Boom kappen

Boom kappen

Als u één of meer bomen wilt kappen, heeft u soms een vergunning nodig:

  • Voor het kappen van een bijzondere boom is altijd een vergunning nodig.
  • Voor bomen binnen de groenstructuren en boomgebieden is in de meeste gevallen een vergunning nodig.
  • Voor het kappen van bomen buiten de groenstructuren en boomgebieden is geen vergunning nodig.

Om te bepalen onder welke gebied een boom valt, kunt u de Groene Kaart raadplegen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen voor bomen binnen de boomstructuren en boomgebieden waarvoor geen vergunning nodig is. Dan gaat het om:

  • bomen die staan op percelen kleiner dan 400 m²
  • bomen waarvan de stam op een hoogte van 130 centimeter boven het maaiveld een kleinere omtrek dan 30 centimeter heeft
  • bomen binnen een wijkgroenstructuur die niet in eigendom van de gemeente zijn

Omgang met vergunningvrije bomen

De boomeigenaar beslist zelf over het behoud van zijn boom. Alleen de eigenaar van de boom mag de boom kappen of daar opdracht toe geven.
De gemeente Zwolle informeert omwonenden over het voornemen van het kappen van een gemeentelijke boom.

Herplantplicht

Zwolle hanteert een 100% herplantplicht.
Dit betekent dat bij vergunningplicht voor iedere gekapte boom een nieuwe boom aangeplant moet worden. De wijze waarop herplant plaats zal vinden, wordt als voorschrift in de vergunning opgenomen.

Handhaving bij illegale kap

Als er gekapt is zonder vergunning, terwijl er wel een vergunning had moeten worden aangevraagd, wordt er handhavend opgetreden.
Er wordt dan een sanctie opgelegd die zoveel mogelijk gericht is op herstel van de ontstane schade.
In de meeste gevallen is herstel door herplant niet meer mogelijk en wordt daarom een financiële compensatie verlangd. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de waarde van de gekapte bomen en de schade die door de kap aan omliggende bomen is ontstaan.

Kappen in relatie tot vaste rust- en verblijfplaatsen

Tijdens het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli voert de gemeente Zwolle geen kapwerkzaamheden uit.

Naleving Flora- en faunawet

Bij het kappen van bomen heeft iedereen (ook in vergunningvrije gebieden) de plicht om de geldende wetgeving rondom de bescherming van natuur na te leven.
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

 

 

kaart toevoegen

kaart nog toevoegen