Subsidieregeling Sociale activatie en herstel

Deze subsidieregeling heeft als doel om aan de doelgroep activiteiten aan te bieden vanuit een algemene voorziening, zoals bedoeld in de Wmo2015, waardoor de doelgroep de mogelijkheid wordt gegeven om zo zelfstandig mogelijk tot betekenisvolle sociale contacten of zinvolle daginvulling te komen.

Algemeen

Met dit beleid (Beleidsnota sociale activatie)externe-link-icoon regelen we dat voor deze mensen passende activiteiten zijn, zodat ook zij sociale contacten en een betekenisvolle daginvulling hebben. Hiermee kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en in periode van herstel herontdekken waar ze goed in zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand met psychische klachten.

Wat is het doel van de subsidie?

Bevorderen van het proces van sociale activatie en herstel. De nadruk ligt voor de deelnemer op:

 • Versterken zelfredzaamheid
 • Ondersteunen bij het opdoen van sociale contacten
 • Zinvolle daginvulling vinden
 • Bieden van activiteiten die hen helpen in het herstel
 • Bevorderen van het algemeen welzijn en meedoen van inwoners die vallen onder Sociale activatie en herstel

De doelgroep

De doelgroep is als volgt gedefinieerd: inwoners van de gemeente Zwolle in de leeftijd van 18 jaar tot aan de AOW-leeftijd die door een psychische- of fysieke oorzaak of in een periode van herstel zitten of moeite hebben om geheel zelfstandig tot betekenisvolle sociale contacten of zinvolle daginvulling te komen.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen die minimaal twee jaar ervaring hebben binnen Zwolle met de doelgroep of een deel van de doelgroep
 • Een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste twee organisaties, waarvan tenminste één organisatie minimaal twee jaar ervaring heeft met een deel van de doelgroep in Zwolle

De subsidie wordt verstrekt voor:

 • Aanbieden van een activiteit of activiteiten voor de doelgroep;

 • Begeleiden van door en voor de doelgroep zelf georganiseerde activiteit of activiteiten.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten gericht op het stimuleren van deelname aan reguliere welzijns-, sport- of culturele activiteiten. De activiteiten moeten plaatsvinden in Zwolle.

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier opvragen via subsidieloket@zwolle.nl. De subsidie wordt aangevraagd voor drie jaar (2024, 2025 en 2026). 

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt per jaar maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een minimum van €10.000 en een maximum van € 500.000.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 1.239.700 per jaar (2024, 2025, 2026). 

Deze meerjarige subsidie wordt niet geïndexeerd. Dit betekent dat u in uw aanvraag in de begroting rekening moet houden met prijsstijgingen. 

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

 • Een ondertekend aanvraagformulier 
 • Activiteitenplan middels een vastgesteld format  
 • Begroting middels een vastgesteld format 
 • Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband, dient u ook een machtiging bij de aanvraag te voegen waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om namens het samenwerkingsverband de aanvraag in te dienen

U kunt deze formulieren opvragen via subsidieloket@zwolle.nl

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

Van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 kunt u een aanvraag indienen voor de subsidiabele periode (1 januari 2024 tot en met 31 december 2026).

Behandeltermijn

Binnen 13 weken  nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.