Privacybeheer Basisregistratie Personen

U heeft het recht om te weten of de gemeente wel zorgvuldig met uw (persoons)gegevens in de basisregistratie personen (BRP) omgaat. Daarom kunt u altijd inzage krijgen in de gegevens die de gemeente van u gebruikt.

Beschrijving

Correctieverzoek indienen of geheimhouding aanvragen

Kloppen uw gegevens niet, dan kunt u een verzoek indienen om gegevens te corrigeren.

Ook kunt u het gemeentebestuur vragen om uw gegevens geheim te houden.

Bescherming van uw (persoons)gegevens

De gemeente gebruikt (persoons)gegevens van inwoners om haar taken goed te kunnen uitoefenen. Naast de BRP geldt dit bijvoorbeeld ook voor de sociale dienst of voor het leerplichtsysteem. Het verwerken van deze gegevens moet de gemeente melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Omdat de gemeente Zwolle een eigen funtionaris Gegevensbescherming heeft mag deze melding bij deze funtionaris plaatsvinden. In bepaalde gevallen is de verwerking van gegevens vrijgesteld van de meldingsplicht. Deze vrijstelling moet wel aan bepaalde eisen voldoen. U kunt informatie opvragen bij de gemeentelijke functionaris Gegevensbescherming over de verwerkingen.

In het gemeentelijke openbare register kunt u vinden welke verwerkingen er binnen de gemeente zijn. Dit register ligt ter inzage bij het Gemeentelijke Informatiecentrum aan het Grote Kerkplein.

Kosten

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.