Privacyverklaring parkeren

Voor het parkeren verzamelt en gebruikt de gemeente Zwolle verschillende categorieën persoonsgegevens en de gegevens van kentekenhouders van voertuigen die in de gemeente Zwolle parkeren.

Voor het parkeren doen wij dit voor drie hoofdprocessen:
-    Betaald parkeren
-    Vergunning parkeren
-    Handhaving van parkeren
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. In deze privacyverklaring leest u daar meer over. 

Waar gaat het om?

Voor de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Zwolle gegevens van haar inwoners. Het gaat onder andere om persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over een inwoner of die naar een inwoner te herleiden zijn. In deze privacyverklaring staat welke gegevens de gemeente verwerkt of laat verwerken, waarvoor we deze gegevens gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Welke gegevens gebruikt de gemeente?

De gemeente Zwolle gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens: 

Vergunning parkeren bewoners

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • Initialen 
 • Geslacht
 • Woonland
 • Woonplaats 
 • Straat 
 • Huisnummer 
 • Postcode 
 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Geboortedatum
 • Kenteken

Vergunning parkeren bedrijven (contactpersoon)

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • Initialen 
 • Geslacht

Betaald parkeren

 • Kenteken
 • Betalingsgegevens
 • Meta-informatie (in- en uitrijden).

Waarvoor gebruikt de gemeente mijn gegevens?

De gemeente registreert bovenstaande gegevens voor:

 • Administratie van parkeervergunningen, abonnementen, ontheffingen en parkeerrechten door een medewerker of via het digitale loket (verlenen, wijzigen of intrekken).
 • Heffing en invordering van parkeerbelasting (betaald parkeren).
 • Controle op het betalen van parkeerbelasting (handhaving).
 • Controle op het recht om een geslotenverklaring te passeren (handhaving).
 • Verzenden van brieven of e-mails.
 • Afhandeling bezwaar- en beroepszaken m.b.t. de uitvoering van het parkeerbeleid.
 • Afhandeling van klachten over de uitvoering van het parkeerbeleid.
 • Goede uitvoering van een verplaatsing van een voertuig op basis van de Wegsleepverordening.
 • Klantencontact voor correcte afhandeling van vragen aan de balie, klantcontactcentrum, via de intercom, via e-mail of telefonisch.
 • Verkrijgen van managementinformatie voor het maken van rapportages en analyses t.b.v. het gemeentelijk beleid inzake betaald en vergunning parkeren. 

Grondslag

Op grond van art, 6 lid 1 sub e AVG op basis van onder andere: Wegenverkeerswet 1994, Parkeerverordening 2016, Regeling Parkeervergunningen 2022, de Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelasting 2023 en de Wegsleepverordening Zwolle 2023 heeft de gemeente een publieke taak waarbij het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken.

Derden

Wij wisselen gegevens uit - voor zover dat nodig is - met het Nationaal Parkeer Register (NPR) en met de leveranciers. De leveranciers zijn:

 • Sigmax (CityPermit (parkeervergunningensysteem) en CityControl (handhavingssysteem);
 • ACI SCANaCAR (scanauto); 
 • Connection systems (ANPR-camera voor de C12-handhaving).

Wij delen geen gegevens buiten de EU.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Dit betekent dat voor betaald parkeren de volgende bewaartermijnen gelden: Als er met een kenteken niks aan de hand is (d.w.z. er is betaald), dan wordt het kenteken binnen 48 uur automatisch verwijderd uit de systemen. De scan van de scanauto komt niet in een archief terecht. Uiterlijk na 48 uur is het dus niet meer mogelijk om te zien waar een voertuig heeft geparkeerd. Als er met een kenteken wél wat aan de hand is, bijvoorbeeld omdat er niet betaald is, dan wordt het kenteken bewaard zo lang als dat wettelijk verplicht of noodzakelijk is.

Beveiliging

De gemeente neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. De gemeente heeft beleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verzamelen te bekijken. U moet daarvoor een officieel verzoek indienen. Daarna ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Blijkt dat uw persoonsgegevens niet kloppen? Of is het in uw ogen niet relevant dat wij deze gebruiken? Dan kunt u ons vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U heeft het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en algemene privacyverklaring gemeente

Informatie over het parkeren in de gemeente Zwolle staat op www.zwolle.nl/parkeren. De website van de gemeente maakt gebruik van zogeheten analytische cookies, om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren. Meer informatie over cookies en de algemene privacyverklaring van de gemeente Zwolle staat op: www.zwolle.nl/privacy

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen? Neem dan contact op met de functionaris gegevensverwerking via e-mail: fg@zwolle.nl of stuur een schriftelijk verzoek aan: gemeente Zwolle, t.a.v. Functionaris gegevensverwerking, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Zwolle kan deze privacyverklaring voor parkeren aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. De gemeente Zwolle raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.