geld-rekenen iconSubsidieregeling Evenementen

Wilt u een grootschalig evenement met een landelijke uitstraling organiseren? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.

Beschrijving

Bruisend en levendig

Zwolle heeft zijn inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Maar samen met organisatoren van mooie evenementen.

Doel van de subsidie

Deze subsidie wordt verleend om grootschalige evenementen in Zwolle te organiseren op het gebied van cultuur, sport en toerisme.

Voorwaarden

Algemene criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw evenement aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het versterkt het culturele, sportieve of het toeristische klimaat van Zwolle (zoals verwoord in het cultuur-, sport-, en het toeristisch beleid).
 • Het evenement draagt bij aan:
  • de profilering van Zwolle als een levendige en aantrekkelijke stad
  • aan de toeristische aantrekkingskracht van Zwolle, waardoor bezoekers hun geld besteden aan aankopen in de stad;
 • Door het evenement wordt de stad Zwolle gepromoot;
 • Het evenement moet qua aard, tijdstip en kwaliteitsniveau passen binnen de evenementenkalender van Zwolle.

Potentie

Uw subsidieaanvraag heeft meer kans als het evenement naast de bovengenoemde criteria het vermogen heeft om uit te groeien tot een landelijk evenement.

Extra voorwaarden culturele evenementen

Naast de algemene criteria kunnen we een subsidie voor culturele evenementen alleen verlenen als het evenement ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het heeft voldoende artistieke kwaliteit.
 • Het is origineel en vernieuwend.
 • Het voldoet aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:
  • Is experimenteel van aard;
  • Voegt iets bijzonders toe aan het culturele aanbod in Zwolle;
  • Geeft een nieuwe invulling aan het reguliere aanbod;
  • Pakt een cultureel terrein aan dat nog niet aangeboden wordt;
  • Levert een bijdrage aan het culturele imago van Zwolle; trekt een groot publiek aan.

Subsidie topsport

Naast de algemene criteria kunnen we een subsidie voor topsport alleen verlenen als het evenement ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het bevat een kwalificatie van de landelijke sportbond
 • Het is opgenomen in de nationale of internationale wedstrijdkalender
 • Het evenement dient van het hoogste niveau te zijn in de betreffende tak van sport.

Let op: Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten van het evenement niet al een gemeentelijke subsidie is verleend.

Hoogte van de subsidie

Hoogte

 • De gemeenteraad stelt jaarlijks het bedrag vast dat beschikbaar is voor deze regeling.
 • Het college van burgemeester en wethouders maakt jaarlijks een verdeling op basis van dit maximaal beschikbare bedrag over de verschillende categorieën evenementen.
 • De subsidie is een bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van een evenement. Als organisatie dient u ten minste 60 procent zelf bij te dragen in de kosten van het evenement (bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, fondsen en dergelijke).

Begripsbepalingen

 • U bent als aanvrager een rechtspersoon die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.
 • Uw evenement is een vertoning of gebeurtenis (zoals kunst, muziek, sport) in Zwolle, dat voor een groot publiek toegankelijk. Daarnaast draagt het bij aan het maatschappelijke welzijn in de gemeente Zwolle. 
 • Ambtelijk evenementenoverleg: dit is een overleg van vertegenwoordigers en deskundigen van verschillende beleidsafdelingen van de gemeente Zwolle op het gebied van stedelijke evenementen. Het overleg wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de afdeling Economie & Arbeid. 
 • Commissie: Twee culturele commissies, die door het college van B&W zijn ingesteld, zijn betrokken bij deze regeling:
  • De commissie culturele activiteiten.
  • De commissie stimulering productie podiumkunsten.

Aanvragen

Aanvraagformulier

U moet uw aanvraag voor subsidie elk jaar vóór 1 september doen én voorafgaand aan het jaar waarin het evenement wordt georganiseerd. Stuur het naar:

College van burgemeester en wethouders van Zwolle
Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

aanvraagformulier subsidie evenementen digi.pdf

Gegevens

De aanvraag moet betrekking hebben op een evenement dat plaatsvindt in het daarop volgende jaar. Per evenement kunt u slechts één aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

 • Een programmaoverzicht en de datum van het evenement.
 • Wie de organisatie (organisator) van het evenement is.
 • Een beleidsplan en een activiteitenplan waarin de aard, visie, doel en doelgroep van het evenement en de wijze van promotie staan.
 • Een begroting van de inkomsten en uitgaven.
 • Het verwachte aantal deelnemers of bezoekers.
 • Als dat van toepassing is: een inhoudelijk verslag van het evenement in het voorgaande jaar.

Tien werkdagen

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 10 dagen na goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad een beslissing. Het college kan aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden.

Meer Informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 11 van de Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening

Contact

Als u vragen heeft over deze regeling neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle