Rekenkamercommissie Jaarplan 2022

Op 1 september j.l. stelde de Rekenkamercommissie (Rkc) het Ambitiedocument vast. Op 29 november stemde de raad hiermee in, waarmee onder andere het benodigde budget werd toegekend. In het Ambitiedocument zijn activiteiten en werkzaamheden op hoofdlijnen beschreven.

Jaarlijks worden deze uitgewerkt in een jaarplan. Het jaarplan bevat de voorlopige planning van onderzoeken en adviezen en activiteiten gericht op de organisatie en doorontwikkeling van de Rekenkamercommissie (Rkc). Dit vormt de basis voor de agenda van de Rkc, de financiële begroting en eventuele wijziging/aanvulling van de commissie. 

Algemeen 

Missie, leidende principes en activiteiten in (hoofdstuk 2 en 3 van) het Ambitiedocument vormen het kader voor het jaarplan. Deze notitie volgt de beschreven werkzaamheden (hoofdstuk 4) uit het Ambitiedocument. Om tot een doelmatige en behapbare uitvoering te komen, maken we een voorlopige planning per maand. Aandacht bij de planning vragen de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en de vernieuwde raad daarna. 

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft een gemengde samenstelling en bestaat – conform de in 2020 vastgestelde verordening – uit twee externe leden en vier raadsleden. Zowel de raadsleden als de externe leden worden benoemd voor de duur van de raadsperiode en zijn herbenoembaar. Dat betekent dat na de verkiezingen de raad nieuwe benoemingsbesluiten moet nemen. De intentie bestaat om de externe leden te herbenoemen. Voor de raadsleden in de Rekenkamercommissie geldt dat eventuele herbenoeming afhankelijk is van de uitslag van de verkiezingen en of zij zich wederom beschikbaar stellen voor de Rekenkamercommissie. 
De huidige samenstelling is als volgt: 

 • De heer D.J.A. (Dirk Jan) Droogh, voorzitter
 • De heer B. (Bert-Jan) Buiskool, extern lid
 • De heer R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid
 • De heer D. (David) Hof, raadslid
 • Mevrouw A. (Annemee) van de Klundert, raadslid
 • Mevrouw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid 

De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer E.J. (Evert Jan) Bagerman. 

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Het in behandeling zijnde wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers voorziet in onafhankelijke rekenkamers zonder raadsleden. De Rkc heeft in dit verband de voorkeur uitgesproken voor een sterke verbinding met de raad (klankbordgroep/begeleidingscommisssie). Wanneer het wetsvoorstel behandeld gaat worden in werking treedt is nog niet bekend. Voor 2022 voorzien wij geen consequenties. Na vaststelling van de uitgewerkte wet, komt het onderwerp op de agenda van de Rkc.

Onderzoeksonderwerpen 2022

In 2021 rondde de Rkc het DoeMee onderzoek naar Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid af en bood het dit rapport aan aan raad en college. De reactie van het college hierop werd op 18 november 2021 ontvangen. In het eerste kwartaal van 2022 vindt in de raad een debatronde plaats over dit rapport. Enkele weken daarna neemt de raad in een besluitvormingsronde een besluit over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. 

In oktober 2022 startte de Rkc met een onderzoek naar de seniorenagenda / het ouderenbeleid van de gemeente Zwolle. Centrale vraag is of speciale aandacht die in de huidige bestuursperiode wordt gegeven aan ouderen bijdraagt aan de algemene doelstelling om Zwolle aantrekkelijk te maken voor ouderen en of te verwachten is dat het college de geformuleerde ambities zal realiseren. Het onderzoek wordt afgerond in maart/april van dit jaar. 

In oktober 2021 is ook een proces gestart dat moet leiden tot een rekenkamerbrief over gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf. Hierover vindt in januari van 2022 een expertsessie plaats, waarna een deskundigenoordeel zal volgen over de informatievoorziening aan de raad met als centrale vraag of de raad een goed afgewogen beslissing kan nemen over het (gewenste) vervolg van het project. De rekenkamerbrief waarin dit deskundigenoordeel wordt opgenomen, wordt in januari/februari 2022 aangeboden aan college en gemeenteraad. 

De Rekenkamercommissie heeft de ambitie om naast deze onderzoeken twee nieuwe onderzoeken op te starten in 2022, één in de eerste helft en één in de tweede helft. In het ambitiedocument is beschreven hoe tot onderwerpkeuze wordt gekomen: 

“Wij werken met een groslijst met ideeën die zijn aangedragen vanuit de gemeenteraad, de rekenkamercommissie zelf en inwoners van de gemeente Zwolle. We baseren onze keuze op de relevantie van het onderwerp. 

De relevantie van een onderwerp is groter naarmate:

 • het beleid meer van invloed is op de inwoners;
 • de risico’s op ineffectiviteit, ondoelmatigheid en onrechtmatigheid groter zijn;
 • er grotere financiële of maatschappelijke belangen mee gemoeid zijn;
 • er meer informatie met het onderzoek kan worden gegenereerd;
 • het thema zich leent voor onderzoek door de rekenkamercommissie.”

Tijdens een kennismaking van de nieuwe voorzitter en het nieuwe externe lid met de fracties in het najaar van 2021 zijn al enkele potentiële onderzoeksonderwerpen aangedragen. Na de verkiezingen wordt de groslijst geactualiseerd. Ook stelt de Rkc in het eerste kwartaal van 2022 een onderzoeksprotocol op, waarin nader aandacht wordt besteed aan de wijze waarop een onderwerp wordt gekozen.

Overige werkzaamheden 2022

Naast de onderzoeken, heeft de Rkc de ambitie om ieder kwartaal met een inspiratiebrief te komen. De basis voor deze inspiratiebrieven zijn onderzoeken van andere rekenkamers in Nederland, die relevant en leerzaam zijn voor Zwolle. Deze brieven zijn geen samenvatting, maar een op Zwolle toegespits agenderend of inspirerend advies. Vanwege de verkiezingen wordt de eerste inspiratiebrief in het tweede kwartaal opgeleverd. 

In januari/februari stelt de Rkc het jaarverslag over 2021 op. Dit jaarverslag wordt ter kennisname met de raad gedeeld. Ook wordt dit jaarverslag gedeeld met de nieuwe gemeenteraad tijdens een voorlichting- en kennismakingssessie in het kader van het inwerkprogramma. Naast het jaarverslag wordt ten behoeve van deze sessie een (digitale) folder opgesteld. 

Naast de reguliere onderzoeken heeft de Rkc de ambitie om in de tweede helft van 2022 een klankbord-/inspiratie-/expertsessie te organiseren. Het onderwerp en het exacte moment hangen af van de politieke en/of maatschappelijke actualiteit. 

Gedurende het hele jaar investeert de Rkc in interne afstemming, extern netwerk en kennisopbouw. De Rkc vergadert maandelijks (met uitzondering van juli/augustus) en zal in het najaar een ronde langs de fracties maken, ook om potentiële onderzoeksonderwerpen ‘op te halen’. De voorzitter, het externe lid en de secretaris zullen zo nodig deelnemen aan symposia en/of opleidingen.

Er wordt geïnvesteerd in een regionale kenniskring. In de eerste helft van 2022 wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd. De secretaris neemt actief deel aan de voorbereiding en het gewenste vervolg hiervan. 
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de communicatie van de Rkc, zowel intern, als extern. Heldere, begrijpelijke communicatie is daarbij het uitgangspunt (website, persberichten, brieven en eventueel social media-kanalen). Communicatie komt als vast onderwerp terug op de agenda van de Rkc. 

De secretaris zorgt voor de verslagging en archivering. Tevens houdt hij een database bij van onderzoekbureaus en contactpersonen. 

Globale jaarplanning 2022 

De hiervoor beschreven planning resulteert schematisch in onderstaand overzicht.


Schematisch overzicht van de beschreven planning

Bij het organiseren van klankbord-/meedenksessies en het opleveren van onderzoeken wordt het ritme van de raad gevolgd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat sessies en onderzoeken bij voorkeur niet in de begrotingsperiode (half oktober – half november) worden gehouden c.q. aangeboden. 

Begroting 2022 

Op basis van het ambitiedocument en de huidige omvang/samenstelling van de Rkc is voor 2022 een onderzoeks- en uitvoeringsbudget van € 85.000 vastgesteld (exclusief ambtelijk secretaris, 0,4 fte). Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende begroting. 

Uitgave voorBedrag
Inhuur externe bureaus/deskundigen € 67.500 
Vergoeding extern voorzitter en extern lid€ 10.000
Overige werkzaamheden/organisatiekosten € 7.500
Totaal€ 85.000