Subsidieregeling Kennisvragen Climate Campus

Deze subsidieregeling richt zich op het oppakken van vraagstukken uit de Climate Campus kennisagenda: de subsidie is bedoeld voor partners in het netwerk om van kennisvraag te komen tot een (plan van) aanpak.

Beschrijving

De Climate Campus is het netwerk van 5 O’s, ondernemers, onderwijs, onderzoek, (van) onderop (inwoners en maatschappelijke organisaties) en overheid, die samenwerken om klimaatadaptatie in de regio IJssel-Vechtdelta te versnellen. Het netwerk is erop gericht om de innovatie en implementatiekracht voor de wateropgave en de aanpassingen aan weersextremen te benutten en versterken. Een belangrijke sleutel daarbij is het verbinden van klimaatadaptatie met sociale- en economische kanten en kansen. Daarnaast willen we de denkkracht van de samenleving aanboren. De kennisagenda van de Climate Campus wordt jaarlijks geactualiseerd en geprioriteerd. De gemeente Zwolle is een van de partners in het Climate Campus netwerk.

Aanvragen

Deze subsidieregeling richt zich op het oppakken van vraagstukken uit de Climate Campus kennisagenda: de subsidie is bedoeld voor partners in het netwerk om van kennisvraag te komen tot een (plan van) aanpak. Dat richt zich op het voorwerk, zoals het vormen van een coalitie en het zoeken naar (mogelijke) financiering voor het beantwoorden van de kennisvraag. Het gaat dus niet om het oppakken van de vraag zelf.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een samenwerkingsverband van ten minste drie organisaties. In het samenwerkingsverband moet ten minste één partner van de Climate Campus zitten. Ook moeten er ten minste twee van onderstaande disciplines in het samenwerkingsverband aanwezig zijn:

 • Watersystemen en waterketen
 • Aanpassing aan weersextremen
 • Economie en ondernemerschap
 • Creatieve sector
 • Digitalisering
 • Sociale wetenschappen, inclusief community building en communicatie
 • Duurzame gebouwen

De activiteit mag niet worden opgepakt door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot de uitwerking van een kennisvraagstuk of een deel van een kennisvraagstuk uit de (dynamische) kennisagenda van de Climate Campus.

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden per thema in rangorde geplaatst op basis van de volgorde van binnenkomst. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt daarbij als datum van binnenkomst. Hierbij worden de volgende thema’s onderscheiden:

 • Governance en samenwerking 
 • Weersextremen, zijnde hitte, droogte en wateroverlast 
 • Watersysteem 
 • Waterketen 
 • Betrekken van de samenleving 
 • Nieuwe verdienmodellen, zoals innovatie van nieuwe producten, nieuwe financieringsmodellen en businesscases 
 • Talentontwikkeling door bijvoorbeeld onderzoeken/aanleren van benodigde skills, nieuwe opleidingen en onderwijsmodellen

De activiteit moet een bijdrage leveren aan de versnelling van klimaatadaptatie en moet toepasbaar zijn in de Regio Zwolle. De Regio Zwolle is het gebied bestaande uit de gemeenten Dalfsen, De Wolden, Dronten, Elburg, Hardenberg, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle.

Meesturen

Bij de aanvraag hoeft u geen aanvullende gegevens te verstrekken.

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn:

U kunt uw aanvraag in de periode van 1 februari tot en met 29 februari 2024 indienen.

Behandeltermijn:

Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag.

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.