Tijdelijke regionale opvanglocatie aan de Meeuwenlaan

Op deze pagina vindt u informatie over de tijdelijke regionale opvanglocatie (azc) in het gebouw Meeuwenlaan 8 in de Kamperpoort. De pagina wordt aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Het COA (Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers) vangt in het gebouw 300 statushouders en kansrijke asielzoekers op. Halverwege juli 2023 kwamen de eerste bewoners, De opvang is voor de duur van 3 jaar. Verlening van 1 jaar is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2027.

Kansrijke asielzoekers zijn vluchtelingen die veel kans hebben om te mogen blijven in ons land. Statushouders zijn vluchtelingen die al weten dat ze mogen blijven, maar nog wachten op een huis. Zij kunnen hun leven in Zwolle of in deze regio gaan opbouwen en beginnen met inburgeren.

Verbouwing

Het COA moest het gebouw aan de Meeuwenlaan eerst verbouwen, zodat mensen er kunnen wonen. Het COA startte in november 2022 met de eerste werkzaamheden. Zoals het verwijderen van de vloerbedekking. Het gebouw kreeg een nieuwe indeling. Zo plaatste het COA nieuwe wanden en paste het kabels en leidingen aan. En als het nodig was vernieuwden ze kabels en leidingen. Aan de achterkant van het gebouw werden een aantal units geplaatst. Deze units bieden extra opslagruimte. In het gebouw is namelijk te weinig opslagruimte.  

In het gebouw was kantoormeubilair achtergelaten. Dit is aan de Elbertschool gegeven. Zij kunnen de meubels nog goed gebruiken.

Open huis en omwonendenoverleg

De verbouwing was in juni 2023 klaar en de eerste bewoners konden komen wonen. Op 14 juni 2023 organiseerde het COA een open huis (Kijken en Koffie) voor de buurt. Zo’n 150 mensen kwamen kijken. Het COA vroeg toen aan een aantal omwonenden of ze de komende tijd willen meedoen aan een overleg. Daarin praten omwonenden met de locatiemanager, de wijkagent en de gemeente over wat er leeft. Zo kunnen we daar tijdig op in spelen. Alles wat actueel is, kan aan bod komen.

Omgevingsvergunning

Om het pand aan de Meeuwenlaan 8 te gebruiken voor de opvang vluchtelingen was een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft net voor de jaarwisseling op 22 december 2022 de omgevingsvergunning verleend. Met deze vergunning kon het COA het pand verbouwen, zodat er mensen kunnen wonen. De omgevingsvergunning geeft ook toestemming om het pand voor maximaal 4 jaar te gebruiken als woonlocatie. Dit is een tijdelijke aanpassing van het bestemmingsplan.

Besluit inzien?

Wilt u het besluit van de gemeente inzien? Dat kan bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2. Daarvoor moet u wel een afspraak maken. Bel daarvoor met telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouwtoezicht. De gemeente kan u het besluit ook digitaal toesturen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. U moet in de e-mail dan wel het zaaknummer 0193ESUITE2383572022 vermelden.

Klankbordgroep

Zo’n 20 bewoners van de Kamperpoort deden mee in de klankbordgroep. Daarin zitten ook het COA, de politie, Travers en de gemeente. De klankbordgroep kwam regelmatig bij elkaar. Bijvoorbeeld om te praten over inburgering, de regels in de opvanglocatie en over hoe een vergunningprocedure werkt. Ook sprak de klankbordgroep met een verkeersdeskundige over de verkeersituatie op de Meeuwenlaan.

Samen hadden zij drie taken afgesproken:

  • De klankbordgroep geeft de gemeente advies over de tijdelijke opvanglocatie.
  • De klankbordgroep denkt mee hoe de komst van de vluchtelingen in de tijdelijke opvanglocatie aan de Meeuwenlaan zo goed mogelijk kan gaan.  
  • De klankbordgroep werkt mee met het opstellen van een beheerplan.

Afspraken over leefbaarheid en veiligheid

Een deel van de klankbordgroep dacht mee over het beheerplan. In dat plan staan de afspraken over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zoals over looproutes naar de supermarkt, de verkeersveiligheid en hoe je overlast kunt melden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in december het beheerplanexterne-link-icoon goedgekeurd.

Afspraak over einddatum

Er is ook een bestuursovereenkomst. Daarin staan de afspraken tussen de gemeente en het COA. Eén van de afspraken is dat de opvang maximaal 3 jaar duurt. En dat 1 jaar verlenging mogelijk is. De overeenkomst ging in op 1 februari 2023. De opvanglocatie is dus uiterlijk 1 februari 2027 weg. 

Heeft u vragen?

Kijk dan of het antwoord tussen de veelgestelde vragen staat.
Of neem contact op via vluchtelingen@zwolle.nl

Algemene informatie

Ja, dat klopt. Het COA wil over een paar jaar regionale opvanglocaties gaan inrichten. Hier komen vluchtelingen die kansrijk zijn om in ons land te mogen blijven en statushouders die naar de regio uitstromen. Zij kunnen dan al in de opvanglocatie beginnen met inburgeren in de omgeving waar zij gaan wonen.

De regionale opvanglocatie aan de Meeuwenlaan is tijdelijk, voor maximaal vier jaar. Dan wordt het gebouw gesloopt voor de herontwikkeling van de wijk. Het biedt COA en de gemeente de kans om ervaring op te doen met een regionale opvanglocatie.

De gemeente gaat verder op zoek naar een of meer geschikte plekken voor een permanente regionale opvanglocatie. De gemeente wil dat liever verdelen over een paar kleinere gebouwen dan één groot centrum. We weten nog niet waar dat gaat komen. Maar niet aan de Meeuwenlaan.

De gemeente wil meewerken aan de opvanglocatie in het gebouw Meeuwenlaan 8.

Maar de gemeente vindt een noodopvang niet geschikt voor deze plek. In een noodopvang verblijven asielzoekers die veel kans maken om te mogen blijven, maar ook asielzoekers die weinig kans maken. Ze weten nog niet waar ze aan toe zijn en moeten hun asielaanvraag afwachten. Deze mensen mogen niet werken en niet beginnen met de inburgering. Ze hebben weinig binding met de buurt. Dat vindt de gemeente niet wenselijk voor de Kamperpoort.

In een regionale opvanglocatie verblijven vluchtelingen die veel kans hebben om te mogen blijven in ons land. En statushouders, de vluchtelingen dus die al weten dat ze mogen blijven, maar die nog wachten op een huis. Zij kunnen hun leven in Zwolle gaan opbouwen. En beginnen met het inburgeren.

Het COA wil in het gebouw aan de Meeuwenlaan 300 asielzoekers opvangen. Het COA wil de opvanglocatie dit voorjaar openen, voor maximaal 4 jaar. De opvang is dus tijdelijk. Het COA heeft de gemeente gevraagd om hieraan mee te werken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Het COA doet dit voor de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting en begeleiding vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Na afloop van de procedure bieden ze statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen om hun vertrek voor te bereiden. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) en op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Verschillende steden in Nederland bieden al (nood)opvang voor vluchtelingen en asielzoekers aan. Maar er komen elke dag nieuwe vluchtelingen aan. En in de opvanglocaties zitten veel mensen die mogen blijven, maar die nog geen huis hebben. Zij houden plekken bezet voor nieuwe mensen die vanuit Ter Apel naar een opvanglocatie moeten. De nood is dus hoog. Zwolle wil hierin ook haar verantwoordelijkheid nemen.

Iedereen kent de beelden uit Ter Apel. De opvanglocaties zitten overvol. Daarom heeft het COA aan gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. De gemeente Zwolle wil haar verantwoordelijkheid nemen en hen opvangen nu de nood zo hoog is.

Locatie gebouw Meeuwenlaan 8

Nee. Vluchtelingen komen hier alleen terecht nadat zij hier door het COA geplaatst worden.

Het COA verdeelt de vluchtelingen over de verschillende locaties. De mensen die mogen blijven en gekoppeld zijn aan deze regio kunnen hier komen. En ook asielzoekers die grote kans maken dat ze mogen blijven.

Er is plek voor maximaal 300 mensen.

Het COA wil de opvanglocatie openen voor maximaal 4 jaar. De opvang is dus tijdelijk. Daarna gaat hier de schop de grond in en komt er iets anders.

Het COA heeft verschillende opties in de stad onderzocht. Het gebouw Meeuwenlaan 8 is op dit moment het meest geschikt voor de opvang. En het is voor een paar jaar beschikbaar.

Achtergrond bewoners

Nee. Oekraïeners worden op andere locaties in de stad opgevangen.

Dat weten we nog niet. Het zullen in elk geval asielzoekers zijn die door de eerste screening zijn gekomen en grote kans hebben dat ze mogen blijven. En asielzoekers die hebben gehoord dat ze mogen blijven, maar die nog wachten op een huis in de regio Zwolle.

Hulp

We zijn nog niet op zoek naar spullen. Als het zover is, leest u dat hier.

COA komt graag in contact met mensen die op zoek zijn naar betaald werkexterne-link-icoon en ook vrijwilligersexterne-link-icoon zijn van harte welkom.

Ook VluchtelingenWerk zoekt Vrijwilligers. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden in onze samenleving. In deze bijzondere opvang in Zwolle bieden wij bewoners juridische ondersteuning en begeleiding, zowel tijdens de asielprocedure als alle zaken die na het verkrijgen van een verblijfsvergunning gaan spelen. Hiervoor zijn wij per direct op zoek naar betrokken vrijwilligers.

Als vrijwilliger geef je voorlichting over de aanstaande asielprocedure, begeleid je gezinsherenigingsaanvragen en beantwoord je vragen tijdens het spreekuur.

Juridische ervaring is niet nodig: VluchtelingenWerk biedt een kort, maar gedegen inwerkprogramma en cursussen aan. Je werkt in een enthousiast team onder begeleiding van een ervaren teamleider. Heb je interesse om minimaal een dag per week te helpen, of wil je meer weten? Kijk op de website van VluchtelingenWerkexterne-link-icoon of neem contact op via: w&s-oost@vluchtelingenwerk.nl

De opvanglocaties van het COA worden bemand door de medewerkers van het COA. Trigion levert de beveiligingsmensen. COA werkt in de opvang en begeleiding van mensen nauw samen met Vluchtelingenwerk Nederland en Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).

Contact omwonenden

Ja. Opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van de overheid. Door de Rijksoverheid is een beroep gedaan op alle gemeenten, ook op Zwolle. Dat verzoek wilde de gemeente niet naast zich neerleggen. De mening van de inwoners is daarbij belangrijk. Ze kunnen op de inloopbijeenkomst laten weten wat ze belangrijk vinden. En in de klankbordgroep kunnen ze meepraten over wat de wijk belangrijk vindt.

Omwonenden worden op de hoogte gehouden via brieven (eventueel digitaal) en via de Kamperpoorter. Als de asielzoekers op de Meeuwenlaan wonen, dan organiseert het COA regelmatig een omwonendenoverleg.

Omwonenden in de wijk Kamperpoort waren uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst, zodat zij hun vragen konden stellen. Medewerkers van de gemeente en het COA waren daarbij aanwezig. Daar konden ze ook laten weten welke zorgen ze hebben. En wat ze belangrijk vinden om de opvang goed te laten verlopen. Ook konden ze zich aanmelden voor een klankbordgroep van mensen uit de buurt. Zo'n 20 mensen deden mee aan de klankbordgroep. Omwonenden zijn ook op de hoogte gehouden via brieven en berichten in de Kamperpoorter.