Verkenning duurzame energie opwek Genne-Holten-Haerst-De Ruiten

Nederland stapt over naar duurzame energie. Dat betekent dat we zonneparken en windmolens nodig hebben. We kijken hiervoor onder meer naar het gebied ten noorden van Zwolle bij de buurtschappen Genne-Holte-Haerst-De Ruiten. Dit gebied ligt deels in de gemeente Zwolle en deels in de gemeente Zwartewaterland.

In de Energiegids heeft de gemeente Zwolle het gebied Haerst-De Ruiten aangewezen als kansrijk gebied voor duurzame energieopwek. De gemeente Zwartewaterland heeft het naastgelegen gebied Genne-Holten aangewezen als belangrijkste zoekgebied voor zon en wind binnen hun gemeentegrenzen.

Samenwerking met Zwartewaterland

Daarom werken we intensief samen met gemeente Zwartewaterland in een gebiedsproces in het gebied Genne, Holten, Haerst en De Ruiten. We noemen dit grensontkennend samenwerken. Hiervoor is een bestuurlijke opdracht gegeven. Het gebied kenmerkt zich door een lage bevolkingsdichtheid en een open landschapsstructuur.

Hierbij willen we als gemeenten:

  • Optreden met één gezicht naar buiten, één werkwijze en gelijke principes voor het totale gebied
  • Samen optrekken in en bemensen van de stuurgroep en het projectteam
  • Voldoende capaciteit en middelen beschikbaar stellen voor het gebiedsproces
  • Communicatie in het gebied op elkaar afstemmen
  • Een gezamenlijke planning en doorlooptijden hanteren
  • De optimale voorwaarden scheppen om de belanghebbenden in het gebied tot een werkwijze en gebiedsbod te laten komen. Een gebiedsbod is een door bewoners en grondeigenaren opgesteld plan voor het realiseren van grootschalige opwek van wind- en zonne-energie
  • Optreden op als 1 partij in het faciliteren van het gebiedsproces

Gebiedsbegeleider voor Genne-Holte-Haerst-De Ruiten

Samen met gemeente Zwartewaterland hebben we voor dit project in mei 2023 een gebiedsbegeleider aangesteld, bureau Stimuland. Dit bureau heeft samen met de bewoners gekeken naar mogelijke oplossingen voor grootschalige opwek van duurzame energie. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk duurzame energie in lokaal eigendom wordt opgewekt. Zo beslissen uiteindelijk de mensen bewoners zelf (mee) over het project en over de opbrengsten van zonne- en windenergie. Een eerlijke verdeling van de lasten én de lusten.

Tussen mei 2023 en mei 2024 heeft het team van Stimuland geïnventariseerd wat er speelt en leeft in het gebied ten aanzien van het ontwikkelen van grootschalige duurzame energieopwekking. De gebiedsinventarisatie is nu afgerond en Stimuland heeft de beide gemeenten hierover geïnformeerd met het rapport ‘Energie in Genne Holten Haerst De Ruiten’. Hierin beschrijft Stimuland de aanpak en doet ze aanbevelingen over mogelijke vervolgstappen. U kunt het rapport downloaden via de website van Stimulandexterne-link-icoon.

Tijdens een bijeenkomst over de opwek van grootschalige energie in het gebied Genne, Holten, Haerst en de Ruiten hebben bewoners vragen gesteld. Via deze knop vindt u de vragen en antwoorden over zonneparken, windturbines, het proces en de initiatieven in dit gebied beantwoord door de gemeente Zwolle, de gemeente Zwartewaterland en de provincie. 

ZSDZ gebied

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland werken ook samen aan duurzame opwek. Dit doen we onder de naam gebiedsproces ZSDZ. Onder begeleiding van de provincie werken de gemeenten samen en stemmen we ontwikkelingen op elkaar af.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het gebiedsproces? Stuur dan een mail naar energietransitie@zwolle.nl.