Leerlingenvervoer

Moet uw kind ver reizen naar de dichtstbijzijnde geschikte school van uw keuze? Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen omdat hij/zij een beperking heeft? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Bij leerlingenvervoer gaan wij er van uit dat een leerling zo zelfstandig mogelijk reist naar en van school.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor vervoer naar het:

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Regulier (voortgezet) onderwijs

Er zijn verschillende voorzieningen:

 • Fiets: uw kind fietst zelfstandig naar school. De vergoeding is € 0,09 per kilometer tussen de woning en school en omgekeerd. Kan uw kind nog niet alleen fietsen? Bijvoorbeeld omdat hij/zij te jong is? Dan is ook een fietsvergoeding voor de begeleiding mogelijk.
   
 • Openbaar vervoer: wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Kan uw kind dit door zijn leeftijd of beperking niet zelfstandig? Dan kijken we of Go-Ov neemt je mee mogelijk is. We vergoeden de OV-kosten voor een begeleider.
   
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met uw eigen auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,37 per kilometer.
   
 • Aangepast vervoer: Is fietsen of reizen met openbaar of eigen vervoer niet mogelijk?  Dan is aangepast vervoer een optie. Kan uw kind met het openbaar vervoer, maar kunt u uw kind daarbij niet begeleiden? Dan is dit geen reden om aangepast vervoer toe te kennen.

  Bij aangepast vervoer reist uw kind vanaf een opstapplaats. Alléén wanneer uw kind door zijn/haar beperking niet naar een opstapplaats kan komen, wordt hij/zij thuis opgehaald. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om hun kind van huis naar de opstapplaatsen te begeleiden, en omgekeerd. Munckhof verzorgt het aangepast vervoer.

Wanneer kunt u een vergoeding krijgen?

 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde geschikte school van het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs, én
 • De afstand naar school is meer dan 6 kilometer. Alleen als uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Voor leerlingenvervoer betaalt u soms een eigen bijdrage:

Voortgezet (speciaal) onderwijs
U betaalt geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs
U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Voor het schooljaar 2018 – 2019 is dat € 324,97 per kind per jaar. In de beschikking staat hoeveel u aan de gemeente betaalt.

Ontvangt u een vergoeding voor de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer? Dan wordt  van dit bedrag uw eigen bijdrage gehaald.

(Speciaal) basisonderwijs & beperking
Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer omdat hij/zij een blijvende lichamelijke/ verstandelijke/ zintuigelijke beperking heeft? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs & laag inkomen
Is uw verzamelinkomen over 2016 minder dan € 26.100,00 Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U moet dan kunnen aantonen dat u een laag verzamelinkomen heeft. Bijvoorbeeld met een IB-60 formulier. Of een kopie van de jaaropgave van de uitkeringsinstantie van u en uw eventuele partner.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage:

Is de afstand tussen thuis en de basisschool meer dan 20 kilometer? Dan is de hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouder(s). Dit bedrag wordt per gezin berekend.

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 34.500 0
34.500 - 41.500 145
41.500 - 48.000 615
48.000 - 54.500 1.145
54.500 - 62.000 1.675
62.000 - 68.000 2.205
68.000 en hoger Voor elke extra € 5.500 aan inkomen geldt: € 540 erbij.

Als u aangepast vervoer of een vergoeding van leerlingenvervoer wilt:

 • aanvragen
 • verlengen
 • wijzigen

kunt u dat hier digitaal doen: Formulier Leerlingenvervoer.  

Let op: Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan op www.digid.nl
Kunt u geen gebruikmaken van het digitale formulier dan sturen wij u een formulier toe. U kunt daarvoor bellen met 14038.
Is er sprake van co-ouderschap? Dan moet elke ouder apart een aanvraag indienen.

Als u vragen heeft over leerlingenvervoer, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

U kunt uw klacht over het aangepast vervoer melden bij Zorgbelang Overijssel.

Bent u  niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid en wetgeving

Het leerlingenvervoer is geregeld in de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Deze wetten geven de gemeente opdracht om een regeling vast te stellen om op aanvraag een vergoeding te verlenen van noodzakelijke reiskosten van een leerling. Dit heeft de gemeente Zwolle vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 en Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015. Omdat elke gemeente zijn eigen verordening en beleidsregel heeft, kunnen de voorwaarden per gemeente verschillen.

Uitgangspunt van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Aangepast vervoer wordt alleen toegekend als de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer is aangewezen. Of als de leerling vanwege een handicap niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Wetgeving:
Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
wetten.overheid.nl