Verkoop groenstroken

Inwoners van Zwolle kunnen in een aantal gevallen groenstroken kopen van de gemeente om als tuin of tuinuitbreiding te gebruiken.
Het kopen van groenstroken van de gemeente is tijdelijk niet mogelijk. Wanneer dit weer kan melden we dat op deze pagina.

Beschrijving

De wijken van Zwolle hebben een stedenbouwkundige en planologische opzet. Er is goed nagedacht over de situering van paden, bouwblokken, verhardingen als trottoirs en parkeerplekken en het openbaar groen zoals groene randen en parken.

Het groen heeft diverse functies:

 • Beeldgroen (zoals aankleding, geleiding),
 • Gebruiksgroen (zoals trapveldjes, nutstuinen) en
 • Natuurgroen (het bieden van levensruimte voor plant en dier).

Inwoners van Zwolle kunnen in een aantal gevallen groenstroken kopen van de gemeente om als tuin of tuinuitbreiding te gebruiken.

Voorwaarden

Voor de afweging of grond kan worden verkocht, gebruikt de gemeente de volgende criteria:

 1. De aangevraagde grond is gemeentegrond.
 2. De aangevraagde grond grenst aan het perceel dat  in eigendom is van de aanvrager. Als het aangrenzende perceel door de aanvrager gehuurd wordt, dan wordt de grond niet verkocht, maar wordt onderzocht of verhuur mogelijk is.
 3. De aangevraagde grond is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur of de wijkgroenstructuur. De structuren vindt u op de Groene Kaartexterne-link-icoon.
 4. De aangevraagde grond moet worden gebruikt als tuin(-uitbreiding).
 5. Verkoop van de grond heeft geen nadelige invloed op de stedenbouwkundige en planologische opzet van haar omgeving.
 6. De gewenste bestemming als tuin(-uitbreiding) moet passen binnen het bestemmingsplan of redelijkerwijs passend kunnen worden gemaakt.
 7. Verkoop van de grond mag niet leiden tot een verstoring van beschermde flora en fauna volgens de vigerende natuurwetgeving.
 8. Verkoop van de grond leidt niet tot verkeerstechnische of beheerstechnische problemen.
 9. Als er in de grond, of de directe nabijheid ervan, kabels, leidingen of de gemeentelijke riolering liggen, wordt de grond alleen verkocht als de eigenaren van die kabels of leidingen met verkoop akkoord gaan. Vaak worden aanvullende voorwaarden gesteld. In sommige gevallen gaan de eigenaren niet akkoord met verkoop, maar wel met verhuur. U krijgt dan het aanbod om de grond te huren.
 10. De grond wordt niet verkocht als er een hoofdriool in ligt.
 11. Het algemeen belang verzet zich niet tegen verkoop van de grond.

Aanvragen

Het kopen van groenstroken van de gemeente is tijdelijk niet mogelijk. Wanneer dit weer kan melden we dat op deze pagina.

Kosten

Voor groenstroken en snippergroen geldt een verkoopprijs van € 100,- per m² (met een minimum verkoopprijs van € 1.500,-), kosten koper. Dit laatste betekent dat de bijkomende kosten, zoals de kadastrale uitmeting en de notariskosten, voor rekening van de koper zijn.

Bij deze grondprijs wordt er van uitgegaan dat de gekochte groenstrook alleen als (sier)tuin wordt gebruikt en dat er door de toevoeging aan de bebouwde kavel geen (extra) bebouwingsmogelijkheid ontstaat. Is dat laatste wel het geval, dan wordt er een andere verkoopprijs gehanteerd, namelijk die voor vrije sector kavels particuleren (Grondprijzennota: minimaal  € 300,-)

In specifieke gevallen kan worden afgeweken van deze tarieven. Deze zullen per geval beoordeeld worden op basis van een marktconforme verkoopprijs. Vaak gebeurt dit door middel van een taxatie door een deskundige makelaar-taxateur.

De verkoopprijs wordt jaarlijks vastgesteld in de Grondprijzennota van de gemeente Zwolle.

Het College van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet Dualisering Gemeentebestuur bevoegd de verkoopprijs te herzien als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Bijzonderheden

Wetten en regels

Verkoop van groenstroken gebeurt via een verkoopovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verkoper - de gemeente dus - het genot van een zaak tegen een bepaalde prijs verkoopt. Dit is geregeld in het Algemeen Burgerlijk Wetboek. Voor de verkoop van openbaar groen heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld. Onder andere is daarin geregeld dat de aan te kopen strook moet grenzen aan het in eigendom zijnde perceel van de aanvrager en dat het het geen onderdeel mag uitmaken van de wijkgroenstructuur of hoofdgroenstructuur van Zwolle.

De gemeente neemt op basis van deze regels een besluit of al dan niet tot verkoop kan worden overgegaan.

Bezwaar en beroep

Het betreft een privaatrechtelijke aangelegenheid. U kunt hier geen beroep of bezwaar tegen maken.