Opwek zonne-energie en windenergie

Op dit moment zijn zonneparken en windmolens de meest effectieve en ontwikkelde methoden van energieopwekking. Onderweg naar 2050 kijken we steeds of we onze plannen moeten bijstellen. Daarmee laten we ruimte voor andere technologieën die zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Zonne-energie

Steeds vaker zien we zonnepanelen op de daken van huizen, schuren en bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren in Zwolle zonneparken gerealiseerd, zoals het zonnepark Weekhorst en de drijvende zonnepanelen op de zandwinplassen Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Deze parken voorzien samen bijna 15.000 woningen van Zwolse stroom. Ook leveren ze hiermee een flinke bijdrage aan de doelstellingen van de Regionale Energiestrategie West-Overijsselexterne-link-icoon.

De gemeente Zwolle investeert uiteraard zelf ook in zonnepanelen op de daken van haar eigen gebouwen. Vanaf 2013 zijn er op meer dan 30 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd. Bijvoorbeeld op het Stadskantoor, zwembad De Vrolijkheid, de gemeentewerf, de brandweerkazerne, wijkcentra en ook op de nieuwbouw van Het Anker en de parkeergarage aan het Katwolderplein. Al die panelen leveren per jaar zo´n 1180 Mwh op. Dat is bijna evenveel als het zonnedak van IKEA (5510 panelen) en meer dan het zonneveld Weekhorst bij Harculo (3500 zonnepanelen).

Drijvende zonnepanelen. Foto door Erik Karst

Windenergie

Om energieneutraal te worden hebben we alle natuurlijke energiebronnen nodig. Daarom hebben we én zon op het dak, én zonneparken én ook windmolens nodig. Want zelfs als we alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen, is dat niet genoeg. We verbruiken nu eenmaal veel meer stroom dan we aan geschikte daken hebben.

Initiatief Duurzaam Tolhuislanden

Windturbines Tolhuislanden

In Tolhuislanden staan op dit moment 4 windmolens. De bewoners en (grond)eigenaren hebben het initiatief Duurzaam Tolhuislanden opgestart voor nog meer grootschalige duurzame energieopwek. Zo houden omwonenden zelf de regie over de invulling van hun leefomgeving. Ze werken daarin nauw samen met de gemeente. De bedoeling is dat in 2025 de installaties voor duurzame energie af zijn. 

Opwek Genne-Holten-Haerst-De Ruiten

Windturbine

De gemeente Zwolle heeft het gebied Haerst-De Ruiten aangewezen als kansrijk gebied voor duurzame energieopwek. De gemeente Zwartewaterland heeft het naastgelegen gebied Genne-Holten aangewezen als belangrijkste zoekgebied voor zon en wind binnen hun gemeentegrenzen. Daarom werken we intensief samen met gemeente Zwartewaterland in een gebiedsproces in het gebied Genne, Holten, Haerst en De Ruiten.

Ook aan de elektriciteit die we als gemeentelijke organisatie gebruiken (maar niet zelf opwekken) stellen we eisen. Vanaf januari 2019 kopen we alleen nog energie in die afkomstig is van Nederlandse windmolens. Uiteindelijk willen we in 2030 in onze eigen energiebehoefte voorzien. Daarin gaan we de komende jaren veel investeren.

Energieprojecten stimuleren

De gemeente stimuleert en helpt bewoners en ondernemers ook om zelf aan de slag te gaan met energieprojecten waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt. We willen minimaal 50% van de grootschalige energie in lokaal eigendom opwekken. Dat wil zeggen dat Zwolse bewoners en ondernemers delen in de financiële opbrengsten van energieopwekking of doordat deze opbrengsten terugvloeien in bijvoorbeeld een lokaal energiefonds.

Om te zorgen dat initiatieven en plannen goed passen in de omgeving, is in de Zwolse Energiegids aangegeven waar in Zwolle ruimte is voor zonneparken, windmolens of waterkracht en waar niet. De Energiegids geeft houvast bij het beoordelen van initiatieven voor het grootschalig opwekken van schone energie.