Visie Toegankelijke stad

Een goede openbare ruimte is afgestemd op onze behoefte om ons te verplaatsen. In Zwolle willen we dat iedereen de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo onafhankelijk mogelijke manier kan gebruiken. Door de openbare ruimte zo in te richten dat iedereen er gebruik van kan maken, wordt de openbare ruimte van iedereen en zijn aparte voorzieningen minder nodig.

De uitgangspunten voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte zijn vastgelegd in de “Visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimteexterne-link-icoon”. In deze visie staat dat in Zwolle voor de hele stad een basisniveau voor de toegankelijkheid geldt. Het basisniveau houdt in dat de ruimte zo is ingericht dat die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Op een aantal plaatsen is extra aandacht voor de toegankelijkheid nodig. Voor deze gebieden rond belangrijke publieke bestemmingen geldt daarom een hoog toegankelijkheidsniveau.

Hieronder staat een korte samenvatting van de hoofdpunten van de visie.

Kwaliteitsniveau basis

De basiskwaliteit geldt in principe voor de gehele gemeente. Een ieder kan zich verplaatsen en verblijven in de openbare ruimte. Trottoirs, fietspaden, pleinen en parken zijn toegankelijk. Daarvoor zijn er algemene voorzieningen als oversteekplaatsen en oplossingen voor hoogteverschillen. Het wil niet zeggen dat alle routes toegankelijk zijn, als er maar een goed en realistisch alternatief is. Een route met grote omweg bijvoorbeeld is geen goed alternatief.

Kwaliteitsniveau hoog

In en rond voorzieningen die veel publiek trekken of waar meer mensen met een beperking komen, is het extra van belang om te streven naar toegankelijkheid. Het gaat om voorzieningen zoals winkelcentra, stations, begraafplaatsen en ziekenhuizen. Deze plaatsen staan op de kaart met de kwaliteitsniveaus. Daardoor krijgen ze extra aandacht. Als er iets gebeurt in de openbare ruimte (nieuwe aanleg, herinrichting, beheer), dan is er extra zorg voor toegankelijkheid.

Daarbij is het de ambitie om de toegankelijkheid op een hoog niveau te brengen. Daarvoor zijn er aanvullende en/of verscherpte richtlijnen. Op deze website is aangegeven welke eisen in Zwolle gehanteerd worden voor het basis niveau en welke voor het hoge niveau. Bijvoorbeeld bredere looproutes, bredere op- en afritten, geleiding, meer bankjes waardoor kortere loopafstanden ontstaan. Binnen een gebied van 50 meter rondom de voorzieningen zijn mindervalidenparkeerplaatsen en, in geval van de nabijheid van het openbaar vervoer, bushaltes. Ook looproutes tussen voorzieningen verdienen aandacht.

Uitzonderingen

Het is niet overal mogelijk om een basiskwaliteit te behalen. Een aantal routes is niet of moeilijk toegankelijk te maken. Daarvoor moet een reden zijn.

Een eerste reden kan zijn de functie. De Hasselterweg bijvoorbeeld is speciaal voor autoverkeer en daarom niet toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Natuurgebieden zijn deels afgesloten om planten en dieren niet te verstoren. Soms zijn er paden die bedoeld zijn om een rustig gebied te bereiken, zoals beheerpaden van gras die wel voor wandelaars maar niet voor fietsers te gebruiken zijn. Deze komen bijvoorbeeld voor in Beter met Bos en de ecologische zone van Hessenpoort. Ook zijn er paden die de gebruiker een speciale beleving moeten geven, zoals in de Struinwaard bij Berkum.

Een tweede reden kan zijn dat ecologische of cultuurhistorische waarden het onmogelijk maken om paden te maken die voldoen aan de eisen. Een voorbeeld is de Agnietenberg, waar zandpaden en grote hoogteverschillen deel uitmaken van de kwaliteiten van het gebied. Ook voor natuurgebieden blijft het echter de wens om toegankelijke routes als een goed alternatief aan te bieden.

Een derde reden kan een gebrek aan ruimte zijn. In bestaande gebieden waar de ruimte beperkt is, is het soms niet mogelijk om alle functies optimaal in te passen. In die situaties moet een afweging gemaakt worden tussen de verschillende belangen. Toegankelijkheid moet daarbij als een gelijkwaardig belang afgewogen worden. Wanneer de afweging wordt gemaakt dat een bepaalde route niet of minder toegankelijk wordt, dan zal in de directe omgeving naar een alternatief gezocht moeten worden.

Locaties met hoge kwaliteit

Onderstaande lijst zijn op dit moment de plekken in Zwolle waar een hoge kwaliteit de ambitie is.

 • stations
 • winkelcentra
 • ziekenhuis
 • zorg/seniorencomplexen
 • sociale wijkteams
 • gebouwen met een publieke functie (bijvoorbeeld het stadhuis)
 • begraafplaatsen
 • wijkcentra
 • attracties (bijvoorbeeld in de IJsselhallen)
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs
 • basisscholen
 • speciaal onderwijs
 • cultuurinstellingen (bijvoorbeeld de Spiegel)
 • groengebieden (een tweetal gebieden; nabij Zandhove en het ziekenhuis)

Een hoog niveau geldt ook voor sportvoorzieningen, huisartsen en apotheken. Bijzondere vermelding verdienen ook de verbindingswegen tussen wijken en stadsdelen van Zwolle.