Subsidieregeling Cultuur - Kunstactiviteit (professionals)

De gemeente Zwolle vindt een goed cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers belangrijk. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van dit culturele aanbod en Zwolle nog experimentele, creatiever en ondernemender maken. Met de subsidieregeling Kunstactiviteit stelt de gemeente geld beschikbaar voor professionele organisaties in Zwolle voor het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Waarom deze subsidie?

Deze subsidie wordt verleend om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Zwolle te organiseren.  

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan professionele organisaties.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw kunstactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kunstactiviteit is origineel en heeft voldoende artistiek- inhoudelijke kwaliteit. Dit blijkt uit vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de kunstactiviteit.
 • De kunstactiviteit heeft voldoende zakelijke kwaliteit. Dit wordt aangetoond met een financieringsplan, marketingplan en een overzicht van de organisatie  
 • De kunstactiviteit levert een bijdrage aan het cultureel imago van Zwolle.
 • De kunstactiviteit heeft een openbaar karakter.
 • De kunstactiviteit wordt in Zwolle ontwikkeld en vindt in Zwolle plaats.

Let op: Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten niet al een gemeentelijke subsidie is verleend op grond van de culturele basisinfrastructuur.

Kunstactiviteiten die geheel of gedeeltelijk worden ondernomen door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via eHerkenningexterne-link-icoon.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de openstellingsperiode. De openstellingsperiodes voor 2024 zijn:

 • 1 januari tot en met 31 januari
 • 1 mei tot en met 31 mei
 • 1 september tot en met 30 september

Subsidieplafond

Het subsidieplafond 2024 is: € 67.900 per openstellingsperiode. Wanneer het subsidieplafond van de openstellingsperiode niet is benut, wordt de daaropvolgende openstellingsperiode verhoogt met dit onbenutte deel.

Een subsidie voor een kunstactiviteit bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000. De overige kosten dient de aanvrager op een andere manier te dekken, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, subsidies van andere overheden, fondsen en dergelijke.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

 • Een activiteitenplan met daarin informatie over het artistieke programma en een marketingplan. Dit activiteitenplan mag maximaal 10 A4'tjes bevatten. Ook vragen wij u om referenties (bijvoorbeeld een websitelink) naar eerder werk mee te sturen.
 • Een begroting voorzien van een sluitend dekkingsplan.
 • CV van de artistieke leiding en - indien betrokken - zakelijke uitvoerende.

Bekijk een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan Cultuuracademy.nlexterne-link-icoon. U mag ook uw eigen format gebruiken. 

Hoe lang duurt het?

De adviescommissie Cultuur brengt een advies uit aan het college over uw aanvraag. Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u het subsidieloket bellen: telefoon 14038 (5 cijfers). Voor inhoudelijke vragen over de regeling, kunt u terecht bij Emma Verburg: E.Verburg@zwolle.nl.

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.