Subsidieregeling Gelijke Onderwijskansen

Gelijke kansen voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen. Met de subsidieregeling Gelijke Onderwijskansen willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met een (risico op) een onderwijsachterstand.

Voor wie?

De subsidie is voor organisaties die een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand.

De focus hierbij ligt op:

 • voorschoolse voorzieningen voor (doelgroep) peuters;
 • ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden van doelgroepkinderen;
 • betrokkenheid van oudersbij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind;
 • wegnemen van segregatie in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs;
 • passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s).

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen

U kunt voor één of meer van de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • Het bieden van NT2 onderwijs aan doelgroepkinderen door een erkende onderwijsinstelling in het primair onderwijs; 
 • Het opstellen van een maatwerkplan voor een totaalaanpak voor een groep doelgroepkinderen;
 • Het organiseren van een vakantieprogramma voor doelgroepkinderen;
 • Het bieden van advies en ondersteuning aan professionals in de kinderopvang of het basisonderwijs, met vragen met betrekking tot doelgroepkinderen;
 • Het bieden van ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering van doelgroepkinderen en vergroting van de ouderbetrokkenheid.

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Gespecificeerde begroting

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Uw aanvraag voor de activiteiten rondom NT2 onderwijs, advies en ondersteuning aan professionals en het bieden van ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering moet u tussen 1 oktober  en 31 oktober  voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij ons indienen.

Aanvragen voor de activiteiten rondom het opstellen van een maatwerkplan en vakantieprogramma('s) kunnen het hele jaar worden ingediend. Deze dienen wel voorafgaand aan de start van de activiteiten ingediend te worden.

Behandeltermijn: 

Voor aanvragen rondom NT2 onderwijs, advies en ondersteuning aan professionals en het bieden van ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering beslist het college binnen 13 weken na sluiting van de indieningsperiode. 

Voor aanvragen rondom het opstellen van een maatwerkplan en vakantieprogramma('s) beslist het college binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Subsidieregeling Gelijke Onderwijskansen (paragraaf 3)externe-link-icoon

Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.