Voor inwoners

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de ondersteuning en participatie van een groot deel van de inwoners. Dat is geregeld in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Participatiewet voor werk en inkomen.

Heeft u hulp, zorg en ondersteuning nodig? U kunt voor alle ondersteuningsvragen bij het Sociaal wijkteam Zwolleexterne-link-icoon bij u in de buurt terecht.

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Dat is de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, de specialistische hulp zoals jeugd-GGZ, de gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Lees meer over Opvoed- en opgroeiondersteuning

Ondersteuning in en aan huis

De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding van thuiswonende mensen met bijvoorbeeld een beperking, chronische ziekte of psychiatrische aandoening. De ondersteuning moet mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zelfredzaam te zijn en dat zij actief kunnen meedoen in samenleving. Ook de individuele voorzieningen zoals taxivervoer, woningaanpassing en hulpmiddelen vallen hieronder.

Deze taken zijn opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Meer weten? Thuisondersteuning | Wijkteams (swtzwolle.nl)externe-link-icoon

Werk en inkomen

De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt.
We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar welk werk je naar eigen kracht en mogelijkheden wél kunt doen. Dat betekent ook dat iemand in principe zelf actief op zoek gaat naar werk.

Als betaald werk toch niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden.

Lees meer over werk en inkomen

Dagbesteding

Dagbesteding is voor mensen die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Met een dagbesteding kunnen zij actief zijn, hebben zij een regelmatig dagritme en komen zij in contact met andere mensen. Dagbesteding kan ook ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten.

Dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer over Dagbestedingexterne-link-icoon

Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Zij kunnen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. Dit lukt ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving. Het helpt bewoners bij hun zelfredzaamheid. Zo kunnen ze blijven meedoen in de samenleving en later weer zelfstandig wonen. 

Lees meer over beschermd wonen (Wmo)externe-link-icoon

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Gemeenten zijn niet voor alle ondersteuningstaken verantwoordelijk. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor de medische zorg. Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking, de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg.

Voor deze zorg is iedereen verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Voor de uitvoering van deze wet is het Zorgkantoor verantwoordelijk.

Lees meer op Informatie langdurige zorgexterne-link-icoon