Subsidieregeling Cultuur - Impuls cultuurparticipatie jongeren

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Met de regeling “Impuls cultuurparticipatie jongeren Zwolle 2023” stelt de gemeente geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van actieve cultuurparticipatie voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon die faciliterend of uitvoerend beroepsmatig actief is in één of meer kunstdisciplines (muziek, theater, beeldende kunst en ontwerp, film, nieuwe media en literaire cultuur of hybride vorm hiervan). De subsidie is specifiek bedoeld voor activiteiten gericht op actieve cultuurparticipatie voor of door jongeren of initiatieven die actieve cultuurparticipatie voor jongeren faciliteren.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw activiteit of faciliteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteit is inclusief  en verhoogt de cultuurparticipatie van jongeren in Zwolle.
  • De activiteit heeft voldoende zakelijke kwaliteit blijkend uit de kwaliteit van de bedrijfsvoering, realistische raming van kosten en inkomsten, marketingstrategie en het verwachte resultaat.
  • De activiteit heeft een duurzaam karakter.
  • De activiteit heeft voldoende artistieke kwaliteit blijkend uit de combinatie van voldoende vakmanschap, zeggingskracht, en oorspronkelijkheid.

Let op: Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten niet al een gemeentelijke subsidie is verleend.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via eHerkenningexterne-link-icoon. Dit kan van 1 september tot en met 15 september 2024.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de openstelling in voorjaar 2024 is: € 284.700.

Het subsidieplafond voor de openstelling in september 2024 is: € 43.901.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Een activiteitenplan met daarin informatie over de activiteit en de bijbehorende kosten. Hiervoor kunt u het format (toelichting) gebruiken dat onder aan deze pagina staat. U mag ook een eigen activiteitenplan gebruiken, als alle onderdelen die in het format (toelichting) staan daarin terugkomen.

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag moet voordat de activiteit afgerond is ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de indientermijn. De eerstvolgende indientermijn is 18 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

De openstelling in 2024 is van 1 maart 2024 tot en met 31 maart 2024.

Behandeltermijn

Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag.

Beleid en wetgeving

Contact

Contactgegevens subsidieloket

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle. Voor inhoudelijke vragen over de regeling, kunt u terecht bij Emma Verburg: E.Verburg@zwolle.nl.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.