Veelgestelde vragen subsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur

Hier vindt u de veelgestelde vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 19 december 2023.

De subsidieplafonds zijn de bedragen die er per jaar beschikbaar zijn. Ze zijn gebaseerd op prijspeil 2024, hier wordt nog indexatie op toegepast maar percentage van deze index is nog niet bekend.

Nee, we vragen je een realistische begroting te maken die past bij de ambities van je eigen instelling. Dit zal per instelling een ander bedrag zijn. Hierdoor kan het zijn dat de beschikbare subsidie voor een ‘functie’ overvraagd wordt en er aan instellingen geen subsidie verleend kan worden, ondanks een positief advies van de Adviescommissie Cultuur.

In het geval van een aantal functies is er minder budget beschikbaar dan in de huidige subsidieperiode omdat een deel van de huidige subsidies is toegekend uit incidentele middelen die per 2025 niet meer beschikbaar zijn. We kunnen geen subsidies verlenen met geld dat we niet hebben.

Nee dit is niet mogelijk. De subsidieplafonds zoals benoemd in de uitgangspuntenbrief zijn vastgesteld.

Een organisatie/instelling kan voor meerdere functies subsidie aanvragen. Neem bij vragen hierover contact op met een van de beleidsadviseurs cultuur.

Het toepassen van de drie codes zijn een subsidieverplichting, de adviescommissie neemt dit mee in hun beoordeling van de aanvraag. Hierbij sluiten we aan bij het Rijk en de Rijkscultuurfondsen. Op de websites van de codes staan diverse zelfscans die een goed beeld geven van waar nog verbeterpunten liggen en wat goed gaat, zodoende kun je (beter) aansluiten bij de codes die wij als verplichting stellen.

De commissie is bijna compleet, na benoeming door het college worden de namen ook gepubliceerd op de website. De totale Adviescommissie Cultuur bestaat uit veertien leden. Voor de beoordeling van de BIS aanvragen wordt de commissie in drie subcommissies verdeeld: Podiumkunsten, beeldend/museaal en evenementen. In het geval dat er een zeer interdisciplinaire aanvraag wordt ingediend kunnen commissieleden met betreffende expertise gevraagd worden mee te beoordelen. Maar een aantal leden heeft een zeer brede achtergrond waardoor ze ook interdisciplinaire aanvragen goed kunnen beoordelen. De voorzitter is bij alle vergaderingen aanwezig om ervoor te zorgen dat de criteria op dezelfde wijze worden beoordeeld en er samenhang is tussen de beoordelingen.

De pitches vinden plaats eind april, de precieze data voor de pitches komen op de website te staan. Ook komt er nog een korte handleiding voor de pitches (bijvoorbeeld met informatie over welke middelen je mag gebruiken en hoe lang het duurt). De pitches vinden plaats eind april en dat is na de deadline van de regeling en hierin mag geen nieuwe informatie gegeven worden.

Het is in Zwolle niet gebruikelijk om minder subsidie te verlenen dan wordt aangevraagd (‘kaasschaven’). De aangevraagde subsidie wordt, bij voldoende punten volledig gehonoreerd mits voldoende geld beschikbaar is binnen het subsidieplafond. Wel wordt een check gedaan op de begroting; er kan alleen subsidie aangevraagd wordt voor de subsidiabele kosten. Daarnaast wordt de zakelijke kwaliteit beoordeeld; dus de begroting en de financieringsmix moeten realistisch zijn, dat betekend ook dat het gevraagde subsidiebedrag realistisch moet zijn.

De beoordelingscriteria van deze regeling sluiten zo goed mogelijk aan op de criteria van het Rijk (de Rijkscultuurfondsen en de landelijke BIS). Hierdoor achten we het reëel dat instellingen met een positieve beoordeling door het Rijk of de Rijkscultuurfondsen, ook een positieve beoordeling kunnen krijgen van onze adviescommissie. Maar we volgen ons eigen traject, dus subsidiering vanuit het rijk is geen garantie op subsidiering vanuit de gemeente.

De provincie is wel voornemens is rijks financiering te matchen als ook de cultuurregio een betreffende instelling subsidieert. (De cultuurregio is geen bestuursorgaan en heeft geen geld. Het gaat hier dus feitelijk om cofinanciering van de gemeente.) 

Voor de periode 2025-2028 is er geen functie binnen de BIS met als hoofddoel (naschoolse-) cultuureducatie en/of talentontwikkeling. Als je hier financiering voor wilt aanvragen kan dit via de verschillende regelingen die de Stadkamer uitvoert/beheert voor de gemeente.

Als je via de Zwolse BIS meerjarige subsidie krijgt, kun je voor deze activiteiten in principe geen subsidie meer aanvragen bij verschillende cultuurregelingen van de gemeente Zwolle. Alle activiteiten zijn immers al gesubsidieerd met de subsidie vanuit de Zwolse BIS. Meerdere keren subsidie verlenen aan dezelfde activiteiten (=stapelen) is namelijk niet mogelijk. Je kunt wel voor andere activiteiten subsidie aanvragen bij gemeente Zwolle, dit moeten dan uiteraard andere projecten zijn dan hetgeen er middels de BIS gefinancierd wordt. Ook landelijk kunnen er nog subsidies worden aangevraagd, conform de voorwaarden van de subsidieregelingen en/of fondsen die daarvoor beschikbaar zijn.

Klassieke muziekgezelschappen kunnen subsidie aanvragen binnen de functie gezelschappen in de podiumkunsten. Vanuit het rapport Zwolle Klassiek wordt daarnaast aanbevolen een kwartiermaker aan te stellen. De opdracht voor een kwartiermaker moet nog worden uitgezet, dit zal naar verwachting in 2024 gebeuren. 

De subsidieplafonds voor 2025-2028 in de uitganspuntenbrief zijn vastgesteld op de huidige structureel beschikbare middelen. In de huidige beleidsperiode (t/m 2024) worden sommige ambities uit het Cultureel Perspectief met incidenteel geld ondersteund, dit geld is in principe niet meer beschikbaar per 2025. Daarnaast zijn we ons bewust van de enorme kostenstijgingen die de sector in zwaar weer gebracht hebben. We realiseren ons dat veel deelplafonds wellicht te krap zijn voor alle ambities in de stad. Door, ondanks de krappe budgetten, bepaalde 'functies’ toch open te stellen, creëren we een kans om de betreffende 'functies’ toch structureel te borgen in de stad, ook al is het budget te krap.

Daarnaast zijn de subsidies niet de enige middelen die we hebben om ambities te realiseren, ook met beleid kunnen we veel bereiken.

Mocht u na het lezen van deze vragen nog met andere vragen blijven zitten? Neem dan contact op met Dorien Visser via d.visser@zwolle.nl.