trein-tram iconLeerlingenvervoer

Is het ver reizen naar de school van uw kind ? Kan uw kind niet zelf naar school reizen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

Beschrijving

Bij leerlingenvervoer gaan wij er van uit dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Uw kind wordt hierbij aangemoedigd om zich te ontwikkelen en zich zelf te kunnen redden.

Onderwijs

Leerlingenvervoer is vervoer naar:

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Regulier (voortgezet) onderwijs

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer

 • Fiets: uw kind fietst met begeleiding naar school.  U ontvangt dan een vergoeding van € 0,10 per kilometer. U ontvangt deze vergoeding voor uw kind en voor u zelf. Kan uw kind zelfstandig fietsen? Dan is er geen recht op een vergoeding. Of u recht heeft op een vergoeding hangt ook af van de fietsafstand en de leeftijd van uw kind. De vergoeding geldt alléén voor de kilometers waarbij uw kind begeleid wordt.
 • Digitale hulplijn (GoOV): uw kind kan met ondersteuning van een digitale hulplijn (GoOV) zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen.  GoOV is een app op een smartphone. Met GoOV kunnen mensen met een beperking of autisme zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Kijk voor meer informatie op www.go-ov.nl. De kosten voor een abonnement en de GoOV app worden door ons vergoed.
 • Openbaar vervoer: als uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. Is uw kind begeleiding nodig bij het reizen? Dan vergoeden we ook de kosten voor een begeleider. De vergoeding geldt alléén voor de ritten waarbij uw kind wordt begeleid.
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met uw eigen auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,21 per kilometer. U krijgt de vergoeding voor uw heen- en terugreis, per rit die u maakt om uw kind naar school te brengen of op te halen. We gaan er van uit dat uw kind tussen de middag op school blijft.
 • Aangepast vervoer: Is fietsen of reizen met openbaar of eigen vervoer niet mogelijk? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer reist uw kind vanaf een opstapplaats. Kan uw kind door een beperking niet naar een opstapplaats komen? Dan wordt uw kind thuis opgehaald. U zorgt zelf voor het begeleiden van uw kind van huis naar de opstapplaats en terug. Onze vervoerder is Munckhof.

Voorwaarden

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer?

 • Uw kind bezoekt de school voor het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs die het meest geschikt en het dichtstbij is, én
 • er geldt een minimale afstand naar school. Dit is voor:
 1. regulier basisonderwijs (BO) 6 kilometer.
 2. speciaal basisonderwijs (SBO) 4 kilometer.
 3. speciaal onderwijs (SO) 4 kilometer.
 4. voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 6 kilometer.
 • Is de afstand naar school minder? Dan is er geen recht op leerlingenvervoer. Alleen als uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en/of het organiseren van begeleiding. Werk, de aanwezigheid van meer kinderen in het gezin en/of alleenstaand ouderschap is geen reden om recht te hebben op aangepast vervoer.
 • De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat uw kind zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Wij vragen u daarom, als dit kan, met uw kind te oefenen met fietsen in het verkeer of om met uw kind te oefenen om met het openbaar vervoer te reizen..

Kosten

Voor leerlingenvervoer betaalt u soms een eigen bijdrage:

Voortgezet (speciaal) onderwijs

U betaalt geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs

U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Voor het schooljaar 2023 - 2024 is dat € 421,19 per kind per jaar. In het besluit op uw aanvraag leest u hoeveel u aan de gemeente betaalt.

Ontvangt u een vergoeding voor de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer? Dan wordt de eigen bijdrage van die vergoeding afgehaald.

(Speciaal) basisonderwijs & beperking

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, omdat hij/zij een blijvende lichamelijke/ verstandelijke/ zintuigelijke beperking heeft? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs & laag inkomen

Is uw verzamelinkomen over 2021 minder dan € 28.800? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Bij de Belastingdienst kunt u een formulier opvragen waar uw verzamelinkomen over 2021 op staat. De Belastingdienst noemt dit formulier IB60. U kunt ook een kopie van uw jaaropgave over 2021 inleveren. Als u een partner heeft, moet uw partner ook een kopie van de jaaropgave inleveren.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage:

Is de afstand tussen thuis en de basisschool meer dan 20 kilometer? Dan is de hoogte van de eigen bijdrage af van de hoogte van het inkomen van de ouder(s). We berekenen dit bedrag per gezin en niet per kind.

Voor het schooljaar 2023 - 2024 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 36.900 0
36.900 - 43.650 170
43.650 - 50.400 750
50.400 - 56.700 1.390
56.700 - 64.800 2.035
64.800 - 71.100 2.730
71.100 en verder Voor elke extra € 5.000 aan inkomen geldt: € 655 erbij.

Aanvraag

Aanvragen, verlengen of wijzigingen doorgeven

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen, verlengen of wijzigen? Dan kunt u dat hier digitaal doen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl

Kunt u geen gebruikmaken van het digitale formulier? Bel ons dan op 14038.

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van uw kind
 • de toelatingsverklaring van uw kind

Aanvragen met DigiD

Contact

Als u vragen heeft over leerlingenvervoer, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Heeft u een klacht over het aangepast vervoer? Meld uw klacht dan bij Zorgbelang Overijssel.

Bent u  niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u uw klacht of melding kunt doorgeven. 

Beleid en wetgeving

Het leerlingenvervoer is geregeld in de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Verordening en Beleidsregel

In de bovenstaande wetten staat dat de gemeente  een regeling moet hebben voor een vergoeding  van noodzakelijke reiskosten van een leerling. Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De regeling van de gemeente Zwolle staat in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 en Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015.

Elke gemeente heeft zijn eigen verordening en beleidsregel. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Uitgangspunt

De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 gaat uit van een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. U krijgt alleen aangepast vervoer als uw kind door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Dat geldt ook als uw kind door een handicap niet alleen met het openbaar vervoer kan reizen.

Wetgeving:

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
wetten.overheid.nl