Subsidieregeling basisfinanciering maatschappelijke bewonersinitiatieven energietransitie

In Zwolle zijn inmiddels in vrijwel elke wijk maatschappelijke- of burgerinitiatieven actief om woningen te verduurzamen en hernieuwbare warmte te organiseren en/of daar plannen voor te maken. De gemeente Zwolle ondersteunt het belang van burgerinitiatieven in het streven om samen met inwoners klimaatneutraliteit te bereiken. Met deze subsidieregeling worden middelen beschikbaar gesteld waarmee deze initiatieven hun basisactiviteiten kunnen blijven uitvoeren om zo bij te dragen aan hun continuïteit.

Doel van de subsidie

Deze subsidieregeling heeft als doel de betrokkenheid van bewoners bij maatschappelijke bewonersinitiatieven op het gebied van de energietransitie in hun wijk te creëren, te behouden en te versterken.

Aanvraagperiode

In de periode 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 kunt u een aanvraag indienen voor de subsidiabele periodes 2023 en 2024. Dit betekent dat u eenmalig een aanvraag voor beide subsidieperiodes kunt indienen.

Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijk bewonersinitiatief of een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste twee maatschappelijke bewonersinitiatieven.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent minimaal 2 jaar actief als maatschappelijk bewonersinitatief om de energietransitie te bevorderen.
  • U heeft een aantoonbaar netwerk, verbinding, en kennis over de verhoudingen en omstandigheden in de wijk of buurt.
  • U heeft actief bijgedragen en draagt actief bij aan de opgave van de gemeente Zwolle om Zwolle aardgasvrij ready te maken.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag op basis van de formule: van het totaal beschikbare subsidieplafond wordt 3/4 evenredig verdeeld onder de aanvragers. De resterende 1/4 deel wordt verdeeld op basis van het inwonersaantal en gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per wijk zoals bepaald op cijfersoverzwolle.nlexterne-link-icoon

Voor de subsidieperiode januari 2023 tot en met december 2023 is € 150.000 beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor de subsidieperiode januari 2024 tot en met december 2024 is eveneens € 150.000, onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van de benodigde middelen door de raad bij de vaststelling van de begroting voor 2024.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Een beschrijving van de activiteiten en de daarmee nagestreefde doelstellingen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • Een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en benodigde uitgaven, voorzien van een toelichting.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.