map-bestemming iconPlanschade

Het kan gebeuren dat u schade ondervindt van een beslissing van de gemeente Zwolle op het gebied van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld als op een aangrenzend perceel door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders mag worden gebouwd of als uw buurman zijn bedrijf mag uitbreiden.

In zulke gevallen kunt u schade lijden omdat uw woongenot er op achteruit gaat en uw woning in waarde daalt. Ook kan een gewijzigde bestemming voor u tot inkomensderving leiden. U kunt in deze situaties een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in planschade.

  • Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als u een wettelijk recht van € 300 hebt betaald. Alleen als een tegemoetkoming wordt toegekend, krijgt u dat bedrag weer terug. In de brief waarmee de ontvangst van uw aanvraag bevestigd wordt, staat hoe u dat bedrag kunt betalen.
  • Schade die hoger is dan het normale maatschappelijke risico komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking.
  • De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed.
  • Het mag alleen gaan om schade die bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak.
  • Het planologische besluit (bijv. een wijziging van een bestemmingsplan of een verleende ontheffing van een bestemmingsplan) op grond waarvan schade wordt geclaimd, dient onherroepelijk te zijn, d.w.z. dat daartegen geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer openstaan.
  • Om verjaring te voorkomen moet de aanvraag binnen vijf jaar worden ingediend (gerekend vanaf het onherroepelijk worden van het planologische besluit).
  • Geen tegemoetkoming vindt plaats als de schade voorzienbaar was op het moment van de eigendomsverwerving. Voorzienbaarheid kan voortvloeien uit een openbaar gemaakt beleidsvoornemen, bijvoorbeeld uit een structuurplan of structuurvisie, een beleidsnota, de toelichting op het geldende bestemmingsplan of uit de motivering van een voorbereidingsbesluit.

Wet

In afdeling 6.1 van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet een aanvraag om tegemoetkoming in schade kunt indienen. Dit is verder uitgewerkt in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Normaal maatschappelijk risico

In de wet is bepaald dat het normale maatschappelijke risico in ieder geval 2% van de oorspronkelijke waarde van de onroerende zaak of het inkomen is.

Indirecte schade wordt veroorzaakt door een planologische wijziging van andermans eigendom. De forfaitaire 2%-regeling geldt niet voor directe schade waarmee planologische wijzigingen aan uw eigen onroerende zaak bedoeld worden. De meest voorkomende vorm van planschade is echter indirecte schade.

Doorlooptijd van een planschadeprocedure

Er is een vaste procedure voor het behandelen van een verzoek om tegemoetkoming in schade. Aanvragen worden om advies voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige adviescommissie.
De procedure staat verder beschreven in de door de gemeente vastgestelde ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’.

In de adviescommissie hebben deskundigen zitting met een juridische achtergrond en met kennis van de waardering van onroerende zaken. De samenstelling van de commissie wordt bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag medegedeeld.

De aanvrager kan de commissie of leden van de commissie eventueel wraken als er redenen zijn om aan te nemen dat de onpartijdigheid in het geding is en de aanvrager daar nadeel van denkt te kunnen ondervinden. Zo nodig kan dan het commissielid worden vervangen.

De adviescommissie neemt contact op met de aanvrager en/of een gemachtigde om de gelegenheid te geven de aanvraag toe te lichten en om de situatie ter plaatse te bezichtigen. Daarbij vindt tevens een opname van de woning ten behoeve van de (eventuele) taxatie plaats.

Indienen

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop de planschadeoorzaak onherroepelijk is geworden. Daarna is sprake van verjaring van planschade en komt u niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming.

U moet uw aanvraag digitaal indienen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang in de behandeling van uw aanvraag.

Deskundigenkosten

Bij de behandeling van een planschadeverzoek moet er ook beslist worden over de vergoeding van deskundigenkosten. De gemeente Zwolle sluit hiervoor aan bij de jurisprudentie. Daarin is uitgemaakt dat kosten voor het inschakelen van een eigen adviseur, vooruitlopend op het advies van de door de gemeente ingeschakelde onafhankelijke commissie, niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Zoals in de verordening is bepaald, legt de gemeente Zwolle aanvragen voor aan een onafhankelijke commissie. Een taxatierapport ter onderbouwing van de schade is daarom niet nodig.

In de fase na het uitbrengen van een conceptadvies kunnen deskundigenkosten wel voor vergoeding in aanmerking komen. Dit is het geval wanneer de inbreng van de deskundige bijdraagt aan een betere beoordeling en om die reden leidt tot aanpassing van het advies.

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissing op de aanvraag kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Het college vraagt daarover het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften. Tegen het besluit op het bezwaarschrift kunt u vervolgens in beroep gaan bij de sector bestuursrechtspraak van de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle