Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie

Deze subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskansen van (doelgroep)peuters. Met deze regeling kunnen meer peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De peuters krijgen een betere kans zichzelf te ontwikkelen binnen de mogelijkheden. Daarnaast wordt het met deze regeling mogelijk om ouders beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en kan indien nodig sneller en meer passend ondersteuning worden aangeboden.

Aanvragen

Voor verschillende onderdelen binnen de peuteropvang zijn er subsidiemogelijkheden. Zo kunt u als kindcentrum met of zonder voorschoolse educatie bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het aanbieden van (VE) peuteropvang aan (doelgroep)peuters. Ook is de inzet van een pedagogisch medewerker deels subsidiabel. Voor alle uitgebreide subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de subsidieregeling gelijke kansen voor kinderen tot en met het primair onderwijs (paragraaf 2). 

Voor wie?

Aanvragen van subsidie is alleen mogelijk als:
- uw organisatie opvang verzorgt aan (doelgroep)peuters in een groep van 2 tot 4 jaar
- het aanbod van (VE) peuteropvang maximaal zes uur aaneengesloten per dag is
- uw organisatie staat ingeschreven in het LRK 
- u voldoet aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Meesturen

  • Per locatie: Ingevuld formulier 'Aanvraag Peuteropvang en Voorschoolse Educatie'. Dit formulier is op te vragen via subsidieloket@zwolle.nl 

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Uw aanvraag voor 2024 kunt u vanaf 1 november 2023 tot en met 30 november 2023 indienen via e-Herkenningexterne-link-icoon

Behandeltermijn:

Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Subsidieregeling gelijke onderwijskansen (paragraaf 2)externe-link-icoon

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.