Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van morgen

Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage

Van 17 juli tot 28 augustus liggen de ontwerp-Omgevingsvisie en het OmgevingsEffectrapport ter inzage.

De ontwerp-Omgevingsvisie, bijlagen en het OmgevingsEffectRapport kunt u onder dit bericht downloaden.

Ook kunt u het ontwerp inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.SVZwolle20003-0002

Daarnaast zijn de stukken digitaal in te zien op een computer op het stadskantoor. Dat kan alleen op afspraak via www.zwolle.nl/afspraakmaken

Zienswijze indienen

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER liggen gedurende zes weken ter visie van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Tijdens deze periode kan één ieder een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-Omgevingsvisie of gericht op (onderdelen van) de ontwerp OER.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Via: omgevingsvisie@zwolle.nl
  • Via de post gericht aan: de gemeenteraad van de gemeente Zwolle, Afdeling Ruimte en Economie, t.a.v. Arjen Vedder, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
  • Door het indienen van een mondelinge zienswijze. Dat kan alleen door het maken van een afspraak met één van onze medewerkers, bereikbaar via het telefoonnummer 038-498 27 88.
  • Zijn er vragen over de Omgevingsvisie, dan kan eveneens contact op worden genomen met de gemeente via telefoonnummer 038-498 27 88. Er wordt dan gekeken wie beschikbaar is om de vraag te beantwoorden.

Een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres en een motivatie waarom de indiener het niet eens is met de ontwerp-Omgevingsvisie of met het ontwerp-OER. Een zienswijze kan ook een positieve reactie zijn op de stukken.

Ontwerp-Omgevingsvisie

Ontwerp-Omgevingsvisie  - Bijlagen

OmgevingsEffectRapportage

---------------------------------------------------------------------------

Voorstel aan de stad en ommeland: Ontwerp Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’

Na de zomer gesprekken met Zwollenaren over de toekomst van de gemeente over de leefomgeving

Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld. Het is een voorstel aan de stad en buitengebied over de toekomst van Zwolle In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente er uit zou moeten zien in 2030. In de visie komen onderwerpen aan bod zoals woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie. De volgende stap is een periode van inspraak en gesprekken met Zwollenaren.

In eerste instantie zouden de gesprekken met Zwollenaren al in maart plaatsvinden, om daarna het ontwerp pas vast te stellen. Echter zorgden een aantal ontwikkelingen, waaronder het coronavirus, ervoor dat het proces om tot de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ te komen gewijzigd is. Een andere wijziging is het besluit dat het college nog geen uitspraken doet over nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties voor woningbouw.

Ontwerp-visie

De ontwerp-visie is een concept van de Omgevingsvisie. Hierin staat in grote lijnen hoe de toekomst van Zwolle eruit zou moeten zien in 2030 als het gaat om de fysieke leefomgeving. Ofwel: waar en hoe wonen en werken we in de toekomst, hoe zorgen we ervoor dat Zwolle droge voeten houdt en op een duurzame wijze energie opwekt. Zwolle is verdeeld in een aantal gebieden en elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Zo staat bijvoorbeeld in de visie welke gebieden in Zwolle waardevol zijn qua natuur. Of in welke gebieden agrarische ontwikkelingen belangrijk zijn.

Inspraak

In deze ontwerp-visie zijn wel al veel ideeën van Zwollenaren over allerlei verschillende onderwerpen verwerkt. De afgelopen anderhalf jaar zijn namelijk al allerlei gesprekken gevoerd met inwoners over hun buurt of wijk. Bijvoorbeeld over het “klimaatproof” maken van de stad, het duurzaam omgaan met energie of de toekomst op het gebied van verkeer en mobiliteit. Bij het maken van de ontwerp-visie is deze inbreng van inwoners en organisaties meegenomen. Maar het is de bedoeling dat Zwollenaren nog veel meer bij de ontwerp-visie van de Omgevingsvisie betrokken worden. Vanaf 17 juli ligt de ontwerp-visie officieel ter inzage en kunnen inwoners hun mening geven, door een zienswijze in te dienen. Dat kan tot 28 augustus. In september en oktober volgen de gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de buurgemeenten.

Zwolle groeit

Zwolle groeit en is een aantrekkelijke en populaire stad. Mensen willen graag in Zwolle wonen en werken. De Omgevingsvisie geeft richting aan de groei van de stad en daarom is het belangrijk om nu stappen te blijven zetten. Daarom heeft het college besloten om een ontwerp-visie te maken en dit ontwerp vervolgens samen met de stad af te maken. Naast groei zet Zwolle in op het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten die de gemeente rijk is. Groei en kwaliteit van wonen en leven gaan in Zwolle hand in hand.

Onderzoek naar de groei van Zwolle

Er is besloten om in deze Omgevingsvisie geen besluit te nemen over plekken waar in de toekomst nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Wethouder Anker licht toe: ”De verwachting was dat deze Omgevingsvisie iets zou zeggen over een toekomstige grootschalige woningbouwlocatie. Nu hebben we eind 2019 nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk en Provincie Overijssel om samen de groei van Zwolle te onderzoeken. Er wordt daarbij gekeken naar allerlei onderwerpen, zoals: Hoe kunnen we de groei van Zwolle in goede banen leiden? Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als Stadshagen straks af is en alle woningen daar gebouwd zijn? We weten nu nog niet waar dat zal zijn. Ook gaan we kijken welke rol omliggende gemeenten daarin kunnen spelen. Allemaal vragen die we gaan beantwoorden in het onderzoek. Dat geldt ook voor ingrepen in belangrijke wegen, zoals de N35 of in het openbaar vervoer. De komende twee jaar staan in het teken van dat onderzoek. Daar nemen we Zwollenaren ook in mee. Pas dan maken we keuzes. Deze keuzes leggen we vast in een volgende Omgevingsvisie.”

Planning: definitieve visie

Nu de ontwerp-visie is vastgesteld, volgt een periode van officiële inspraak. Van 17 juli tot en met 28 augustus ligt de ontwerp-visie ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt nu al de de ontwerp-Omgevingsvisie bekijken, inclusief de OmgevingsEffectRapportage. Deze kunt u bovenaan de pagina downloaden. Zwollenaren kunnen hun zienswijze delen met de gemeente. Wij ontvangen uw zienswijze graag via omgevingsvisie@zwolle.nl. Er blijft veel ruimte om de visie ook daarna nog aan te vullen of punten te wijzigen. Daarvoor wordt de periode september – oktober gebruikt. Vervolgens wordt in november de visie voorgelegd aan het college en de raad zodat we in december een definitieve Omgevingsvisie hebben.

De omgevingsvisie voor Zwolle

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties in en om de stad voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. 

De rode draad: het zijn allemaal onderwerpen die Zwolle bezig houdt en die van invloed zijn op de inrichting van onze stad en ons buitengebied. En de belangrijke vraag daarbij is : hoe richten we onze wijken en dorpen zo in dat Zwolle een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken? Want Zwolle groeit. 

Hoe moet uw buurt er straks uit zien? Hoe blijft uw woonomgeving aantrekkelijk? Wat is er voor verbetering vatbaar als het gaat over de speel-, sport- en onderwijsvoorzieningen of het groen in uw wijk? Heeft u misschien ideeën om bewegen in uw wijk te stimuleren? Of heeft u een idee  over hoe we bijvoorbeeld het regenwater beter kunnen afvoeren, nu de buien heftiger zijn? Misschien heeft u bepaalde behoeften op het gebied van verkeer en vervoer of heeft u andere vragen over hoe de stad en de wijken er in de toekomst uit kunnen zien.  Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen. De antwoorden gebruiken we voor de Omgevingsvisie Zwolle, waarin we richting geven aan het Zwolle van morgen: hoe ontwikkelen de stad en het buitengebied zich in de komende 10 jaar.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw (voor alle gemeenten verplicht) instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en treedt 1 januari 2022 in werking.

Omgevingsvisie deel 1

De gemeenteraad heeft in november 2017 de Omgevingsvisie deel 1 vastgeteld. In dit document zijn de ambities van Zwolle voor de toekomst vastgelegd.

Omgevingsvisie deel 1 - DEF 23-11-2017.pdf

Samenvatting Omgevingsvisie deel 1.pdf