Rekenkamercommissie - Jaarverslag 2022

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Rekenkamercommissie (Rkc) Zwolle. De Rkc doet op grond van artikel 182 van de Gemeentewet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. In 2022 deed de Rkc dat voor het eerst op basis van een nieuw ambitiedocument. In dit jaarverslag wordt achtereenvolgens ingegaan op de samenstelling van de Rkc, de (onderzoeks)activiteiten en de financiën.

Samenstelling

Op 1 januari 2022 was de samenstelling van de Rkc als volgt:

Samenstelling Rkc
Naam Functie
Dhr. Dirk Jan Droogh    Voorzitter (extern)
Dhr. Bert-Jan Buiskool  Lid (extern)
Dhr. Ruben van de Belt Lid (tevens raadslid)
Dhr. David Hof  Lid (tevens raadslid)
Mw. Annemee van de Klundert  Lid (tevens raadslid)
Mw. Margriet Leest  Lid (tevens raadslid)
(Bijgestaan door een ambtelijk secretaris, dhr. Evert Jan Bagerman)

Op grond van de verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020 worden leden voor de duur van een raadsperiode benoemd. Met het aftreden van de oude raad op 28 maart 2022 traden dus de zittende leden van de Rkc af. Op 23 mei 2022 vond de benoeming van de leden van de Rkc plaats. Vanaf toen zag de samenstelling van de Rkc er als volg uit:                  

Nieuwe samenstelling Rkc
NaamFunctie
Dhr. Dirk Jan Droogh Voorzitter (extern)
Dhr. Bert-Jan Buiskool Lid (extern)
Mw. Margriet Leest    Lid (tevens raadslid)
Dhr. Mart oude EgbrinkLid (tevens raadslid)
Mw. Klariska ten Napel [1]Lid (tevens raadslid)
(Bijgestaan door een ambtelijk secretaris, dhr. Evert Jan Bagerman)

Nieuw ambitiedocument

Op 1 september 2021 stelde de Rkc een nieuw ambitiedocument vast. De raad stemde op 29 september 2021 in met het ambitiedocument en stelde daarbij tevens het (extra) benodigde budget beschikbaar. In het document zijn de missie en leidende principes van de Rkc beschreven. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in activiteiten en werkzaamheden. In 2022 is voor het eerst conform het nieuwe ambitiedocument gehandeld. Dat betekent onder andere dat de onderzoeksfrequentie is verhoogd en dat de raad daarnaast op andersoortige wijze (inspiratiebrieven en een expertsessie) is ondersteund in 2022.

Activiteiten

Vergaderingen

Voordat het nieuwe ambitiedocument werd vastgesteld, vergaderde de Rkc eens in de zes weken. Na vaststelling van het ambitiedocument is de vergaderfrequentie verhoogd naar eens in de vier weken. De Rkc kwam in 2022 negenmaal bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast is een afvaardiging van de Rkc in december bij zeven van de tien fracties op bezoek geweest voor een nadere kennismaking en om input op te halen voor het jaarplan 2023.

Onderzoeken

In januari 2022 vond een expertsessie plaats over gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf. Centrale vraag daarbij was of de raad op basis van de beschikbare informatie een gefundeerd besluit kan nemen over het (gewenste) vervolg van het project. Tijdens de (digitale) expertsessie heeft een inhoudelijk deskundige van Berenschot zijn bevindingen naar aanleiding van de documentstudie gepresenteerd. Vervolgens ging de raad in gesprek met verschillende experts. Na de sessie is door Berenschot een expertnotitie opgesteld, die vergezeld van een rekenkamerbrief op 17 februari 2022 is gedeeld met de raad. Berenschot constateert dat er nog geen volledig beeld is gegeven van alternatieven om regie te voeren; niet alle mogelijke varianten zijn in beeld. Ook geeft Berenschot aan dat de gegeven motivatie om tot oprichting van een warmtebedrijf nog beperkt en onvolledig is.

In januari 2022 vond een raadsdebat plaats over het DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid, waar de Rkc in 2021 aan deelnam. Op 7 maart 2022 nam de raad hierover een besluit. Daarbij zijn de aanbevelingen van de Rkc overgenomen. Deze aanbevelingen luidden als volgt:

  • Blijf investeren in de doorontwikkeling van de organisatie van toezicht en handhaving op OOV.
  • Versterk de monitoringsstructuur door concrete en meetbare indicatoren te formuleren.
  • Optimaliseer de samenwerking tussen politie en gemeente.

De nieuwe Rkc kwam in juni 2022 voor het eerst bij elkaar. Toen werd het eindrapport ‘aandacht voor ouderen – onderzoek naar de toegevoegde waarde van de seniorenagenda vitaal en waardig ouder worden’ vastgesteld. Dit rapport werd op 13 juni 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In het rapport wordt geconcludeerd dat het moeilijk is vast te stellen of de ‘extra’ seniorenagenda een toegevoegde waarde heeft gehad. De Rkc adviseert dan ook om bij het eventueel opstellen van een nieuwe agenda goed te onderbouwen waarom zo’n agenda nodig is en aan te geven wat zo’n agenda toevoegt aan het bestaande beleid. Ook wordt gepleit voor prioritering van de acties en speerpunten uit de agenda en voor een duidelijke keuze van de rol die de gemeente zou moeten vervullen. Het rapport is op 21 november 2022 in een raadsdebat besproken en op 19 december 2022 nam de raad een besluit over het rapport. Daarbij is kennisgenomen van de conclusies en ingestemd met de aanbevelingen.

Overige activiteiten

Naast de onderzoeksactiviteiten heeft de Rkc in 2022 twee inspiratiebrieven met de raad gedeeld. De eerste inspiratiebrief ging over zorgfraude in de jeugdzorg en verscheen in oktober 2022. Hierin wordt ingegaan op de aanpak van zorgfraude door gemeenten en het belang van een gemeentelijke visie op fraudebestendige zorg. Recente rapporten van de Algemene Rekenkamer de VNG en de Rekenkamer Deventer vormden de aanleiding voor deze rekenkamerbrief.


In december 2022 verscheen de inspiratiebrief over grondbeleid. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop het grondbeleid optimaal kan bijdragen aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en andere beleidsdoelen. Een rapport van de Rekenkamercommissie   ‘s-Hertogenbosch gaf hiervoor de aanleiding.

Verder is in 2022 een nieuw onderzoeksprotocol vastgesteld om de kwaliteit van het onderzoek en de onderzoeksprocessen te kunnen garanderen. Daartoe zijn de verschillende fasen van het onderzoeksproces uitgewerkt en toegelicht.

Financiën

In het jaarplan 2022 is uitgegaan van een onderzoeks- en uitvoeringsbudget van €85.000 (exclusief personeelskosten ambtelijk secretaris á 0,4 fte en presentiegeld raadsleden). De benutting van deze budgetten is in onderstaande tabel opgenomen.

Onderzoeks- en uitvoeringsbudget

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Inhuur externe bureaus/deskundigen

67.500

39.400

Vergoeding externe leden

10.000

14.100

Overige werkzaamheden/organisatiekosten

6.000

1.000

Totaal

€ 85.000

€ 63.500


[1] Mw. Klariska ten Napel is op 31 mei 2022 – bij haar toetreding tot de raad – benoemd tot lid van de Rkc.