Bomen

Zwolle is trots op haar groene uitstraling. Er komen dan ook veel bijzondere planten en bomen voor binnen de stadsgrenzen. Ze zorgen voor een aangename omgeving en klimaat voor iedereen die in Zwolle woont, werkt en/of recreëert. Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk `groen maatschappelijk kapitaal’. Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad. Bomen hebben een functie in het voorkomen van hittestress, wateroverlast, afvangen van fijnstof en het vergroten van de biodiversiteit. De groenstructuur in Zwolle is mede bepalend voor de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad.

Park Potgietersingel

De gemeente Zwolle heeft ruim 70.000 bomen in beheer. We planten, verzorgen en beschermen deze bomen. Het beheer van de bomen is bovenal gericht op het in stand houden van een veilig en vitaal bomenbestand. In Zwolle hebben we veel grote en oude bomen. In verhouding tot andere gemeenten in Nederland staan er in Zwolle veel bomen die ouder zijn dan 50 jaar. Deze grote volwassen bomen vervullen de gewenste functie beter dan kleinere bomen. Het is daarom belangrijk om deze bomen te koesteren. ROVA voert voor Zwolle het onderhoud uit aan de bomen.

Snoeien

De ruim 70.000 bomen die Zwolle in beheer heeft worden door ROVA goed onderhouden en regelmatig gesnoeid. Het snoeien van bomen gaat volgens twee fasen. Eerst is er de begeleidingssnoei waarbij jonge bomen opgekroond worden tot het gewenste takvrije profiel. Daarna zijn het volwassen bomen waarbij onderhoudsnoei wordt toegepast. De kroon wordt dan gesnoeid om de bomen veilig te houden.

Onderhoud bomen
Bijzondere bomen

Van de in totaal 5401 bijzondere bomen, zijn 2419 bomen monumentaal en 2982 bomen waardevol. Monumentale bomen zijn bomen ouder dan tachtig jaar. Waardevolle bomen zijn tussen de vijftig en tachtig jaar oud. Deze bomen zijn eigendom zijn van de gemeente. Daarnaast staan er 1166 bijzondere bomen op particulier terrein. Deze bomen sieren de stad en herbergen een stuk van de stadsgeschiedenis. Voor deze bijzondere bomen gelden andere kapregels dan voor jonge bomen. De bijzondere status van deze bomen geeft aan dat er zwaarwegende belangen moeten zijn om ze te mogen kappen. Om een overzicht te hebben van welke bomen juridisch worden beschermd, heeft de gemeente deze bomen in kaart gebracht.

U kunt de bomen vinden op de Groene Kaart of in dit overzicht .

Bijzondere bomen

Bomen kappen

Gemeente Zwolle is zuinig op haar bomen. Als de bomen niet meer veilig zijn of niet meer vitaal, dan wordt de boom gekapt en vervangen. Als bij een ontwikkeling een boom op een plek staan waar gebouwd moet worden, dan wordt gekeken of de boom gekapt mag worden en zo ja, wat er dan voor terug geplant wordt. Als het kan worden bomen verplant. Op de onderstaande kaart ziet u de bomen die moeten worden gekapt.

Nieuwe aanplant

Voor elke boom die wordt gekapt komt een nieuwe boom terug. Soms op dezelfde plek en soms op een andere plek, omdat de huidige plek niet geschikt is. Soms vindt de herplant plaats op een later moment omdat bijvoorbeeld een herinrichting afgerond moet worden. De soort boom die terug komt, is zorgvuldig uitgekozen door onze landschapsontwerpers.

Aanplant nieuwe bomen