Subsidieregeling Evenementen

Wilt u een evenement voor een groot publiek, niet zijnde een kunstactiviteit organiseren? Of topsportevenement dan wel een evenement dat een grote regionale of landelijke aantrekkingskracht heeft? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.
Indien u de aanvraag vóór 15 juli 2024 bij ons indient, dan wordt deze gecheckt op volledigheid en is er nog een herstelmogelijkheid. 

Voor wie?

Bruisend en levendig

Zwolle heeft zijn inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Maar samen met organisatoren van mooie evenementen.

Doel van de subsidie

Deze subsidie wordt verleend om grootschalige evenementen in Zwolle te organiseren. De subsidieregeling heeft als doel het behouden en versterken van de levendigheid en vitaliteit van de stad en het toeristisch-economisch klimaat in Zwolle. Deze subsidieregeling heeft alléén betrekking op niet-culturele evenementen. Als u subsidie wil aanvragen voor een cultureel evenement, dan is daarvoor de subsidieregeling Cultuur Kunstevenement (professionals).

Aanvragen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon die al dan niet beroepsmatig actief is op het terrein van het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 125.000 voor een sportevenement en een impactevenement.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 45.000 voor een overig evenement als bedoeld in artikel 6, onder c van de subsidieregeling Evenementen Zwolle 2023.externe-link-icoon

Het beschikbare budget voor aanvragen voor Evenementen die plaatsvinden in 2025 is € 200.000. 

Subsidiabele activiteiten

Binnen de subsidieregeling Evenementen kennen we 3 soorten evenementen:

  • Topsportevenement
  • Impactevenement
  • Overig evenement (niet zijnde een kunstevenement / cultureel evenement)

Subsidie wordt slechts verstrekt als de subsidiabele activiteit voldoet aan de volgende subsidiecriteria:

  • bijdraagt aan de profilering van Zwolle als levendige en aantrekkelijke stad, hetgeen blijkt uit de programmering die ontmoeting en beleving van stad of buurt stimuleert.
  • zakelijke kwaliteit heeft, blijkend uit het financieringsplan, marketingplan en de organisatie.
  • als de bezoekersstroom voor een topsportevenement of impactevenement bijdraagt aan het genereren van bestedingen in de stad

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Activiteitenplan: een beschrijving van de activiteiten en de daarmee nagestreefde doelstellingen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
  • Begroting: een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en benodigde uitgaven, voorzien van een toelichting.

Uit het activiteitenplan moet voldoende naar voren komen hoe u aan de subsidiecriteria voldoet. 

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2024 kunt u een aanvraag voor een evenement dat plaatsvindt in 2025 indienen.

Indien u de aanvraag vóór 15 juli 2024 bij ons indient, dan wordt deze gecheckt op volledigheid en is er nog een herstelmogelijkheid. 

Behandeltermijn

Binnen 13 weken  nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Wijze van verdeling

Aanvragen worden getoetst aan de criteria uit artikel 7 van de subsidieregeling Evenementen Zwolle 2023externe-link-icoon. De aanvraag met de hoogste totaalscore komt in de rangorde bovenaan. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgende van de rangorde. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over deze regeling neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.