Een toegankelijke stad voor iedereen

Zwolle wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. Dat stelt eisen aan de bereikbaarheid van de stad en de inrichting van de openbare ruimte. Iedereen moet de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo onafhankelijk mogelijke manier kunnen gebruiken. De uitgangspunten hiervoor hebben we vastgelegd in een gemeentelijke visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte.

VN-verdrag

De visie sluit aan op artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap. Dit artikel schrijft voor dat personen met een handicap in een ‘inclusieve samenleving’ niet worden belet zich volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Het college van b&w heeft het verdrag op 9 april 2013 namens de gemeente Zwolle ondertekend. Het kabinet wil dit verdrag in deze regeerperiode ratificeren. Op www.vnverdragwaarmaken.nl is de voortgang rondom de ratificatie te volgen.

Ontwikkelen visie

In de tweede helft van 2015 hebben we als gemeente gewerkt aan een nieuwe visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad. Onze ambitie is de verschillende behoeften van mensen op een vanzelfsprekende wijze te verwerken in een inrichting die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen.

Op 5 oktober 2015 organiseerden we een bijeenkomst met betrokkenen en belanghebbenden uit de stad, waaronder leden van de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) en de Participatieraad. Ook gemeenteraadsleden waren hiervoor uitgenodigd. De opgehaalde wensen, ideeën en suggesties zijn waar mogelijk meegenomen in de visie.

Maandag 11 januari 2016 is de visie met algemene stemmen goedgekeurd door de Zwolse gemeenteraad.

151217-definitieve-versie-visie-toegankelijkheid.pdf

Handboek en uitvoeringsplan

De vastgestelde visie geeft duidelijkheid over waar de gemeente voor staat als het gaat om de toegankelijkheid van de openbare ruimte. In 2016 en 2017 werken we de visie uit in een handboek Toegankelijkheid en een plan van aanpak voor de uitvoering.

Handboek

In het handboek komen de functionele eisen voor de inrichting te staan, zoals minimale breedtes van paden, doorgangen en op- en afritten, hellingen en materiaalgebruik. Het handboek wordt een leidraad voor ontwerpers en een toetsingsinstrument voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte. Zowel intern als extern.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in het handboek toegankelijk en actueel is, krijgt het de vorm van een website: toegankelijkestad.zwolle.nl De website zal naar verwachting in mei 2017 online gaan.

Uitvoeringsplan

De ambities op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte willen we de komende jaren natuurlijk ook op straat waarmaken. We kunnen alleen niet alles tegelijk aanpassen en uitvoeren.

Werkwijze
Bij nieuwe of bestaande projecten in de openbare ruimte nemen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid mee. Daarnaast kunnen verbeteringen ook bij toekomstige onderhoudswerkzaamheden worden gerealiseerd. 
Om ook op korte termijn heel gericht aan de slag te kunnen is een gedeelte van het ( jaarlijks) beschikbare beheer- en onderhoudsbudget voor elementenverharding gereserveerd voor toegankelijkheidsvraagstukken die niet direct mee kunnen worden genomen in projecten of bij onderhoudswerkzaamheden, maar wel prioriteit hebben.

Inventarisatie
Om te bepalen welke locaties aangepakt moeten worden en wanneer, doen we een inventarisatie. We maken daarbij onder meer gebruik van meldingen uit het Buurt-voor-buurt onderzoek en de kennis van de Zwolse Gehandicaptenraad en de gemeentelijke wijkbeheerders. Het is daarnaast de bedoeling dat er een meldpunt komt voor iedereen die een toegankelijkheidsprobleem in de openbare ruimte wil melden.

Prioritering
Bij nieuwe meldingen kijken we eerst of ze meegenomen kunnen worden in het reguliere werk. Is dit niet het geval dan komt de melding op de lijst van toegankelijkheidsprojecten.  We hebben een aantal criteria opgesteld aan de hand waarvan we kunnen bepalen welke situaties het eerst aangepakt zouden moeten worden.  We kijken daarbij naar het toegankelijkheidsniveau (zie visie), de verkeersveiligheid en de effectiviteit van de maatregel versus de realisatiekosten.

Planning
De eerste aanpassingen in de openbare ruimte voor het verbeteren van de toegankelijkheid zijn in 2016 gerealiseerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de visie op toegankelijkheid, dan kunt u contact opnemen met stadsergonome Marieke van Brussel. Ze is bereikbaar op telnr. (038) 498 40 68 of via m.van.brussel@zwolle.nl.Projectleider Marieke van Brussel

In bijgaande pdf vindt u een interview met Marieke in Blauwdruk, het personeelsmagazine van de gemeente Zwolle.

2015_zomer_bdmag_marieke.pdf

Week van de Toegankelijkheid

In 2017 is de Week van de Toegankelijkheid van 2 t/m 7 oktober. Het thema van de Week is dit jaar 'Aan tafel'.  Kijk voor meer info op:

www.weekvandetoegankelijkheid.nl

www.toegankelijkzwolle.nl