Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers

De gemeente vindt een sterke sociale basis belangrijk, waarbij inwoners goed met elkaar omgaan, vitaal en gezond en zijn en gelijke kansen hebben. Sommige kinderen en jongeren hebben wat extra hulp nodig. Het jeugd- en jongerenwerk is er voor alle kinderen en jongeren, en let extra op kinderen en jongeren die het moeilijk hebben en meer hulp kunnen gebruiken. Vrijwilligersorganisaties zorgen voor belangrijke activiteiten waar iedereen gemakkelijk aan mee kan doen. Deze activiteiten helpen kinderen en jongeren verder, doordat ze hier anderen ontmoeten en zichzelf beter leren kennen. Zo wordt hun gewone leven versterkt.

Aanvragen

Deze subsidieregeling heeft als doel een veilige plek voor ontmoeting en identiteitsontwikkeling voor jeugdigen te bevorderen. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het bereiken van jeugdigen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie en wordt uitsluitend verstrekt voor jeugd- en jongerenwerk dat bijdraagt aan het doel van deze regeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • de vrijwilligersorganisatie, anders dan een scoutingorganisatie en speeltuinorganisatie, bereikt op structurele basis minimaal 75 individuele deelnemers per jaar met de georganiseerde subsidiabele activiteiten;
 • de activiteiten door de vrijwilligersorganisatie worden minimaal twee keer per maand georganiseerd;
 • de activiteiten worden uitgevoerd in Zwolle;
 • de activiteiten worden in hoofdzaak uitgevoerd onder leiding van vrijwilligers;
 • deelname aan de activiteiten staat open voor iedere jeugdige (in afwijking hiervan geldt voor scoutingorganisaties dat deelname aan de activiteiten openstaat voor ieder jeugdlid).

Hoogte van de subsidie

De subsidie aan een vrijwilligersorganisatie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000. 

Voor scoutingsorganisaties en speeltuinorganisaties geldt een maximale subsidie van € 5.000 die als volgt wordt berekend:

 • een basisbedrag van € 300 per jaar; en
 • € 40 per jeugdlid voor een scoutingorganisatie; of 
 • € 20 per gezinslidmaatschap voor een speeltuinorganisatie, waarbij het aantal jeugdleden, dan wel gezinslidmaatschappen op peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bepalend is; of 
 • voor zover een speeltuinorganisatie geen lidmaatschappen kent, dan is het aantal regelmatige bezoekers in de leeftijd 0 tot 18 jaar in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag.

Meesturen

U kunt uw aanvraag indienen via eHerkenningexterne-link-icoon

Bij een aanvraag als vrijwilligersorganisatie, anders dan een speeltuinorganisatie of scoutingorganisatie, moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

 • activiteitenplan
 • begroting 

Hoe lang duurt het?

U kunt uw aanvraag voor komend kalenderjaar in de periode van 1 september tot en met 30 september indienen via eHerkenningexterne-link-icoon.

Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag.  

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid