Vragenformulier BIBOB

Toelichting bij vragenformulier BIBOB

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

a.) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;

b.) het plegen van strafbare feiten of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, heeft het college van burgemeester en wethouders en voor zover van toepassing de burgemeester in de gemeente BIBOB-beleid vastgesteld. In dit beleid is onder andere vastgelegd dat bij aanvragen om een vergunning in het kader van de Alcoholwet aan de aanvrager een aantal vragen worden gesteld die het bevoegd gezag in staat stelt de aanvraag te toetsen in het kader van de Wet BIBOB.

Dit formulier is bedoeld om een eerste beoordeling in het kader van de Wet BIBOB te kunnen maken. Om deze beoordeling te kunnen maken dient u het vragenformulier volledig en voorzien van alle bijlagen bij het bevoegd gezag in te leveren.

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld en ingeleverd, bekijkt het bevoegd gezag of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Als uit het eigen onderzoek van het bevoegd gezag blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kunnen er aanvullende vragen aan u worden gesteld.

Als ook na deze aanvullende vragen onduidelijkheden blijven bestaan, kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Het Landelijk Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen. Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bevoegd gezag. Alvorens wij een aanvraag om advies indienen bij het Landelijk Bureau BIBOB wordt u hiervan in kennis gesteld.

Als het bevoegd gezag op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel zesde lid Wet BIBOB).