trein-tram iconLeerlingenvervoer

Is het ver reizen naar de school van uw kind ? Kan uw kind niet zelf naar school reizen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

Beschrijving

Bij leerlingenvervoer gaan wij er van uit dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Uw kind wordt hierbij aangemoedigd om zich te ontwikkelen en zich zelf te kunnen redden.

Onderwijs

Leerlingenvervoer is vervoer naar:

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Regulier (voortgezet) onderwijs

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer

 • Fiets: uw kind fietst met begeleiding naar school.  U ontvangt dan een vergoeding van € 0,09 per kilometer. U ontvangt deze vergoeding voor uw kind en voor u zelf. Kan uw kind zelfstandig fietsen? Dan is er geen recht op een vergoeding. Of u recht heeft op een vergoeding hangt ook af van de fietsafstand en de leeftijd van uw kind. De vergoeding geldt alléén voor de kilometers waarbij uw kind begeleid wordt.
 • Digitale hulplijn (GoOV): uw kind kan met ondersteuning van een digitale hulplijn (GoOV) zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen.  GoOV is een app op een smartphone. Met GoOV kunnen mensen met een beperking of autisme zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Kijk voor meer informatie op www.go-ov.nl. De kosten voor een abonnement en de GoOV app worden door ons vergoed.
 • Openbaar vervoer: als uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. Is uw kind begeleiding nodig bij het reizen? Dan vergoeden we ook de kosten voor een begeleider. De vergoeding geldt alléén voor de ritten waarbij uw kind wordt begeleid.
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met uw eigen auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. U krijgt de vergoeding voor uw heen- en terugreis, per rit die u maakt om uw kind naar school te brengen of op te halen. We gaan er van uit dat uw kind tussen de middag op school blijft.
 • Aangepast vervoer: Is fietsen of reizen met openbaar of eigen vervoer niet mogelijk? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer reist uw kind vanaf een opstapplaats. Kan uw kind door een beperking niet naar een opstapplaats komen? Dan wordt uw kind thuis opgehaald. U zorgt zelf voor het begeleiden van uw kind van huis naar de opstapplaats en terug. Onze vervoerder is Munckhof.

Voorwaarden

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer?

 • Uw kind bezoekt de school voor het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs die het meest geschikt en het dichtstbij is, én
 • er geldt een minimale afstand naar school. Dit is voor:
 1. regulier basisonderwijs (BO) 6 kilometer.
 2. speciaal basisonderwijs (SBO) 4 kilometer.
 3. speciaal onderwijs (SO) 4 kilometer.
 4. voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 6 kilometer.
 • Is de afstand naar school minder? Dan is er geen recht op leerlingenvervoer. Alleen als uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en/of het organiseren van begeleiding. Werk, de aanwezigheid van meer kinderen in het gezin en/of alleenstaand ouderschap is geen reden om recht te hebben op aangepast vervoer.
 • De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat uw kind zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Wij vragen u daarom, als dit kan, met uw kind te oefenen met fietsen in het verkeer of om met uw kind te oefenen om met het openbaar vervoer te reizen..

Kosten

Voor leerlingenvervoer betaalt u soms een eigen bijdrage:

Voortgezet (speciaal) onderwijs

U betaalt geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs

U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Voor het schooljaar 2022 - 2023 is dat € 370,44 per kind per jaar. In het besluit op uw aanvraag leest u hoeveel u aan de gemeente betaalt.

Ontvangt u een vergoeding voor de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer? Dan wordt de eigen bijdrage van die vergoeding afgehaald.

(Speciaal) basisonderwijs & beperking

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, omdat hij/zij een blijvende lichamelijke/ verstandelijke/ zintuigelijke beperking heeft? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

(Speciaal) basisonderwijs & laag inkomen

Is uw verzamelinkomen over 2020 minder dan € 27.900? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Bij de Belastingdienst kunt u een formulier opvragen waar uw verzamelinkomen over 2020 op staat. De Belastingdienst noemt dit formulier IB60. U kunt ook een kopie van uw jaaropgave over 2020 inleveren. Als u een partner heeft, moet uw partner ook een kopie van de jaaropgave inleveren.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage:

Is de afstand tussen thuis en de basisschool meer dan 20 kilometer? Dan is de hoogte van de eigen bijdrage af van de hoogte van het inkomen van de ouder(s). We berekenen dit bedrag per gezin en niet per kind.

Voor het schooljaar 2022 - 2023 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 36.900 0
36.900 - 43.650 145
43.650 - 50.400 630
50.400 - 56.700 1.170
56.700 - 64.800 1.715
64.800 - 71.100 2.300
71.100 en verder Voor elke extra € 5.000 aan inkomen geldt: € 550 erbij.

Aanvraag

Aanvragen, verlengen of wijzigingen doorgeven

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen, verlengen of wijzigen? Dan kunt u dat hier digitaal doen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl

Kunt u geen gebruikmaken van het digitale formulier? Bel ons dan op 14038.

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van uw kind
 • de toelatingsverklaring van uw kind

Aanvragen met DigiD

Contact

Als u vragen heeft over leerlingenvervoer, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Heeft u een klacht over het aangepast vervoer? Meld uw klacht dan bij Zorgbelang Overijssel.

Bent u  niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u uw klacht of melding kunt doorgeven. 

Beleid en wetgeving

Het leerlingenvervoer is geregeld in de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Verordening en Beleidsregel

In de bovenstaande wetten staat dat de gemeente  een regeling moet hebben voor een vergoeding  van noodzakelijke reiskosten van een leerling. Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De regeling van de gemeente Zwolle staat in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 en Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015.

Elke gemeente heeft zijn eigen verordening en beleidsregel. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Uitgangspunt

De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 gaat uit van een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. U krijgt alleen aangepast vervoer als uw kind door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Dat geldt ook als uw kind door een handicap niet alleen met het openbaar vervoer kan reizen.

Wetgeving:

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
wetten.overheid.nl

Actueel

Op donderdag 1 september 2022 hebben we een inloopbijeenkomst gehad in het gemeentehuis over het leerlingenvervoer. Ongeveer 100 leerlingen worden niet goed vervoerd. Munckhof, de gemeente en de scholen werken er hard aan om de problemen op te lossen. We schatten in dat de situatie tot aan de herfstvakantie duurt.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Die zijn heel welkom. Stuur dan een bericht naar leerlingenvervoer@zwolle.nl. U helpt ons daarmee om ook anderen goed van informatie te voorzien.

Vragen en antwoorden

Waarom is pas zo laat bericht uitgegaan en zo acuut? De tijden en de opstapplaatsen waren al doorgegeven.

Munckhof is op het laatste moment overvallen door RM-taxi met het bericht dat RM-taxi de routes niet rond kreeg. RM-taxi heeft minder capaciteit. Er komen nieuwe chauffeurs, maar de uitstroom van chauffeurs is ongekend. Munckhof heeft tot het laatste moment alles geprobeerd om de routes rond te krijgen. Helaas is dit niet gelukt, waardoor ze dit nieuws op het laatste moment nog hebben moeten mededelen.

Wat is er allemaal gedaan voor extra werving van chauffeurs?

De auto’s zijn beplakt. We hebben uitvragen gedaan bij verschillende organisaties die ons aan personeel zouden kunnen helpen onder andere Djopzz, TaxiwerQ. UWV, Taxi 4 Talent, Tiem en Werk.nl. Daarnaast wordt er online geadverteerd via zoekmachines en online platforms zoals Facebook, LinkedIn et cetera. Daarnaast is er een open dag georganiseerd.

Hoe is de groep leerlingen gekozen die in de tweede route zitten en dus continu te laat op school komen?

Munckhof heeft gekeken naar de meest efficiënte manier. Deze groep leerlingen betreft dagelijks plus minus 45 leerlingen. Het is moeilijk om een precies aantal te geven, omdat er ook veel mensen zelf rijden of samen rijden.

Waarom moet dezelfde groep leerlingen continue de dupe zijn? Kunnen de groepen niet rouleren?

Dit is om structuur te behouden voor leerlingen, scholen en chauffeurs. Als er regelmatig wordt gewisseld weten leerlingen, ouders en chauffeurs niet meer waar ze aan toe zijn.

Wat vindt de leerplichtambtenaar van deze situatie?

De school moet goed in de gaten houden of er sprake is van overmacht of dat er iets anders aan de hand is. Indien er een vermoeden is van verzuim maakt de school hier melding van. Als dat gebeurt dan gaan we de melding onderzoeken.

Treft dit alleen onze gemeente of is het probleem breder?

Het chauffeurstekort is een landelijk probleem. In andere gemeenten loopt Munckhof tegen dezelfde problemen aan. Soms is de situatie bij andere gemeenten iets minder ernstig, maar zodra er chauffeurs uitvallen, hebben ook zij een tekort.

Deze situatie treft dus niet alleen de gemeente Zwolle.

Hoeveel mensen waren (maandag) werkelijk gedupeerd?

Er zijn 11 routes te laat gereden. Dit komt neer op 60-70 kinderen die te laat op school zijn gearriveerd.  Iedereen wordt vervoerd. Om aan te geven hoe laat de taxi daadwerkelijk arriveert, wordt de belservice gebruikt.

Hoe lang was gemiddeld de extra wachttijd op 5 september?

Volgens Munckhof zijn de laatste leerlingen uiterlijk om 9.30 uur op school gearriveerd.

Is er enig zicht hoe lang deze situatie nog duurt?

We schatten in dat de situatie tot aan de herfstvakantie duurt

Hoe zit het met andere gemeentelijk vervoer? Kunnen daar geen chauffeurs vandaan komen?

Alle chauffeurs worden inmiddels ook ingezet in het leerlingenvervoer.

Vorig jaar waren er ook problemen. Wanneer kunnen we een oplossing verwachten?

We willen zo snel mogelijk naar de situatie dat kinderen weer op tijd op school arriveren. Het probleem ligt echt in voldoende chauffeurs. Met alleen chauffeurs werven  redden we het niet. Daarom willen we ook kijken naar verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld de inzet van grotere bussen zodat de lijnen kunnen worden gecombineerd. Natuurlijk blijven we heel goed kijken naar de veiligheid van de kinderen. Daarnaast zijn er meer ouders die zelf rijden. Dat helpt enorm.

Is de kilometervergoeding voor ouders niet aan de lage kant?

Dit onderzoeken we.

Worden scholen ook gecompenseerd? Personeel moet nu langer blijven om de kinderen te begeleiden

Het college heeft op 6 september besloten om scholen te compenseren voor de extra opvang. We willen dat doen tot aan de herfstvakantie. Munckhof geeft namelijk aan dat tegen die tijd de meeste problemen zijn opgelost. Elke school heeft hierin andere oplossingen. We overleggen per school wat het meest passend is.

Waarom verhoog je als gemeente niet gewoon de tarieven? Dan kunnen de taxichauffeurs ook normaal worden betaald.

De chauffeurs worden al betaald volgens de geldende CAO-afspraken. Wij zitten met de tarieven niet aan de onderkant van de markt. Wij kunnen niet zo maar deze afspraken gaan doorkruisen. Bovendien zien we dat andere sectoren ook proberen mensen aan te trekken. Dat gebeurt onder andere met hoge startbonussen en gratis opleidingen. Het blijft sowieso dus lastig om mensen te houden.

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de situatie verbetert?

Op de korte termijn willen we zo snel mogelijk terug naar de situatie dat kinderen weer op tijd worden vervoerd. Uiteraard gaan we kijken hoe we het vervoer kunnen beter kunnen maken. Daar hebben we ouders, scholen en de vervoerder voor nodig. We hebben al goede ideeën gekregen hoe kinderen ook zonder de taxi vervoerd kunnen worden vervoerd. Dat gaan we verder onderzoeken.

Ik wil mij aanmelden om mee te denken. Kan dat?

Heel graag. U kunt dat doen via leerlingenvervoer@zwolle.nl

Veel ouders hebben tijdens de bijeenkomst al ideeën gegeven. Daarnaast gaan we een werkgroep oprichten om goede oplossingen uit te werken. We willen met de scholen in gesprek hoe we ouders hierin zo goed mogelijk kunnen betrekken.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle