droogh en dhr. Buiskool maakten sinds 16 februari 2021 ook al onderdeel uit van de Rekenkamercommissie Zwolle. 

De Rekenkamer wordt ondersteund door twee ambtelijk secretarissen, dhr. Evert Jan Bagerman en mw. Iris Gosemeijer. Voor de verbinding met de raad is een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep fungeert als vooruitgeschoven post van de raad en heeft vooral als taak om zich met de Rekenkamer te buigen over (de verkenning van) onderzoeksonderwerpen en de evaluatie van de rapporten van de Rekenkamer. 

De klankbordgroep bestaat uit de volgende raadsleden: 

 • Mw. Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) 
 • Mw. Debbie Mathijsen (Partij voor de Dieren) 
 • Mw. Marieke Herweijer (ChristenUnie) 
 • Dhr. Eildert Noorda (GroenLinks). 

Korte terugblik op eerste maanden Rekenkamer Zwolle

 De eerste maanden van de Rekenkamer Zwolle werden benut om te komen tot onderlinge (werk)afspraken, zoals opgenomen in het Reglement van Orde en een notitie over de werkwijze van de Rekenkamer. Daarnaast is de groslijst van de voormalige Rekenkamercommissie geactualiseerd en nader uitgewerkt. Bij ieder onderwerp zijn nu het beleidskader, de context/achtergronden, de actualiteiten en een mogelijke onderzoeksvraag opgenomen. Ook is in de groslijst een prioritering opgenomen. Op basis van deze prioritering heeft de Rekenkamer na overleg met de klankbordgroep twee onderwerpen gekozen als eerste onderzoeksonderwerpen.  

Onderzoeksonderwerpen 2024

Begin 2024 start de Rekenkamer een onderzoek naar de regelingen gericht op armoedebestrijding en bestaanszekerheid. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre het de gemeente lukt om met de huidige regelingen de Zwolse huishoudens waarvoor de bestaanszekerheid onder druk staat te bereiken en of de regelingen zorgen voor verbetering van de bestaanszekerheid van deze huishoudens? Met dit onderzoek wil de Rekenkamer: 

 • inzicht geven in de effecten en het bereik van de Zwolse regelingen; 
 • ervaringen van Zwolse huishoudens waarvoor de bestaanszekerheid onder druk staat in beeld brengen en begrijpelijk maken; 
 • zo tot aanbevelingen komen voor de uitvoering van het armoedebeleid en het nieuw te ontwikkelen bestaanszekerheidsbeleid. 

Begin 2024 start de Rekenkamer ook een onderzoek naar de wijze waarop in de afgelopen jaren uitvoering is gegeven aan de Zwolse Klimaat Adaptatie Strategie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer in beeld brengen of de gemeente Zwolle op koers ligt voor de klimaatbestendige inrichting in 2050 en in hoeverre er sprake is van risico’s en onbenutte kansen in het huidige beleid. 

De Rekenkamer neemt in 2024 ook deel aan het DoeMee-onderzoek van de NVRR naar de energiebesparingsplicht. Dit betreft een gezamenlijk onderzoek waaraan verschillende Rekenkamers uit het land deelnemen. Het DoeMee-onderzoek van 2024 staat in het teken van het decentrale toezicht op en de handhaving van de energiebesparingsplicht. Welke inspanningen plegen gemeenten en provincies in dit verband en wat zijn daarvan de resultaten. Het resultaat van het DoeMee-onderzoek is een overkoepelend rapport met de resultaten voor de hele deelnemersgroep en een factsheet per gemeente waarin de situatie per gemeente wordt vergeleken met de benchmark. 

De Rekenkamer heeft het voornemen om in 2024 nog twee andere onderzoeken op te starten waarvan de onderwerpen nog bepaald moeten worden.  

Overige werkzaamheden 2024

Naast de onderzoeken heeft de Rekenkamer de ambitie om minimaal ieder kwartaal met een inspiratiebrief te komen. De basis voor deze inspiratiebrieven zijn onderzoeken van andere rekenkamers in Nederland, die relevant en leerzaam zijn voor Zwolle. Deze brieven zijn geen samenvatting, maar een op Zwolle toegespitst agenderend of inspirerend advies.  

Naast de reguliere onderzoeken heeft de Rekenkamer de ambitie om in 2024 een of twee workshops/expertsessies te organiseren. De onderwerpen en het exacte moment hangen af van de politieke en/of maatschappelijke actualiteit.  

Begroting 2024

Voor 2024 wordt uitgegaan van de volgende begroting. Dit is exclusief de ambtelijke ondersteuning á 0,8 fte. 

Inhuur externe bureaus/deskundigen€ 85.000 
Vergoeding leden € 30.000
Overige werkzaamheden/organisatiekosten € 5.000 
Totaal€ 120.000 

Bijlage - Jaarprogramma 2024

Jaarplan 2024
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
1.a Vergadering Rekenkamerxxxxxxxxxxx
1.b Overleg met Klankbordgroepxxxx
1.c Rondje fractiesxxx
2.a Jaarverslag 2023 (Rkc)x
2.b Jaarplan 2024 (RK, incl. terugblik 2023)x
2.c Jaarplan 2025x
2.d Notitie Werkwijze Rekenkamerx
3.a DoeMee-onderzoek energiebesparingsplichtrapport
3.b Onderzoek klimaatadaptatieoffertexxxxxxxrapport
3.c Onderzoek regelingen bestaanszekerheidoffertexxxxxxxxrapport
3.d Onderzoek IV (n.t.b.)offertexxxxxxx
3.e Onderzoek V (n.t.b.)offertexxx
4.a 
Inspiratiebrieven
briefxbriefxbriefxbriefxxbriefxbrief
4.b Expertmeeting/meedenksessie/etc.sessie/productsessie/product