Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

Bij bouwactiviteiten, onderhouds- en installatiewerkzaamheden moet u soms gebruikmaken van openbare ruimte en/of openbare weg. De gemeente staat dat alleen toe als u hiervan tijdig – 3 kantoorwerkdagen voor de startdatum - schriftelijke melding doet. Gebruik daarvoor het ‘meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’.

De melding is noodzakelijk in verband met afstemming van het algemeen gebruik van de openbare ruimte/weg, de mogelijke gevolgen voor het verkeer en de veiligheid.

Het gaat hierbij om:

  • het plaatsen van objecten zoals containers, steigers, schaftwagens, toiletunits  en/of bouwschutting.
  • het beschikken over opslagruimte van materialen en materieel
  • het gebruikmaken van hoogwerkers/verreikers en/of  mobiele kranen

Als u gebruikmaakt van hoofdwegen en busroutes dan is ook toestemming van de wegbeheerder nodig. In dat geval moet u de aanvraag tijdig indienen, nog voor de termijn van minimaal 3 werkdagen voor aanvang.

Onder het tabblad Bijzonderheden vindt meer informatie over de voorwaarden voor het plaatsen van containers en kraan/hoogwerker/verreiker.

U kunt geen melding ‘Tijdelijk plaatsen voorwerp op de weg’ doen bij:

  • het plaatsen/parkeren van een voertuig.
  • het innemen van een standplaats
  • het plaatsen van uitstallingen
  • evenementen

Toelichting:

Voertuig

Voor het parkeren van een voertuig in een parkeerverbodzone (pdf) kunt u een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Deze ontheffing kunt u regelen via zwolle.nl/parkeerloket of telefonisch via 14038.

Standplaats

Voor het innemen van een standplaats kunt u een standplaatsvergunning aanvragen.

Reclame

Voor het plaatsen van uitstallingen / reclame geldt een aantal voorwaarden.

Evenementen

Voor een evenement is een vergunning of melding vereist.

 

 

Gebruik het Meldingformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg om uw melding digitaal in te dienen. Het volledig en correct ingevulde formulier moet u minimaal 3 kantoorwerkdagen voor aanvangsdatum van uitvoering van het werk bij de gemeente indienen.

Geef aan om welke objecten het gaat en waar en waarom deze geplaatst worden, eventueel aangevuld met een situatieschets. De gemeente neemt contact met u op als er een nadere afstemming nodig is.

Uw melding is in principe akkoord en u kunt verder met de werkzaamheden.

Als u objecten plaats op de hoofdinfrastructuur en/of busroutes dan moet u eerst toestemming hebben voordat u aan de slag gaat.

Naast het digitale formulier op de website kunt u tevens gebruik maken van het pdf-bestand meldingsformulier (pdf). Maakt u gebruik van het pdf-bestand dan kunt u het ingevulde formulier retourneren naar woonenleefomgeving@zwolle.nl

Met het doen van een melding stemt u in met de gestelde voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 

 

De gemeente brengt voor een melding zijn precariokosten in rekening. Deze worden als volgt berekend: tijdsduur x m2 x € 0,48

Toelichting berekening:

Tijdsduur wordt berekend in weken: 6 dagen is 1 week, 8 dagen is 2 weken.

Aantal m2 betreft het aantal m2 openbare ruimte/weg die nodig zijn voor het object.

€ 0,48 is het tarief voor 2018.

U ontvangt voor de precariokosten separaat een factuur. De tarieven komen voort uit de Verordening precariobelasting 2018

 

Container

Voor het Voor het plaatsen van een container geldt een aantal voorwaarden (pdf). Zie ook kennisplatform CROW

Voor de binnenstad en vooral de locaties Diezerstraat, Grote Markt,  Luttekestraat en Voorstraat, geldt dat vrijdag t/m zondag geen containers zijn toegestaan. Containers in de binnenstad moeten afsluitbaar zijn.

Kraan/hoogwerker/verreiker

Bij het plaatsen van een kraan/hoogwerker/verreiker moet worden voldaan aan de veiligheids- en verkeersvoorschriften CROW96b. U moet een verkeersplan als bijlage aan de melding toevoegen. Ook moet u zorgen voor de nodige (weg)afzettings- en veiligheidsmaterieel.

Voor hoofdwegen, hoofdfietspaden en busroutes moet u vooraf instemming krijgen van de wegbeheerder. De aanvraag duurt langer dan 3 kantoorwerkdagen. Uw melding is pas akkoord zodra u deze toestemming heeft.

 

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Wilt u vooraf de mogelijkheden overleggen dan kunt u het beste contact opnemen met de wijkbeheerder. Bijvoorbeeld als er een kraan op de rijbaan komt te staan.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl