Format activiteitenplan Impuls cultuurparticipatie jongeren 2023

Onderstaande toelichting is een hulpmiddel voor uw activiteitenplan, het is niet verplicht om dit format aan te houden in uw aanvraag. Het activiteitenplan bestaat uit een aantal onderdelen. Wij vragen u alle onderdelen van dit format op te nemen in uw activiteitenplan.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op actieve cultuurparticipatie en/of voor het faciliteren van actieve cultuurparticipatie. Voor de leesbaarheid van dit format is gekozen om niet beide vormen van activiteiten iedere keer te noemen, maar het te houden bij activiteit(en).

1. Organisatie

Vertel kort iets over uw organisatie. En (het deel van) de organisatie dat zich bezig gaat houden met de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.

2. Activiteiten

Geef een omschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt. Als u meerdere activiteiten organiseert, vragen wij u per activiteit een nieuwe paragraaf te maken. Algemene omschrijving| samenvatting (maximaal 250 woorden) Beschrijf hier de algemene omschrijving van de activiteit met daarin in ieder geval vermeld:

 • Welke activiteiten gaat u uitvoeren of realiseren?
 • Waar, wanneer en hoe vaak zal de activiteit plaatsvinden?
 • Voor wie (beschrijving doelgroep) en door wie (beschrijving)?

Nadere omschrijving

Naast een algemene omschrijving vragen wij u per subsidiabele activiteit onderstaande onderdelen apart te beschrijven. Deze onderdelen corresponderen met artikel 5.6, lid 1 van de subsidieregeling Cultuur Zwolle 2023.

 • A. Inclusief en verhogen actieve cultuurparticipatie onder jongeren in Zwolle
  Beschrijf van hoe de activiteit bijdraagt aan het verhogen van de actieve cultuurparticipatie door jongeren. Op welke manier gaat u de jongeren betrekken of verbinden bij deze culturele activiteit? Hoe worden de jongeren gestimuleerd actief te participeren aan dit culturele project? OF Hoe draagt deze plek/ activiteit bij aan of is deze plek een (lokaal) initiatief voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen? Hoe wordt de doelgroep actief betrokken bij (indien van toepassing) de voorbereiding, het proces en/of uitvoering van de activiteit? Hoe draagt deze activiteit een inclusief karakter uit binnen deze doelgroep?
 • B. Zakelijke kwaliteit
  Geef een toelichting op de bedrijfsvoering rondom de activiteit. Is er gekozen voor een specifieke doelgroep binnen de doelgroep jongeren tussen de 14 en 27 jaar? Zo ja, waarom wordt voor deze doelgroep gekozen? Hoe gaat u deze bereiken (met welke marketingmiddelen)?
 • C. Duurzame karakter
  Beschrijf in hoeverre de activiteit een duurzaam karakter heeft. In hoeverre en op welke wijze blijft de activiteit ook na de impuls nog blijft bestaan of wordt herhaald en bijdraagt aan het culturele klimaat voor jongeren? Hoe is het geborgd dat de activiteit ook na de impuls nog kan blijven bestaan?
 • D. Artistiek plan
  Beschrijf het artistiek concept. Besteed hierbij ook aandacht aan vakmanschap, zeggingskracht, en oorspronkelijkheid. Wat krijgt de bezoeker of deelnemer uiteindelijk te zien of te horen? Welk effect wordt nagestreefd en hoe wordt dat bereikt? Hoe draagt dit project bij aan de ontwikkeling van de betreffende discipline(s) of doelgroep? Beschrijf de voorgenomen werkmethode en motiveer deze. Wie werken er mee? Waarom is voor hen gekozen?

Aanvullende toelichting: Meerwaarde voor Zwolle

Hoe draagt dit project bij aan de versterking van het culturele aanbod en imago van Zwolle voor jongeren? Waarom is dit project een aanvulling op het reguliere aanbod voor jongeren van Zwolle? Indien sprake is van samenwerking: met welke partijen wordt samengewerkt, waar bestaat de samenwerking uit en wat is de meerwaarde van deze samenwerking(en)?

3. Begroting

Voeg bij uw aanvraag een sluitende en gespecificeerde begroting met toelichting. Meer informatie over het maken van een begroting kunt u vinden via deze websiteexterne-link-icoon. Hier vindt u ook een format dat u eventueel kunt gebruiken: Voorbeeld - uitgebreide begroting - Cultuur Academyexterne-link-icoon. U mag ook uw eigen format gebruiken. Het is belangrijk dat zowel de verwachtte kosten, als de dekking daarvan inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens vragen wij u de verschillende begrotingsposten toe te lichten.