Verzoek om handhaving (bouw)regels

Denkt u dat iemand iets gebouwd heeft zonder vergunning? Of dat iemand iets doet wat niet mag volgens het omgevingsplan? Of andere (bouw)regels overtreedt? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. U doet dan een verzoek om handhaving. Gaat het niet om bouwen of gebruik van een bouwwerk of terrein, maar om iets in de openbare ruimte, dan kunt u een melding doen op de pagina Melding openbare ruimte. Wij moeten eerst onderzoeken of het echt om een overtreding gaat. Daarna besluiten we of we gaan handhaven.

Wie kan een verzoek indienen?

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u ‘belanghebbende’ bent. Dit moeten wij dus eerst beoordelen. We hebben daarom de volgende gegevens van u nodig:

  • wie u bent;
  • waar u woont;
  • waarom u  een verzoek indient.

We kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u een verzoek heeft ingediend. Daarom nemen we geen anonieme verzoeken in behandeling.

Wilt u anoniem blijven voor de overtreder? Of voor de gemeente? Dan kunt u een melding indienenexterne-link-icoon.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek om handhaving online indienen met DigiD of eHerkenning.

Online indienen met DigiD

U kunt uw verzoek online indienen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD-inlogcode? Kijk dan op DigiD.nlexterne-link-icoon.

Verzoek indienen met DigiDexterne-link-icoon

Online indienen met eHerkenning

Ondernemers kunnen het verzoek indienen met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenning inlogcodeexterne-link-icoon nodig.

Verzoek indienen met eHerkenningexterne-link-icoon

Behandeling van uw verzoek

Als u een verzoek om handhaving indient, nemen wij dit in behandeling. Wij zijn verplicht een besluit te nemen op het verzoek.

Hoe werkt het?

Hebben wij vastgesteld dat u belanghebbende bent én dat het om een overtreding gaat? Dan kijken we:

  • of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor we niet gaan handhaven;
  • of de overtreding gelegaliseerd kan worden. Dit betekent dat de overtreder een omgevingsvergunning kan krijgen voor de overtreding. De overtreder moet deze vergunning dan alsnog aanvragen. 

Zijn er geen bijzondere omstandigheden waardoor we niet gaan handhaven en kan de overtreding niet worden gelegaliseerd? Dan gaan we handhaven. Dat doen we met een last onder dwangsom. Dit betekent dat wij de overtreder dwingen om de overtreding blijvend te stoppen. Als dat niet gebeurt, moet de overtreder een geldbedrag betalen. Het kan ook zijn dat de gemeente de overtreding zelf stopt. Dit heet een ‘last onder bestuursdwang’.

Niet eens met het besluit?

U ontvangt van ons een besluit op uw verzoek om handhaving. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.