Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

Gaat u bezig met bouwactiviteiten, onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden? En moet u de openbare ruimte en/of openbare weg gebruiken? Meld dit dan 3 kantoorwerkdagen voor de startdatum schriftelijk bij de gemeente. Dat kan met het ‘meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’.

Verkeer en veiligheid

Uw werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor verkeer en veiligheid. Door uw melding kunnen we daar rekening mee houden tijdens het gebruik van de openbare ruimte/weg.

Het gaat hierbij om:

 • materiaal zoals containers, steigers, schaftwagens, toiletunits en/of bouwschuttingen.
 • opslagruimte van materialen en materieel
 • hoogwerkers/verreikers en/of mobiele kranen

Toestemming wegbeheerder

Als u hoofdwegen en busroutes gebruikt, dan moet u ook toestemming hebben van de wegbeheerder. Doe uw aanvraag op tijd: de gestelde termijn van minimaal 3 werkdagen voor aanvang is hierop niet van toepassing.

Onder het tabblad Bijzonderheden vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het plaatsen van containers en kraan/hoogwerker/verreiker.

Geen melding

U kunt geen melding ‘Tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’ doen bij:

 • Het plaatsen/parkeren van een voertuig.
 • Het gebruiken van een standplaats.
 • Het plaatsen van uitstallingen (bijvoorbeeld een rek met verkoopwaar).
 • Evenementen.

Toelichting:

Voertuig

Voor het parkeren van een voertuig in een parkeerverbodzone (pdf) kunt u een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Deze kunt u regelen via zwolle.nl/parkeerloket of telefonisch via 14038.

Standplaats

Voor het gebruiken van een standplaats kunt u een standplaatsvergunning aanvragen.

Reclame

Voor het plaatsen van uitstallingen of reclame geldt een aantal voorwaarden.

Evenementen

Voor een evenement hebt u een vergunning of melding nodig.

 

Gebruik het Meldingformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg om uw melding digitaal te doen.

 • Vul het volledig en juist in.
 • Geef aan om welke objecten het gaat.
 • Geef aan waar u de objecten plaatst en waarom.
 • Vul, als het kan, aan met een situatieschets.
 • Dien het minimaal 3 kantoorwerkdagen voor de startdatum bij de gemeente in.

De gemeente neemt contact met u op als we meer informatie nodig hebben. Als u niets van ons hoort, kunt u ervan uitgaan dat het akkoord is.

Toestemming

Voor het plaatsen van objecten op de grote wegen (hoofdinfrastructuur) en/of busroutes, moet u eerst toestemming hebben voordat u aan de slag gaat.

PDF

Naast het digitale formulier kunt u ook het pdf-bestand meldingsformulier (pdf) gebruiken. Deze mailt u ingevuld naar: woonenleefomgeving@zwolle.nl

Met het doen van een melding stemt u in met de voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 

Precariokosten

De gemeente brengt voor een melding zijn precariokosten* in rekening. Deze worden als volgt berekend: tijdsduur x m2 x € 0,50 (tarief 2020).
Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte. Dus voor het plaatsen van voorwerpen op die gemeentegrond.

Toelichting berekening:

Tijdsduur wordt berekend in weken:

 • 6 dagen is 1 week
 • 8 dagen is 2 weken.

Aantal m2 is het aantal m2 openbare ruimte/weg die nodig zijn voor het object.

Factuur

U ontvangt voor de precariokosten apart een factuur. De tarieven komen voort uit de Verordening precariobelasting 2020.

Aanwijzingen bij plaatsing van voorwerpen op de weg

 • Steigers, ladder, afscheidingen en ander hulpmateriaal moeten wat kwaliteiten en samenstelling betreft voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren (art. 4.10 lid 1 Bouwverordening 2004)
 • De melder moet zo nodig maatregelen treffen om de overlast voor het verkeer, die als gevolg van de plaatsing van het voorwerp kan ontstaan, zoveel mogelijk te beperken. Met name op voetpaden en bij het gebruik van steunen bij te plaatsen voorwerpen moet aandacht worden gegeven aan de zichtbaarheid hiervan voor het verkeer.
 • De bereikbaarheid van brandkranen en straatpotten voor gasafsluiters moet in verband met evt. calamiteiten altijd gewaarborgd zijn.

Containers

Voor het plaatsen van een container geldt een aantal voowaarden (pdf). Zie ook kennisplatform CROW. Te plaatsen containers moeten voldoen aan de markeringseisen zoals vermeld in de Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels (CROW-publicatie nr 130)

In de binnenstad zijn van vrijdag t/m zondag geen containers toegestaan.

Containers in de binnenstad moeten afsluitbaar zijn.

Kraan/hoogwerker/verreiker

Als u een kraan/hoogwerker/verreiker plaatst, dan moet u voldoen aan de veiligheids- en verkeersvoorschriften CROW96b. U moet een verkeersplan als bijlage aan de melding toevoegen. Ook moet u zorgen voor de nodige (weg)afzettings- en veiligheidsmaterieel.

Vooraf instemming

Voor hoofdwegen, hoofdfietspaden en busroutes moet u vooraf instemming krijgen van de wegbeheerder. De aanvraag duurt langer dan 3 kantoorwerkdagen. Uw melding is pas akkoord als u deze toestemming heeft.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bij het Stadskantoor terecht: Stadskantoor

Overleggen

Wilt u vooraf overleggen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de wijkbeheerder.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle