Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

In de Jeugdwet 2015 is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren.

Dat is:

 • De lichte opvoed- en opgroeiondersteuning
 • De specialistische hulp zoals jeugd-GGZ.
 • De gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.
 • De uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Tot 18 jaar

Jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. In bijzondere gevallen kan deze hulp doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar. Dat kan alleen als deze hulp niet onder een andere wet valt. 

Geen leeftijdsgrens

Er geldt geen leeftijdsgrens voor Jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing geldt geen leeftijdsgrens.

Zelf verantwoordelijk

Uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen.

 • Dat zij zoveel mogelijk zelf hun ondersteuning regelen bij familie.
 • Of dat zij gebruik maken van voorliggende voorzieningen bij een organisatie voor (jeugd)hulp.

Kijk voor meer informatie over deze voorzieningen op onze pagina's:

Voorliggende voorzieningen opvoedenexterne-link-icoon (voor ouders)

Voorliggende voorzieningen opgroeienexterne-link-icoon (voor kinderen/jongeren).

Andere voorzieningen

Lukt het niet om (voldoende) ondersteuning van familie te regelen? Of (voldoende) gebruik te maken van de voorliggende voorzieningen? Dan kunt u gebruik maken van andere voorzieningen. Voorbeelden daarvan vindt u op de website van het Sociaal wijkteam Zwolleexterne-link-icoon.

Bij Sociaal Wijkteam langskomen

Is dat onvoldoende dan kunt u bij het Sociaal wijkteam Zwolle langs komen voor een gesprek. Daarin bekijken we samen welke ondersteuning u bij het opvoeden en opgroeien nodig heeft.

Jij mag ook langskomen

Ook kinderen/jongeren kunnen (zonder hun ouders) bij het Sociaal wijkteam langskomen.

Ouders en kinderen kunnen voor alle vormen van jeugdhulp terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolleexterne-link-icoon. Maar ook bij de leerkracht, de huisarts, de kinderopvangleidster. Het wijkteam werkt nauw samen met allerlei organisaties die met en voor ouders en kinderen werken.

Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijker werkers die op de scholen werken, horen ook bij het Sociaal wijkteam.

Beschikking

Voor een aantal vormen van jeugdhulp (individuele en maatwerkvoorzieningen) heeft een beschikking van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u:

 • Contact opnemen met het Sociaal wijkteam.
 • Een verwijzing vragen aan de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

De gemeente betaalt Jeugdhulp rechtstreeks aan de organisatie voor opvoed- en opgroeiondersteuning.

Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp kan ook betaald worden met een Persoonsgebonden budget (PGB). Er zijn wel specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB voor jeugdhulp.

Met een beschikking (besluit) van de gemeente voor jeugdhulp in de vorm van een PGB, kunt u zelf een zorgovereenkomst aangaan met een aanbieder. Ook daarvoor neemt u eerst contact op met het Sociaal wijkteamexterne-link-icoon.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt u geen eigen bijdrage voor ambulante jeugdhulp. Alleen voor het PGB betaalt u een eigen bijdrage via het CAKexterne-link-icoon.

Hoogte

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • Het inkomen.
 • Het vermogen.
 • De  leeftijd en de gezinssamenstelling.

Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage.

Niet alle jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wet langdurige Zorg

De zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorgexterne-link-icoon (Wlz). Het gaat om kinderen die de hele dag zorg en toezicht nodig hebben. Hiervoor is het Zorgkantoorexterne-link-icoon verantwoordelijk.

Zware gedragsstoornis

Ook de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking met ook een zware gedragsstoornis (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.

Ziektekostenverzekeraar

Verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding van kinderen vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor is iedereen verzekerd via hun ziektekostenverzekeraar. Het gaat hier om kinderen met:

 • Ernstige medische problemen en/of beperkingen.
 • Palliatief terminale zorg,
 • Hulp aan kinderen met een zintuiglijke beperking.

Vervoer jeugd

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van de kosten voor het vervoer van hun kinderen naar de instelling voor jeugdhulp.

Als ouders het vervoer niet zelf kunnen betalen, wordt per situatie bekeken of zij een vergoeding van de vervoerskosten voor  hun kind krijgen.

Wilt u meer weten over opvoed- en opgroeiondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam Zwolle, telefoon 038 498 9980 of kijk op www.swtzwolle.nlexterne-link-icoon.