Subsidieregeling monumenten Zwolle

Binnen de gemeente Zwolle zijn twee soorten beschermde monumenten: Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten. Om de monumentale waarden en de uitstraling van de stad in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een eigenaar van een monument. De Subsidieregeling monumenten Zwolle is de subsidieregeling voor Gemeentelijke monumenten. Subsidie voor kleur-historisch onderzoek is ook voor Rijksmonumenten mogelijk.
Let op! Het plafond voor restauratie en kleur-historisch onderzoek en voor onderhoud voor 2024 is reeds bereikt .Het is daarom niet meer mogelijk om een aanvraag voor deze subsidieregeling in te dienen.

Voorwaarden

Bekijk de kaart met monumentenexterne-link-icoon.

Het is raadzaam om voor uitvoering van de werkzaamheden bij het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle na te gaan of de werkzaamheden mogelijk vergunningsplichtig zijn en voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften.

Voorwaarden 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar, zijnde een natuurlijk persoon of vereniging van eigenaren van een gemeentelijk monument of een rijksmonument.

De subsidie wordt vanaf 2024 vooraf aangevraagd. De activiteit wordt binnen één kalenderjaar na het verlenen van de subsidie uitgevoerd en afgerond.

Subsidiabele activiteiten

Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • de restauratie van een gemeentelijk monument
 • het onderhoud van een gemeentelijk monument
 • een kleur-historisch onderzoek, voorzien van een advies, ten behoeve van een gemeentelijk monument of een rijksmonument

Voorwaarden voor bovenstaande activiteiten zijn:

 • het monument is gelegen in Zwolle
 • de activiteit wordt uitgevoerd aan monumentale onderdelen van het monument
 • de activiteit wordt op sobere en doelmatige wijze uitgevoerd

De Uitvoeringsvoorschriftenexterne-link-icoon voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zijn van toepassing.

Subsidie voor restauratie

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen deze subsidie zijn:

 • De subsidie wordt slechts verstrekt als de restauratie betrekking heeft op meerdere onderdelen van het gemeentelijk monument.
 • De subsidie voor restauratie (of de subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwingexterne-link-icoon) mag in de voorgaande negen kalenderjaar niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument.
 • De subsidie voor het onderhoud (of de subsidie op grond van hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwingexterne-link-icoon) mag in de voorgaande drie kalenderjaren niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument.
 • De subsidiabele kosten moeten minimaal € 4.000,00 bedragen.
 • De subsidie bedraagt 40 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 6.000,00.

Als voor de uitvoering van de activiteiten een omgevingsvergunning is vereist, wordt de subsidie verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat subsidieontvanger binnen zes maanden na verlening aantoont dat de omgevingsvergunning is verleend.

Subsidie voor onderhoud

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

 • De subsidiabele kosten moeten minimaal € 1.500,00 bedragen.
 • De subsidie voor restauratie of het onderhoud (of de subsidie op grond van hoofdstuk 3 of 4 van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwingexterne-link-icoon) mag in de voorgaande drie kalenderjaren niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument.
 • Van de subsidiabele kosten wordt 40 % gesubsidieerd met een maximum subsidiebijdrage van € 1.600,00.

Als voor de uitvoering van de activiteiten een omgevingsvergunning is vereist, wordt de subsidie verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat subsidieontvanger binnen zes maanden na verlening aantoont dat de omgevingsvergunning is verleend.

Subsidie voor kleur-historisch onderzoek

Deze subsidie kan u aanvragen voor zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. Wij kunnen de subsidie toekennen als u het uitgebrachte kleuradvies opvolgt.

 • De activiteit moet uitgevoerd worden door een kleurhistoricus.
 • De subsidie voor kleur-historisch onderzoek (of de subsidie op grond van artikel 23, lid 2, van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwingexterne-link-icoon) mag niet eerder zijn verleend.
 • De subsidie bedraagt 40 % van de kosten van het kleuronderzoek met een maximum van € 1.600,00.

Rijksmonumenten en beeldbepalende panden in het beschermd stadsgezicht

Voor Rijksmonumenten en beeldbepalende panden in het beschermd stadsgezicht zijn er ook mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming. Deze vallen buiten deze regeling. Veel informatie hierover kunt u vinden op monumenten.nlexterne-link-icoon. De afdeling Erfgoed kan u hierover ook meer informatie verstrekken.

Aanvragen

Bent u de eigenaar van een monument? U kunt een aanvraag indienen via DigiDexterne-link-icoon vanaf 1 januari 2024.

Bent u als vereniging van eigenaren eigenaar van een monument? U kunt een aanvraag indienen via eHerkenningexterne-link-icoon vanaf 1 januari 2024.

Indieningstermijn

Met de komst van deze nieuwe subsidieregeling vraagt u voortaan voor alle activiteiten vóóraf subsidie aan. Voor de activiteiten rondom onderhoud aan monumenten welke reeds in 2023 zijn uitgevoerd kunt u eenmalig van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 een aanvraag indienen.

Let op: in het digitale aanvraagformulier kunt u voor werkzaamheden uit 2023 niet de daadwerkelijke uitvoeringsdata kiezen. U kunt hier gewoon een fictieve datum invullen, uit de bijgevoegde stukken moet blijken wanneer de werkzaamheden plaats vonden.

Vanaf 1 januari 2024 is de subsidie aan te vragen voor activiteiten die in 2024 worden uitgevoerd. De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag toegekend.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2024 is:

 • € 24.500,00 voor aanvragen voor restauratie en kleur-historisch onderzoek

Let op: het plafond voor restauratie en kleur-historisch onderzoek voor 2024 is reeds bereikt! 

 • € 41.003,00 voor aanvragen voor onderhoud

Let op: het plafond voor onderhoud voor 2024 is reeds bereikt!

Daarnaast is er € 50.000,00 beschikbaar voor aanvragen voor onderhoud welke in 2023 zijn uitgevoerd.

Let op: het aanvraagtijdvak voor onderhoud uitgevoerd in 2023 is reeds gesloten (1 januari 2024 t/m 31 maart 2024)

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

 • Een gespecificeerde opgave van de geraamde kosten middels een open begroting, waarbij per post onderscheid is gemaakt in materiaalkosten en arbeidskosten.

Behandeltermijn

Binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend beslist het college over uw aanvraag.

Beleid en Wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.