Privacyverklaring website gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle informeert u graag over hoe we omgaan met persoonsgegevens die we via de website verkrijgen. Bij het verwerken van deze gegevens volgt de gemeente per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wettelijke regelgeving

De AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die we verwerken via de website van de gemeente Zwolle. Als u gebruikmaakt van de diensten of producten van de gemeente Zwolle hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op de website, cookies of het digitaal loket.

Gemeente Zwolle vraagt alleen om de gegevens die nodig zijn om de dienst of het product te leveren. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per geval. De persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld via de website verwerken zijn: naam, adresgegevens en e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

Gemeente Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is. Bijvoorbeeld in het kader van een publiekrechtelijke taak, op basis van een wettelijke verplichting of omdat u toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor het beoordelen van uw aanvraag, het verzenden van brieven of om onze dienstverlening uit te voeren. 

Hoe gaat de gemeente Zwolle om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Wbp en de AVG verwerkt. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om een andere aanvraag af te handelen.

Gemeente Zwolle hanteert passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen die worden voorgeschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gemeente Zwolle bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en/of wettelijke geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

Gemeente Zwolle verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan andere organisaties indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij overeenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en zorgvuldige omgang met uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Zwolle. Dit kan via het e-mailadres fg@zwolle.nl.

Het is belangrijk dat u zich bij een dergelijk verzoek kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

En zogenaamde cookies?

Het loket en de website maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de informatie op de website voor bezoekers steeds beter vindbaar te maken.

Een cookie registreert geen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. We gebruiken cookies om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen. Daarbij maskeren we een deel van uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), zodat wij niet exact kunnen achterhalen welk IP-adres ons bezoekt.

Wel registreren we bijvoorbeeld de tijd van een bezoek aan de site en de pagina’s die bezocht worden. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Laat dat dan aan ons weten via ons contactformulier, een e-mail aan fg@zwolle.nl of via telefoonnummer 14038.