Rekenkamer

De Rekenkamer beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt en wat er eventueel beter kan. Dit doet de Rekenkamer door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert.

De Rekenkamer kijkt daarbij of:

  • het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
  • middelen op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid)
  • voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

De Rekenkamer biedt het onderzoek met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aan. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische bril ondersteunt de Rekenkamer zo de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Rekenkamer

De gemeente Zwolle was in 1997 een van de eerste gemeenten in Nederland met een Rekenkamerfunctie - bestaande uit raadsleden en externe leden. De Wet Versterking Decentrale Rekenkamers bepaalt dat elke gemeente voor 1 januari 2024 een onafhankelijke Rekenkamer moet instellen, dus zonder raadsleden daarin. De Zwolse gemeenteraad nam daarover een besluit op maandag 25 september 2023.

De Rekenkamer bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De volgende personen zijn op 25 september 2023 benoemd tot lid van de Rekenkamer:

De Rekenkamer wordt ondersteund door de ambtelijk secretarissen Evert Jan Bagerman (038 498 2216 / e.bagerman@zwolle.nl) en Iris Gosemeijer (038 498 2847 / i.gosemeijer@zwolle.nl). 

Lopende onderzoeken

Afgeronde onderzoeken

Inspiratiebrieven

Jaarplan

De Rekenkamer stelt jaarlijks een jaarplan op waarin de activiteiten  voor het komende jaar worden opgesomd. 

Jaarverslag

Via het jaarverslag doet de Rekenkamer verslag van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

De missie en de leidende principes van de Rekenkamer zijn uitgewerkt in een ambitiedocumentexterne-link-icoon (2021).  De Rekenkamer heeft een Reglement van Ordeexterne-link-icoon voor haar werkzaamheden en haar vergaderingen vastgesteld. Ook beschikt de Rekenkamer over een Notitie Werkwijze waarin de verschillende fasen van het onderzoeksproces zijn uitgewerkt en de werkwijze is toegelicht.

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamer? 

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Wel kan vanuit de gemeenteraad of door inwoners van Zwolle aandacht gevraagd worden voor bepaalde onderwerpen of onderzoeksvragen over het gemeentelijke beleid. U kunt daarvoor bellen of mailen met Evert Jan Bagerman (038 498 2216 / e.bagerman@zwolle.nl) of Iris Gosemeijer (038 498 2847 / i.gosemeijer@zwolle.nl)

Bij de keuze voor een onderwerp kijkt de Rekenkamer onder meer naar de invloed van het betreffende beleid op inwoners, de risico’s dat het beleid anders uitpakt dan bedoeld is en de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten.