Leerlingenvervoer

Is de school van uw kind ver reizen? Kan uw kind niet zelf naar school reizen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

Bij leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een leerling zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist.

Onderwijs

Leerlingenvervoer is vervoer naar:

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Regulier (voortgezet) onderwijs

Voorzieningen

Er zijn verschillende voorzieningen (vormen van leerlingenvervoer):

 • Fiets: Uw kind fietst met begeleiding naar school.  U ontvangt dan een vergoeding van € 0,09 per kilometer. U ontvangt deze vergoeding voor uw kind en voor u zelf. Kan uw kind zelfstandig fietsen? Dan is er geen recht op een vergoeding. Of u recht heeft op een vergoeding hangt ook af van de fietsafstand en de leeftijd van uw kind.
   
 • Digitale hulplijn (GoOV): uw kind kan met ondersteuning van een digitale hulplijn (GoOV) zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen. De kosten voor een abonnement en de GoOV app worden door ons vergoed. GoOV is een app op een smartphone. Met GoOV kunnen mensen met een beperking of autisme zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Kijk voor meer informatie op www.go-ov.nl.
   
 • Openbaar vervoer: als uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. Kan uw kind met begeleiding reizen, dan vergoeden we ook de kosten voor een begeleider. De vergoeding geldt alléén voor de ritten dat uw kind begeleid word.
   
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met uw eigen auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,37 per kilometer. De vergoeding geldt alléén voor de ritten dat uw kind begeleid word.
   
 • Aangepast vervoer: Is fietsen of reizen met openbaar of eigen vervoer niet mogelijk? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer reist uw kind vanaf een opstapplaats. Kan uw kind door een beperking niet naar een opstapplaats komen? Dan wordt uw kind thuis opgehaald. Ouders/verzorgers zorgen zelf voor het begeleiden van hun kind van huis naar de opstapplaats en terug. Munckhof verzorgt het aangepast vervoer.

Wanneer kunt u een vergoeding krijgen?

 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde geschikte school van het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs, én
 • De afstand naar school is meer dan 6 kilometer. Alleen als uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en/of het organiseren van begeleiding. Werk, de aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin en/of alleenstaand ouderschap is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen.

Voor leerlingenvervoer betaalt u soms een eigen bijdrage:

Voortgezet (speciaal) onderwijs

U betaalt geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs

U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat € 332,12 per kind per jaar. In het besluit op uw aanvraag leest u hoeveel u aan de gemeente betaalt.

Ontvangt u een vergoeding voor de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer? Dan wordt de eigen bijdrage van die vergoeding afgehaald.

(Speciaal) basisonderwijs & beperking

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, omdat hij/zij een blijvende lichamelijke/ verstandelijke/ zintuigelijke beperking heeft? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs & laag inkomen

Is uw belastbaar verzamelinkomen over 2017 minder dan € 26.550? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Met een IB-60 formulier kunt u aantonen wat uw verzamelinkomen is. Dat kan ook met een kopie van de jaaropgave die u heeft gehad. Als u een partner heeft, moet uw partner ook een kopie van de jaaropgave inleveren.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage:

Is de afstand tussen thuis en de basisschool meer dan 20 kilometer? Dan is de hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouder(s). We berekenen dit bedrag per gezin en niet per leerling.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 35.500 0
35.500 - 42.000 145
42.000 - 48.500 615
48.500 - 55.000 1.150
55.000 - 62.500 1.680
62.500 - 69.000 2.210
69.000 en hoger Voor elke extra € 5.500 aan inkomen geldt: € 545 erbij.

Aanvragen, verlengen of wijzigingen doorgeven

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen, verlengen of wijzigen? Dan kunt u dat hier digitaal doen: Formulier Leerlingenvervoer.  

DigiD

Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD voor uw kind? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl

Het is ook mogelijk om als ouder de aanvraag te doen met uw eigen DigiD.
Dat kan voor kinderen die bij u staan geregistreerd in de Basisregistratie personen bij de gemeente.
Na het starten van het formulier wordt u dan gevraagd aan te geven voor welk kind u het leerlingenvervoer wilt aanvragen.

Kunt u geen gebruikmaken van het digitale formulier? Dan kunt u een formulier aanvragen door te bellen met 14038. Wij sturen u dan een formulier toe.

Als u vragen heeft over leerlingenvervoer, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Heeft u een klacht over het aangepast vervoer? Meld uw klacht dan bij Zorgbelang Overijssel.

Bent u  niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u uw klacht of melding kunt doorgeven. 

Beleid en wetgeving

Het leerlingenvervoer is geregeld in de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Verordening en Beleidsregel

In de bovenstaande wetten staat dat de gemeente  een regeling moet hebben voor een vergoeding  van noodzakelijke reiskosten van een leerling. Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De regeling van de gemeente Zwolle staat in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 en Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015.

Elke gemeente heeft zijn eigen verordening en beleidsregel. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Uitgangspunt

De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 gaat uit van een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. U krijgt alleen aangepast vervoer als de leerling door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Dat geldt ook als de leerling door een handicap niet alleen met het openbaar vervoer kan reizen.

Wetgeving:

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
wetten.overheid.nl