Subsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur (Zwolse BIS) 2025-2028

Omdat we graag onze subsidieprocedures beter willen afstemmen op de andere overheden en fondsen hebben we in Zwolle de Zwolse culturele basisinfrastructuur (BIS) ingesteld. Dit houdt in dat we ééns in de vier jaar subsidies verlenen aan instellingen die willen behoren tot de Zwolse culturele basisinfrastructuur. Per 2025 start een nieuwe vierjarige periode. Daarmee loopt onze subsidieperiode gelijk aan het rijk en andere overheden. Dit scheelt veel werk voor instellingen die ook subsidie aanvragen bij andere overheden en biedt bovendien voor vier jaar zekerheid over de gemeentelijke subsidie. Hiermee verkleinen we de administratieve lasten. Doordat we de subsidieaanvragen laten toetsen door een externe adviescommissie en van instellingen een langetermijnvisie verwachten, willen we de kwaliteit van het cultuuraanbod nog verder te stimuleren.

Inleiding

Per 2025 start een nieuwe vierjarige subsidieperiode voor de Zwolse culturele basisinfrastructuur. In 2024 wordt deze subsidie verleend. De regeling is paragraaf 2 van de subsidieregeling Cultuur Zwolle 2023 “Culturele basisinfrastructuur" (paragraaf 2)externe-link-icoon

Het college heeft in december 2023 een ‘uitgangspuntenbrief’ gepubliceerd met daarin ook de indeling in functies, het subsidieplafond per functie en het maximaal aantal te verlenen subsidies per functie. Ook het beoordelingskader staat in deze brief. Lees hier de uitgangspuntenbriefexterne-link-icoon.

Op 19 december 2023 was er een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling. Bekijk de veel gestelde vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst.

De aanvragen worden na de deadline van de regeling op 31 maart 2024 voor een advies voorgelegd aan de adviescommissie cultuur. Voorafgaand aan deze beoordeling bieden we aanvragers de mogelijkheid hun aanvraag voor deze commissie te pitchen.

Planning

 • Publicatie uitgangspuntenbrief: december 2023
 • Openstellen regeling: 1 feb t/m 31 maart 2024​
 • Pitches door aanvragers: 
  • 22 april 12.00 - 17.00 uur: podiumkunsten
  • 23 april 12.30 - 17.00 uur: evenementen
  • 24 april 12.00 - 17.00 uur: beeldend/museaal
 • Beoordeling door de Adviescommissie cultuur: Mei 2024 (juni 2024)  ​
 • ​Advies wordt voorgelegd aan College: Juli 2024 (voor zomerreces)​
 • ​Subsidiebesluiten worden verstuurd: September (26 weken na 31 maart 2024)​

Indien u de aanvraag vóór 1 maart 2024 bij ons indient, dan wordt deze gecheckt op volledigheid en is er nog een herstelmogelijkheid. 

Beoordelingscriteria

Allereerst toetst de commissie of de subsidieaanvraag voldoende aansluit bij de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. Daarna worden subsidies beoordeeld en maximaal 100 punten uitgedeeld op onderstaande drie criteria: ​

 • Artistieke kwaliteit (min. 20 – 35 punten)​
 • Zakelijke kwaliteit (min. 20 – 35 punten)​
 • Meerwaarde culturele klimaat en imago Zwolle (min. 20 – 30 punten) ​

​In totaal moet een aanvraag minimaal 65 punten scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. ​

Daarnaast gelden o.a. onderstaande verplichtingen:

De instelling past de volgende drie codes toe:  ​

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via eHerkenningexterne-link-icoon. Dit kan van 1 februari tot en met 31 maart 2024. 

Subsidieplafond

Hieronder wordt het subsidieplafond per jaar, per functie genoemd:

Schouwburg€ 4.311.860
Poppodium€ 1.597.560
Museum voor beeldende kunst€ 1.076.540
Platform voor beeldende kunst & beeldcultuur€ 59.510
Museum voor erfgoed€ 1.035.020
Filmtheater€ 106.000
Kernevenementen€ 221.810
Gezelschap in de podiumkunsten€ 309.440
Broedplaatsen en atelierruimten€ 215.130
Kennisontwikkeling en kennisdeling€ 5.040
Bemiddelingsfunctie cultuureducatie & -participatie€ 844.200
Bibliotheek€ 5.213.560
Kenniscentrum voor cultuurhistorie en streektaal€ 34.660

Meesturen

Bij de aanvraag moeten in ieder geval worden ingediend:

 • Activiteitenplan voor 2025, 2026, 2027 en 2028.*
 • Een meerjaren begroting voor 2025, 2026, 2027 en 2028 uitgaande van prijspeil 2024.*

*richtlijnen hiervoor staan in de uitgangspuntenbriefexterne-link-icoon van december 2023.

Voeg bij uw aanvraag een sluitende en gespecificeerde meerjaren begroting met toelichting. Meer informatie over het maken van een begroting kunt u vinden via www.cultuuracademy.nl/kennisbankexterne-link-icoon. U mag ook uw eigen format gebruiken. Onderdelen die wij terug willen zien in de begroting zijn ten minste: 

 • Totale exploitatielasten
 • Activiteiten-/programmalasten
 • Marketing-/communicatielasten
 • Personeelslasten (vast & inhuur)
 • Huisvestingslasten
 • Inkomsten uit subsidie(s) (ook van andere instanties)
 • Publieksinkomsten uit entree/kaartverkoop etc.
 • Sponsorinkomsten/particuliere fondsen
 • Horeca inkomsten/uitgaven

Beleid en wetgeving

Contact

Bij vragen over dit proces? Neem contact op met mevr. Siera Wiersma via S.Wiersma@zwolle.nl of het Subsidieloket.