Boom kappen

Wilt u één of meer bomen kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

  • Wilt u een bijzondere boom kappen? Dan heeft u altijd een vergunning nodig.
  • In Zwolle zijn er belangrijke laanstructuren en groengebieden zoals parken met bijzonder groen en bomen. Die gebieden noemen we groenstructuren. Meestal heeft u in die gebieden een vergunning nodig als u daar een boom wilt kappen. Op onze Groene Kaart kunt u zien of de te kappen boom wel of niet binnen de groenstructuur staat.
  • Wilt u een niet-bijzondere boom kappen buiten de groenstructuren en groenstructuur? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Wet natuurbescherming

Bij het kappen van bomen hebben wij allemaal te maken met de Wet natuurbeschermingexterne-link-icoon. In deze wet is onder andere de bescherming van bossen, planten en dieren geregeld. Bossen groter dan 10 are (1000 vierkante meter) of 20 rijbomen buiten de bebouwde kom zijn extra beschermd. Ze mogen niet zomaar worden gekapt.

Het is ook verboden om verblijfplaatsen van vleermuizen, marters en eekhoorns in bomen te verstoren, te vernielen of te verwijderen. Wilt u dat toch doen? Dan moet u een ontheffing van de wet aanvragen. Dat kan bij de Provincie Overijssel.

Het kappen van een boom of houtopstand mag niet in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli). Dat komt doordat vogelnesten die worden gebruikt altijd beschermd zijn. Alleen als u zeker weet dat er geen gebruikt nest aanwezig is, mag u kappen. Nesten van roeken, uilen en roofvogels zijn zelfs het hele jaar beschermd omdat zij vaak meerdere jaren achter elkaar worden gebruikt. Wilt u een boom kappen waar een roek, uil of roofvogel broedt? Dan moet u een ontheffing van de wet natuurbescherming aanvragen. Dat kan bij de Provincie Overijssel.

Uitzonderingen

Niet altijd heeft u een vergunning nodig voor het kappen van bomen binnen de groenstructuren. Het gaat om deze uitzonderingen:

  • Bomen die op een particulier perceel van minder dan 400 m² staan;
  • Bomen binnen de groenstructuur waarvan de omtrek van de stam minder dan 30 centimeter op borsthoogte (=130 centimeter boven de grond) is.

Omgaan met bomen waarvoor een kapvergunning is verleend

Alleen de eigenaar van de boom beslist over de boom. De eigenaar mag de boom kappen of opdracht geven om de boom te kappen. De gemeente beslist of er gekapt mag worden. De aanvraag en het besluit worden bekendgemaakt op www.zwolle.nl/bekendmakingen. Als een boom in eigendom van de gemeente wordt gekapt, informeert Gemeente Zwolle de omwonenden.

Herplantplicht

Zwolle hanteert een 100 % herplantplicht. Dat betekent dat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom moet worden geplant. De manier waarop dat gebeurt, staat als voorschrift in de vergunning.

Handhaving bij illegale kap

Kapt u een boom zonder vergunning, terwijl u wel een vergunning moest aanvragen? Dan handhaaft de gemeente Zwolle. Dat doen we door u een boete te geven. Deze boete is zoveel mogelijk gericht op het herstellen van de schade. Meestal is herstel door herplant niet meer mogelijk. Dan moet u een financiële compensatie betalen. Hoe hoog die compensatie is, hangt af van de waarde van de gekapte bomen. Ook de eventuele schade aan omliggende bomen wordt meegenomen in de compensatie.