De Zwolse Kwaliteiten

Om het goed ondernemen en prettig wonen in Zwolle te borgen, werken we aan het behouden, beschermen en ook ontwikkelen van de Zwolse omgevingskwaliteiten.

Acht fysieke leefkwaliteiten vormen het raamwerk van Zwolle en zijn het fundament en kader voor de Zwolse wijze van verstedelijking en gebiedsprofielen.

1. Fysieke kapitaal 

Eén van de geformuleerde topambities is het behouden en beschermen van cultuurhistorie, biodiversiteit en landschap als belangrijke fysieke waarden. 

2. Klimaatadaptatie 

Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee veilig voor overstromingen en aangepast aan extreem weer. Door het veranderende klimaat is dat een ambitie die impact heeft op de fysieke leefomgeving om ook in de toekomst veilig en beschermt tegen het water te kunnen wonen, ondernemen en recreëren in Zwolle. We benutten en versterken de samenhang in het watersysteem dat bestaat uit: 

  • Hoofdwatersysteem met de hoofdwaterkeringen en regionaal watersysteem 
  • Groen- blauw structuur in de bestaande stad met ruimte voor sponswerking en tegengaan van hittestress 

3. Gezonde Zwolse Leefomgeving (milieu, geluid, geur) 

De fysieke leefomgeving heeft alles in zich om een positieve bijdrage te leveren aan gezondheid. Om dat te bewerkstellingen kiezen we een brede benadering die uitgaat van beschermen, bevorderen en faciliteren van een betere gezondheid van bewoners en bezoekers van Zwolle. Het gaat hierbij om geluid, trillingen, externe veiligheid en luchtkwaliteit, geur en bodemkwaliteit. 

4. Mobiliteit 

We streven naar nog meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en de combinatie daarvan (keten), in combinatie met de auto, zodat Zwolle voor alle vervoerswijzen bereikbaar blijft. Hieronder vallen de volgende ontwikkelrichtingen: 

  • Zwolle bereikbaar en gastvrij;
  • Zwolle als krachtige schakel in het nationale OV-toekomstbeleid 2040; 
  • Mobiliteit die aansluit bij de verstedelijkingsdoelstellingen, waarbij de STO(M)P methodiek en Ladder van duurzame mobiliteit in Zwolle leidend zijn bij de ontwerpopgaven; 
  • Parkeren en stallen in Mobihubs; 
  • Zero Emissie Stadslogistiek. 

5. Energieneutraal 

De energietransitie en de wens van de gemeente Zwolle om in 2050 energieneutraal te zijn heeft impact op Zwolle als geheel en de omliggende regio. De voornaamste raakvlakken richten zich op de duurzame opwek van elektriciteit en warmte, de gebouwde omgeving en mobiliteit. We maken hierbij gebruik van de kansrijke gebieden in onze gemeente. 

6. Circulair 

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn; een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. We maken de transitie van onze huidige take-make-waste, lineaire economie naar een circulaire economie. De 7 pijlers van een circulaire economie, zoals omschreven door Metabolic, zijn hierin leidend.

7 pijlers van een circulaire economie: 1 materialen worden continu op een hoogwaardige manier gerecycled; 2 alle energie komt uit hernieuwbare bronnen; 3 water wordt gewonnen op een duurzame manier en bronherstel wordt gemaximaliseerd; 4 biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt; 5 maatschappij en cultuur worden behouden; 6 gezondheid en welzijn van mens en natuur worden structureel ondersteund; 7 de waarde van menselijke activiteiten wordt breder uitgedrukt dan alleen financieel.

7. Ondergrond

De fysieke leefomgeving wordt mede gevormd door de wijze waarop we de ondergrond gebruiken. Het natuurlijke systeem van de ondergrond heeft Zwolle gemaakt tot wat het nu is. Met de ondergrond willen we de verdere duurzame ontwikkeling van Zwolle mogelijk maken en Zwolse opgaves ondersteunen. 

8. Buitenruimte

De buitenruimte is essentieel voor het functioneren van de stad. Zonder goede (toegankelijke) buitenruimte is een stad niet meer dan een samenraapsel van gebouwen. De buitenruimte vormt het cement dat de stad bij elkaar houdt en biedt lucht, licht en ruimte om gezond en gelukkig te leven. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Voor de kwaliteit van de buitenruimte kijken we naar drie elementen. Het bieden van bescherming, comfort en plezier.  

Kwaliteiten uitgewerkt in beleid

Bovenstaande kwaliteiten zijn nader uitgewerkt in beleid. Het beleid is leidend voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Beleidsstukken:

Meer informatie

  • Meer over de gebiedsprofielen is te vinden in hoofdstuk 6 van de Omgevingsvisie.
  • Zwolle werkt aan een monitoringssysteem om de doelen en ambities behorend bij bovenstaande Omgevingskwaliteiten te volgen. Voor het thema Wonen en energie is dit al gebeurd met Wooninzichtexterne-link-icoon en de Energiemonitorexterne-link-icoon.