Sta even stil bij parkeren in Zwolle

Zwolle: een bruisende en gastvrije stad waar iedereen welkom is. Dit willen we graag zo houden… want onze stad is in beweging. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld en er zijn maar liefst twintig keer zoveel auto’s bij gekomen. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar meer woningen, verandert het klimaat en krijgt de stad meer bezoekers.

Zwolle beweegt mee

Doorgaan op deze weg is geen optie, daarvoor is de openbare ruimte te beperkt. Dus vraagt het om een andere manier van bewegen. Een manier waarbij lopen en fietsen meer aandacht krijgen. Dat betekent ook dat we met een andere blik naar parkeren moeten kijken. Zo zorgen we dat de stad niet dichtslibt, maar leefbaar, toegankelijk, veilig, gastvrij én bereikbaar blijft.

Parkeerstrategie is goedgekeurd door de raad

Daarom hebben we in oktober 2023 Zwollenaren gevraagd mee te denken over parkeren in Zwolle en zij naar hun straat/wijk kijken. Maar liefst 4439 Zwollenaren gaven daarop hun reactie. De antwoorden daarop zijn verwerkt in het ‘consultatieverslag’. De Parkeerstrategie én het consultatieverslag zijn inmiddels goedgekeurd door het college en door de raad. 

Zie ook

Parkeren in Zwolle

In oktober 2023 deden we via onderstaande film, via social media en via advertenties in de krant een oproep om mee te doen aan de enquête. Onder de film leest u, in beknopte vorm, wat de uitgangspunten van de Parkeerstrategie zijn.

De uitgangspunten van parkeren in Zwolle

We hebben de nieuwe uitgangspunten vastgelegd in de parkeerstrategie:

 1. Zwolle is van ons allemaal. Dat betekent dat de openbare ruimte in eerste instantie ook echt openbaar is. Dat wil zeggen ruimte voor spelende kinderen, voetgangers, fietsers, automobilisten, andere vervoersvormen en mensen die minder goed ter been zijn. Boodschappen uitladen, iemand thuisbrengen, laden en lossen: het blijft allemaal mogelijk. Parkeren voor de deur wordt minder vanzelfsprekend maar wel in de buurt.
 2. Groen waar het kan. Een groene omgeving verbindt en draagt bij aan ‘buitengeluk’. Bovendien is het nodig om hittestress tegen te gaan en hevige regenval op te vangen. Ook draagt groen bij aan een aangenamere openbare ruimte. Denk aan geveltuintjes, perkjes en bijvoorbeeld meer bomen. Daarom creëren we een betere balans tussen parkeerplekken en groen.
 3. We gaan voor een helder beleid met ruimte voor specifieke behoeften. Er is veel maatwerk toegepast bijvoorbeeld op het gebied van betaaltijden, vergunningen, uitzondering en sectorgrenzen. Dit is niet toekomstbestendig met alle opgaves. We kiezen daarom voor een eenduidige strategie, maar blijven rekening houden met doelgroepen zoals inwoners, ondernemers, bezoekers en doelgroepen zoals mindervaliden. Daarnaast kijken we per deelgebied wat de mogelijkheden zijn en stemmen onze keuzes daarop af. Daarbij kijken we ook naar de juiste balans in het geheel. Kiezen we bijvoorbeeld voor minder parkeerplekken in een gebied? Dan zorgen we dat ergens anders in de omgeving plekken terugkomen waar jij je auto goed en veilig kunt parkeren.
 4. Focus op voetgangers en fietsers. Zwolle kiest voor het ‘STOMP-principe’ bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Dat betekent eerst ‘stappen’ (lopen), dan ‘trappen’ (fietsen), dan OV, dan ‘mobility as a service’ (zoals deelauto’s en -fietsen) en dan de privé-auto. Vanuit deze volgorde stimuleren we ook het gebruik van vervoersvormen.
 5. Met parkeeropbrengsten versterken we de stad. Met de opbrengsten uit parkeergeld bekostigen we het beheer en onderhoud van het auto- en het fietsparkeren. Zo draagt dit bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en gastvrijheid van de stad.

Stapsgewijs maatregelen invoeren

De parkeerstrategie van gemeente Zwolle hanteert zes maatregelen voor het parkeren van auto’s. Deze maatregelen voeren we niet van de ene op de andere dag in. Dit doen we stapsgewijs en we nemen hier ruim de tijd voor.

 1. Uitbreiding van betaald parkeren en parkeervergunningen. De afgelopen jaren komen er steeds meer vragen van bewoners van Zwolle om meer ruimte voor groen en spelen in hun buurt. Bovendien groeit onze stad, wat de druk op de openbare ruimte vergroot. Daarom is het nodig om het gebied met betaald parkeren en parkeervergunningen uit de breiden. Dit doen we geleidelijk, beginnend vanuit het historische stadscentrum naar buiten, of bij ontwikkelingen om de toenemende parkeeroverlast te verminderen.
 2. Verschillende parkeertarieven. We willen de openbare ruimte beter benutten voor groen, spelen, ontmoetingsplekken. Daarvoor doen we investeringen in nieuwe fietsparkeerplaatsen en mobiliteitshubs. Deels worden deze bekostigd uit de parkeertarieven. Het kan nodig zijn deze tarieven stapsgewijs te verhogen. Daarnaast hanteren we verschillende tarieven: Parkeren in een hub wordt goedkoper dan parkeren op straat. Hiermee stimuleren we het gebruik van parkeerhubs. En parkeren verder van het centrum is goedkoper dan parkeren in het centrum.
 3. Beperkte uitgifte van parkeervergunningen. We zijn strenger bij het verlenen van een bedrijvenvergunning, een bezoekersvergunning en een vergunning voor een tweede auto. Dit geldt met name voor gebieden dichtbij de historische binnenstad.
 4. Bouwen volgens passende mobiliteitsnormen. Bij de bouw van woningen, kantoren en bedrijven beoordelen we of er voldoende ruimte is voor het parkeren van fietsen en deelmobiliteit, en kijken we naar logische voetgangersroutes. In het verleden werd alleen gekeken naar voldoende parkeerplaatsen voor auto's door de gemeente. We doen dit nu omdat we het STOMP-principe toepassen, waarbij we de voetganger, de fietser, het openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit volledig in overweging nemen bij het bepalen van de benodigde parkeerplaatsen voor auto's.
 5. Een nieuwe aanpak voor de invoering van betaald parkeren en parkeervergunningen. We stellen een parkeerzonering vast voor heel Zwolle als het kader waarbinnen we werken. Als er redenen zijn om betaald parkeren en parkeervergunningen in een buurt in te voeren, doen we een voorstel en gaan we in gesprek met bewoners. Draagvlakmetingen, waarbij bewoners hun mening geven over de invoering van parkeerregulering, werken niet goed en zullen niet meer worden gebruikt. Ze zorgen onder andere voor een veelheid aan afspraken terwijl we juist toe willen naar meer eenheid.
 6. Parkeeralternatieven in hubs. Hubs zijn goed toegankelijke locaties waar mensen hun auto kunnen parkeren, zoals bijvoorbeeld parkeergarages. Daarnaast zijn hubs ideaal om over te stappen naar een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een deelfiets. Door geparkeerde auto’s bij elkaar te zetten, ontstaat er meer ruimte in de wijken voor bijv. groen of spelen.

Uitwerking parkeerstrategie

Nu de parkeerstrategie is vastgesteld, gaan we onderdelen uitwerken in 2024. Daar zijn we op dit moment mee gestart. Bij de uitwerking organiseren we gesprekken om samen met de stad een verdiepingsslag te maken. Zo komen we tot goede oplossingen, maatregelen en een concrete planning.