Naar een Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030: samen bouwen aan een sociale stad

Met de Hervormingsagenda Sociaal Domein hebben de gemeente en partners de afgelopen jaren gewerkt aan een beweging in het sociaal domein. In die beweging hebben we al flinke stappen gezet en daar willen we de komende jaren mee doorgaan. Daarom werkt de gemeente aan een Koers Sociaal Domein 2024-2030.

Beweging 

We werken aan een inclusieve samenleving waarin mensen erbij horen en van betekenis kunnen zijn voor anderen. Met sterke sociale verbanden en netwerken waar mensen op kunnen terugvallen als ze dat nodig hebben. Waarin we werken aan meer bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. En als er extra hulp nodig is, zoeken we samen naar oplossingen zo veel mogelijk in het gewone leven. We bieden lichte hulp als dat mogelijk is, en specialistische hulp als dat nodig is. 

Volgende stappen 

In de Koers Sociaal domein 2024-2030 geven we aan welke volgende stappen we willen zetten in het sociaal domein en welke keuzes we daarvoor willen maken. Ook proberen we antwoorden te vinden voor de maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Denk aan vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Welke keuzes zijn daarvoor nodig? 

Samen de koers bepalen 

Deze koers bepalen we natuurlijk niet alleen. Op een aantal momenten zullen we de komende tijd inwoners en partners vragen met ons mee te denken. Ook vinden gesprekken over de koers plaats in de gemeenteraad en de participatieraad Zwolle en in andere raden en platforms. 

Meer informatie 

Meer weten of input leveren? Neem dan contact op met strateeg Sociaal domein Maartje Bekkers via m.bekkers@zwolle.nl.

De gemeenteraad bespreekt de Koers Sociaal domein op 29 januari 2024 (onder voorbehoud). De definitieve agenda wordt 10 dagen van tevoren gepubliceerd. Publiek is welkom en daarnaast kan deze vergadering online bekeken worden (live of achteraf). Kijk voor de definitieve agenda en de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraadexterne-link-icoon

Lees hier de opinienota voor de gemeenteraad en de bijlage met achtergrondinformatie: