Rekenkamercommissie Jaarverslag 2021

Vanaf de oprichting in 1997 bestond de Rkc uit vijf raadsleden en één extern lid. Eind 2020 werd de verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie echter zo aangepast dat er twee externe leden en vier raadsleden zitting dienen te hebben in de Rkc.

Dit had enerzijds te maken met het aangekondigde vertrek van de voorzitter, waardoor dit een logisch moment was om na te denken over de samenstelling van de Rekenkamercommissie (Rkc). Anderzijds had dit te maken met de wens om - vooruitlopend op de wetswijziging (Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers) - tot doorontwikkeling van de Rkc te komen.

Samenstelling en secretariaat

Aan het begin van 2021 was de heer Kees-Jan Groen voorzitter van de Rkc. In januari 2021 vonden sollicitatiegesprekken plaats voor een nieuwe voorzitter en een nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie.

De nieuwe voorzitter en het nieuwe externe lid werden op 16 februari 2021 door de gemeenteraad benoemd. Daarbij werd de heer Kees-Jan Groen na ruim tien jaar lidmaatschap eervol ontslag verleend.

De samenstelling van de Rkc vanaf 16 februari 2021 was als volgt:

NaamFunctie
D.J.A. (Dirk Jan) DrooghVoorzitter (extern)
B. (Bert-Jan) BuiskoolLid (extern)
R.A. (Ruben) van de BeltLid (tevens raadslid)
D. (David) HofLid (tevens raadslid)
A. (Annemee) van de KlundertLid (tevens raadslid)
M.M. (Margriet) LeestLid (tevens raadslid)

De Rkc wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer E.J. (Evert Jan) Bagerman.

Nieuw ambitiedocument

Op 21 april vond de eerste vergadering van de Rkc in nieuwe samenstelling plaats. Vervolgens is in achtereenvolgens een inspiratiesessie (begeleid door een extern deskundige van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies), een discussiesessie en afrondende sessie toegewerkt naar een document waarin missie, leidende principes, activiteiten, werkzaamheden en de daarvoor benodigde capaciteit en middelen zijn uitgewerkt.

Dit zogenaamde ambitiedocument1 stelde de Rkc vast op 1 september. De gemeenteraad stemde hiermee in op 29 september 2021 en stelde daarbij tevens het (extra) benodigde budget beschikbaar.

Activiteiten 2021

Voordat het nieuwe ambitiedocument werd vastgesteld, vergaderde de Rkc eens in de zes weken. Na vaststelling van het ambitiedocument is de vergaderfrequentie verhoogd naar eens in de vier weken. De Rkc kwam in 2021 negenmaal bij elkaar voor een vergadering.

Daarnaast zijn de nieuwe voorzitter en het nieuwe externe lid in de maanden september en oktober bij zeven van de acht fracties op bezoek geweest voor een kennismaking en een toelichting op het nieuwe ambitiedocument en de beoogde nieuwe werkwijze van de Rkc.

Al in 2020 besloot de Rkc deel te nemen aan een DoeMee-onderzoek dat georganiseerd en uitgevoerd werd door Necker van Naem. Het doel van dit onderzoek was om de raad inzicht te bieden in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid, met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein. Centrale vraag daarbij was welk toezichts- en handhavingsbeleid de gemeente heeft vastgesteld en of dit beleid doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd.

Het daadwerkelijke onderzoek zou in maart 2020 worden opgestart. Toen deed echter corona zijn intrede. Voor de gemeentelijke medewerkers op het gebied van veiligheid en handhaving bracht dit grote extra (werk)druk met zich mee. Daarom is in 2020 besloten het onderzoek later te starten.

Pas in de tweede helft van 2020 is het daadwerkelijke onderzoek opgestart. Het eindrapport is op 25 mei 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De bestuurlijke reactie op het rapport werd op 18 november 2021 ontvangen. De behandeling van het rapport in de gemeenteraad vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022.

In oktober 2021 startte de Rkc met een onderzoek naar de seniorenagenda / het ouderenbeleid van de gemeente Zwolle. Centrale vraag is of speciale aandacht die in de huidige bestuursperiode wordt gegeven aan ouderen bijdraagt aan de algemene doelstelling om Zwolle aantrekkelijk te maken voor ouderen en of te verwachten is dat het college de geformuleerde ambities zal realiseren. Het onderzoek wordt afgerond in de eerste helft van 2022.

In oktober 2021 is ook een proces gestart dat moet leiden tot een rekenkamerbrief over gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf. Hierover vindt in januari van 2022 een expertsessie plaats, waarna een deskundigenoordeel zal volgen over de informatievoorziening aan de raad met als centrale vraag of de raad een goed afgewogen beslissing kan nemen over het (gewenste) vervolg van het project. De rekenkamerbrief waarin dit deskundigenoordeel wordt opgenomen, wordt in januari/februari 2022 aangeboden aan college en gemeenteraad.

Financiën

OmschrijvingBegrootWerkelijk
Personeelskosten (ambtelijk secretaris)22.00022.000
Presentie- en onderzoeksvergoeding
(extern voorzitter en extern lid)
5.00010.000
Presentiegeld raadsleden6.0006.000
Onderzoekskosten30.00039.000
Totaal€ 63.000€ 77.000
  1. Met ingang van 1 januari 2022 zal de Rkc volgens het ambitiedocument handelen. Dat betekent onder andere dat de onderzoeksfrequentie wordt verhoogd van één onderzoek naar twee á drie onderzoeken per jaar. Daarnaast zal de Rkc inspiratiebrieven opstellen en delen met de raad en op andersoortige wijze ondersteuning bieden aan de raad. Hierbij valt te denken aan het organiseren van inspiratie-/klankbordsessies, het opstellen van een agenderende/verkennende ‘position paper’ of een deskundigenadvies.