stroom iconVerkenning duurzame energie opwek Genne-Holten-Haerst-De Ruiten

Nederland stapt over naar duurzame energie. Dat betekent dat we zonneparken en windmolens nodig hebben. We kijken hiervoor onder meer naar het gebied ten noorden van Zwolle bij de buurtschappen Genne-Holte-Haerst-De Ruiten. Dit gebied ligt deels in de gemeente Zwolle en deels in de gemeente Zwartewaterland.

In de Energiegids heeft de gemeente Zwolle het gebied Haerst-De Ruiten aangewezen als kansrijk gebied voor duurzame energieopwek. De gemeente Zwartewaterland heeft het naastgelegen gebied Genne-Holten aangewezen als belangrijkste zoekgebied voor zon en wind binnen hun gemeentegrenzen.

Samenwerking met Zwartewaterland

Daarom werken we intensief samen met gemeente Zwartewaterland in een gebiedsproces in het gebied Genne, Holten, Haerst en De Ruiten. We noemen dit grensontkennend samenwerken. Hiervoor is een bestuurlijke opdracht gegeven. Het gebied kenmerkt zich door een lage bevolkingsdichtheid en een open landschapsstructuur.

Hierbij willen we als gemeenten:

  • Optreden met één gezicht naar buiten, één werkwijze en gelijke principes voor het totale gebied
  • Samen optrekken in en bemensen van de stuurgroep en het projectteam
  • Voldoende capaciteit en middelen beschikbaar stellen voor het gebiedsproces
  • Communicatie in het gebied op elkaar afstemmen
  • Een gezamenlijke planning en doorlooptijden hanteren
  • De optimale voorwaarden scheppen om de belanghebbenden in het gebied tot een werkwijze en gebiedsbod te laten komen. Een gebiedsbod is een door bewoners en grondeigenaren opgesteld plan voor het realiseren van grootschalige opwek van wind- en zonne-energie
  • Optreden op als 1 partij in het faciliteren van het gebiedsproces

Gebiedsbegeleider voor Genne-Holte-Haerst-De Ruiten

Samen met gemeente Zwartewaterland hebben we voor dit project een gebiedsbegeleider aangesteld. Dit is iemand die samen met de bewoners kijkt naar mogelijke oplossingen voor grootschalige opwek van duurzame energie. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk zon en wind-opwek lokaal eigendom wordt. Zo beslissen uiteindelijk de mensen bewoners zelf (mee) over het project en over de opbrengsten van zonne- en windenergie. Een eerlijke verdeling van de lasten én de lusten.

We hebben Bureau Stimuland aangesteld als onafhankelijke gebiedsbegeleider om het gebied te begeleiden bij dit proces. Stimuland heeft 1 jaar de tijd om te onderzoeken of er in het gebied voldoende draagvlak is om in gezamenlijkheid te werken aan de opwek van duurzame energie. De officiële startdatum van de opdracht was 1 mei 2023. De opdracht loopt tot 30 april 2024.

Als blijkt dat het gebied goede en aantoonbare vorderingen maakt om tot een gedragen plan te komen, maar nog meer tijd nodig heeft, kan de bestuurlijke opdracht worden verlengd. Hierbij geldt voor de gemeente Zwartewaterland, dat wanneer er na één jaar geen zicht is op een gedragen plan van aanpak, de gemeenteraad van Zwartewaterland mag besluiten een tender te gaan uitschrijven. Verschillende partijen kunnen dan daarvoor plannen indienen.

ZSDZ gebied

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland werken ook samen aan duurzame opwek. Dit doen we onder de naam gebiedsproces ZSDZ. Onder begeleiding van de provincie werken de gemeenten samen en stemmen we ontwikkelingen op elkaar af.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het gebiedsproces? Stuur dan een mail naar energietransitie@zwolle.nl.