Meldingsplicht zorgaanbieders

Zorgaanbieders die Wmo-voorzieningen verstrekken, zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. Zodat zij samen de kwaliteit van de ondersteuning kunnen verbeteren.

Voor de gemeente Zwolle is GGD IJsselland de toezichthouder. Als er een calamiteit of geweldsincident is, moet de aanbieder dit binnen 3 werkdagen bij de toezichthouder melden. Dit kan digitaalexterne-link-icoon of door te bellen naar het KCC van GGD IJsselland, telefoonnummer: (038) 428 19 66. 

Wat moet de zorgaanbieder melden

 • Calamiteiten:
  Het gaat hier om een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die te maken heeft met de kwaliteit van een voorziening en die geleid heeft tot ernstig schade of de dood van een cliënt.
 • Geweldsincidenten:
  Het gaat hier om verkrachting, ontucht, lichamelijk en/of geestelijk geweld. Het geweld kan zijn gebruikt door een medewerker of een andere cliënt.

Voorbeelden

 • Een cliënt overlijdt onverwacht en onbedoeld.
 • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de ondersteuning. Zoals onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door medewerkers of andere cliënten.

Wat er met de melding gebeurt

Nadat de toezichthouder de melding heeft ontvangen, neemt hij contact op met de melder en de gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder het volgende doen:

 • Aanvullende informatie opvragen:
  De toezichthouder beoordeelt de aanvullende informatie. De melder ontvangt bericht van de toezichthouder of dit voldoende is en/of een vervolg nodig is.
 • Zelf onderzoek doen:
  Dit gebeurt in elk geval bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico, wanneer een aanbieder niet in staat wordt geacht zelf onderzoek te doen, bij grote publicitaire aandacht en als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd. Als de toezichthouder onderzoek gaat doen, ontvangt de melder hierover een brief. Daarin staat o.a. binnen welke termijn het onderzoek plaatsvindt. Het eindrapport en de voorgestelde verbetermaatregelen bespreekt de toezichthouder met de melder.
 • De melder onderzoek laten doen:
  Dit kan alleen na overleg met de toezichthouder. De melder, zoals een zorgaanbieder, bespreekt het eindrapport altijd met de toezichthouder. Als de toezichthouder het eindrapport onvoldoende vindt, kan hij alsnog zelf een onderzoek starten.
 • Soms ziet de toezichthouder geen aanleiding tot verder onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van GGD IJssellandexterne-link-icoon.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met: